ဒုးတၢ်လၢနကလုၢ်တီဒီးစီဆှံ ~ Fight With The Voice, True And Holy

လါမာ်ၡး ၃၁, ၂၀၂၁ ဒုးတၢ်လၢနကလုၢ်တီဒီးစီဆှံ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၉:၁၂-၄၀, ၄မိၤၡ့ ၃၀, ၄မိၤၡ့ ၃၁:၁-၂၄, လူၤကၣ် ၈:၁၉-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၉:၁-၁၃ ‘‘ဒီးနွံလါတလါထီၣ် ဆံဆဲၣ်နံၤတနံၤန့ၣ် သုဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်စီဆှံ, ဒီးသုဘၣ်ဆီၣ်လီၤသုသးလီၤ. သုတဘၣ်မၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်.’’ ၄မိၤၡ့ […]

Read more →