ဒ်ယတဲအသိး, က့ၤဘၣ်က့ၤယၤ ~ What I Said Comes Back And Bites Me

လါမာ်ၡး ၁၁, ၂၀၂၁  ဒ်ယတဲအသိး, က့ၤဘၣ်က့ၤယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၂၃, ၃မိၤၡ့ ၂၄, မၢ်ကူး ၁၅:၃၃-၄၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၂ ‘‘ယဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤလၢယတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးယတၢ်အၢန့ၣ်ယတပာ်ခူသူၣ်ဘၣ်. ယစံးယကတဲလီၤကျဲၤလီၤ ယတၢ်ကမၣ်လၢယွၤန့ၣ်, ဒီးနပျၢ်ကွံာ်ယတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. […]

Read more →