တၢ်သးစူၤ ~ Patience

လါမာ်ၡး ၂၄, ၂၀၂၁ တၢ်သးစူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄ မိၤၡ့ ၁၆:၃၆-၅၀, ၄ မိၤၡ့ ၁၇, ၄ မိၤၡ့ ၁၈, လူၤကၣ် ၅:၁၇-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁၀-၂၀ ‘‘မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအသးစူၤကန့ၢ်ဘၣ်သါထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ, ဒီးကမုာ်လၤတၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအါအါကလဲာ်အပူၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →