သးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး ~ Praise God With Joy For Who He Is

လါမာ်ၡး ၁၄, ၂၀၂၁ သးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁, ၄မိၤၡ့ ၂:၁-၉, လူၤကၣ် ၁:၂၆- ၃၈,              စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →