ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် ~ God Answers Our Prayers

လါမာ်ၡး ၂၆, ၂၀၂၁     ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့၂၁:၄-၃၅, ၄မိၤၡ့ ၂၂:၁-၂၀, လူၤကၣ် ၆:၁၂-၃၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၂၁-၃၁ ‘‘ဒီးတၢ်မၤအသးလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ်လဲၤဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢကစၢၢ်တဖျၢၣ်အလိၤ, ဒီးအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဘါထုက ဖၣ်ယွၤသီတနၤကျၢၤလီၤ…ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်ထိးဘၣ်အီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအစိအကမီၤဟဲထီၣ်လၢအလိၤဒီးမၤဘျါက့ၤပှၤခဲလၢာ်လီၤ.’’လူၤကၣ် ၆:၁၂, ၁၉  […]

Read more →