သ့ၣ်နီၣ်ယွၤအဘျုးထီဘိ ~ Ponder On God’s Grace

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁

သ့ၣ်နီၣ်ယွၤအဘျုးထီဘိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ရ, ဒၤနံးယ့လး ၈:၁-၁၄, ၁ယိၤဟၣ် ၂:၁၂-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၆:၁၃-၂၆

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ပဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ လီၤစိၤလီၤထီလီၤ. ဒီးမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤလၢပဒုၣ်ပဒါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤစိၤလီၤထီလီၤ. ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ကယဲၢ်တၢ်အသးခဲလၢာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤစိၤလီထီလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအိၣ်ဝဲလၢမူခိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၆:၂၃-၂၆

အလီၢ်အိၣ်ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ပကဘၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤထီဘိဒီး တကြၢးသးပ့ၤနီၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်တၢ်မၤစၢၤ တဖၣ် နီတဘျီဘၣ်. ယွၤတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်ပမ့ၢ်ဘၣ်ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်က့ၤအီၤဒီး ဂံၢ်အီၤတလၢာ်ဘၣ်. ဖဲယကွၢ်ထံက့ၤ ယတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်ဒီး ယထံၣ်ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်အါမး လၢယဂီၢ်အဃိ ယတတုၤဆူ တၢ်ဟးဂီၤ အပူၤဘၣ်, ယမူယဲဒီးလဲၤက့ၤဖံးမၤဘၣ်တုၤမုၢ်မဆါအံၤခီဖျိယွၤအဘျုးခဲလၢာ်လီၤ.

အပူၤကွံာ်အနံၣ်သၢဆံဘျဲၣ်, ပှၤတဂၤလၢဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢ ခဲခိၣ်ပှၢ်လၢ်ကျါ , ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးထီဘိ ခီဖျိလၢထံကီၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တအိၣ်, တၢ်သဘျ့ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်လီၤမၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်မူတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် အိၣ်ဝးတရံးအီၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒ်အံၤတဂၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်ဖီတၢၣ် ကအိၣ်ဖဲလဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိယွၤအဘျုးအဃိ ပှၤဒ်သိးအံၤတဂၤ လဲၤခီဖျိမုၢ်နံၤမုၢ်သီ ကီကီခဲခဲတဖၣ်သ့ဝဲဒီး အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်မုၢ်လၢ်တကတၢၢ်ဝဲဘၣ်. ကစၢ်ယွၤကွၢ်ထွဲအီၤ ကဟုကယာ်အီၤ, ကတဲာ်ကတီၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢအဂီၢ်ဒီး ဒုးလဲၤခီဖျိအီၤလၢ မုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ် လၢတၢ်အခၣ်ဆူတၢ်အဆၢ, တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဆူ တၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤ လၢတၢ်အိၣ်မူ တၢ်မၤနၢၤဖီတၢၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤအဝဲမူဒီး မၤလၤကပီၤဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အလီၢ်အကျဲ အသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤစိၤ လီၤထီအဃိ ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂီၤအပူၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ယွၤအဘျုးထီဘိ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ခီဖျိပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဃိ ပသးလီၤဘှံးလီၤတီၤဒီး ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်လံဧါ. ဘၣ်ဆၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီဘိလၢ ပအိၣ်ဒီးယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ် နၢၤတၢ်ကိးမံၤ မၤပူၤဖျဲးပှၤဒီး မၤစၢၤပှၤသ့ထီဘိ, အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤစိၤလီၤထီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ဟီၣ်ခိၣ်အံၤပှဲၤဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လီၤ. ပပှၤကလုာ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤဒီး ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤအိၣ်ဝဲအါမးလၢ ထံကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. မ်နကအံးလီၤကွၢ်လီၤ, တိစၢၤမၤစၢၤ, ကဟုကယာ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ကိးဂၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၣ်လၢၢ်ဆှံ
ချံးသူကျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 1

PONDER ON GOD’S GRACE

Bible in a Year: Daniel 7, Daniel 8:1-14; 1 John 2:12-27; Psalm 136:13-26

“He remembered us in our weakness. His faithful love endures forever. He saved us from our enemies. His faithful love endures forever. He gives food to every living thing. His faithful love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His faithful love endures forever.”
Psalm 136:23-26 NLT

We must praise God in every circumstance and should never forget His grace and mercy on us. The wonderful works of God are immeasurable. When I look back at my past, I see the work of God in every step along the way. Because of His grace, I am not brought to shame. I am thriving and able to work until today through God’s grace alone.

Thirty years ago, there was a person who was raised in a war-torn area. He had to flee into the jungles constantly. He lived with perpetual fear because there was no peace in the country. Freedom and opportunity were a lost cause. He was impoverished and had a difficult life. Where is victory for a person like this? But with God’s grace, he was able to overcome the difficult days and his hope was sustained. God watched over him and embraced him. God prepared the best for this person, turned the bitter days into sweet days, offered hope through difficulties and poverty, and gave a victorious life. Now, this person glorifies the LORD in a manner that he is able to do so. Because God’s grace endures forever, we are not brought to ruins. Because of His faithful love, we must always praise God.

Reflection

Through facing trials and difficulties in our lives, we become tired and overwhelmed and lose all hope. But always remember that God is on our side. He never gives up on us and He overcomes everything. He helps and restores us. His grace reigns forevermore.  

Prayer

Dear Father, this world is filled with difficulties and sufferings. Many of our Karen people are oppressed and living in fear in the country as well as outside of the country. May You watch over them, guide them, and embrace every one of them. In Christ’s Name we pray. Amen.

Thara Hsa Ler Hsree
Kleethooklo Church
Thailand