ဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤလး ~ Circle Around And Pray, See A Miracle God Sends Your Way

လါမာ်ၡး ၅, ၂၀၂၁ ဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤလး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၃:၁-၅၉, မၢ်ကူး ၁၂:၂၈-၄၄, ကတိၤဒိ ၆:၂၀-၂၉ “…အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’မၢ်ကူး ၁၂:၃၁ အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအမၤဘၣ်ယၤလၢတၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အါမးအဃိလီၤ. ပကဲထီၣ် ယွၤအဖိန့ၣ်, ပဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပတၢ်န့ၢ်သါလၢပပၢ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်သါပှၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →