တၢ်ထံၣ်အတကွီၣ် ~ Perspective

လါမာ်ၡး ၁၉, ၂၀၂၁ တၢ်ထံၣ်အတကွီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၇:၆၆-၈၉, ၄မိၤၡ့ ၈, ၄မိၤၡ့ ၉:၁-၁၄, လူၤကၣ် ၂:၄၁-၅၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၁၁-၁၈ ‘‘ဒီးတုၤစီၤမိၤၡ့လဲၤနုာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲပူၤ, ဒ်သိးအကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤဒီး, နၢ်ဟူဝဲလၢတၢ်ကလုၢ်ကတိၤတၢ်ဒီ; အီၤလၢတၢ်မၤပူၤဖျဲးအလီၢ်အဖီခိၣ် […]

Read more →