တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသး ~ Be Prepared

လါမာ်ၡး ၂၀, ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၄မိၤၡ့ ၉:၁၅-၂၃, ၄မိၤၡ့ ၁၀, ၄မိၤၡ့ ၁၁:၁-၃, လူၤကၣ် ၃:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၁၉-၂၈ ‘‘ဒ်တၢ်ကွဲးအသးလၢဝံယၡါယၤအလံာ်အတၢ်ကတိၤအသိး တၢ်ကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကတဲာ်ကတီၤက့ၤယွၤအကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. မၤလိၤအကျဲမုၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.’’လူၤကၣ် ၃:၄ စီၤယိၤဟၣ်တဲပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ […]

Read more →