လဲၤတၢ်ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးယွၤလၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤ ~ Walk And Talk With The Merciful God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၆ 

လဲၤတၢ်ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးယွၤလၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မၤလကံ ၂:၁၇, မၤလကံ ၃, မၤလကံ ၄, လီၣ်ဖျါ ၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၄:၁-၈ 

‘‘ယွၤဧၢ, ပှၤကညီလၢနပာ်သ့ၣ်ညါနသးလၢအီၤ, ဒီးပှၤကညီဖိလၢနကဆိကမိၣ်လၢအဂ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၄:၃ 

တၢ်စံးဆၢလၢ ပှၤကညီဘၣ်တၢ်တ့လီၤအီၤလၢ ယွၤအဂီၢ်ဒၣ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤလီၤဆီ ဒ်သိးပကရ့လိာ် မုာ်လိာ်ဘၣ်ပသးဒီးယွၤ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤလဲၤတၢ်ဒီး ကတိၤတ့ၢ်တၢ်ဒီးစီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အုန့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်ဒၣ်သၢလါဖိအခါန့ၣ် ယမိဃ့ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ကဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမိလဲၤကိးယဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါ ဒီးယၤဆူသရိာ်ဒီးသိၣ်လိပှၤလၢ ယွၤအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. ယပါမ့ၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤတဂၤဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲတဆိကမိၣ်၀ဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤဘၣ်. အ၀ဲဆိမိၣ်၀ဲလၢ အမ့ၢ်ဝဲပှၤအဲၣ် ဒီးပာ်ဒိၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဂ့ၤန့ၢ်ဒံးခရံာ်ဖိပိာ်ခွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးနံၤဒဲးယမိတီၤလီၤလၢအလီၢ်မံကပၤ ဒီးဘါထုကဖၣ်ဖးဒိၣ်လၢ ယပါဒီးအဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤ, လၢတၢ်ပူထီၣ် တၢ်အပူၤ, ယဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ယံၤဒီး ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲဟးထီၣ်ကွံာ် ၂သီ န့ၣ်လီၤ. ဖဲအ၀ဲကိးပှၤအဆၢ ကတီၢ်, အ၀ဲတဲဘၣ်မိမိလၢအ၀ဲနၢ်ဟူဘၣ်၀ဲမိမိအတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်ဒီး အ၀ဲကဘၣ်ဟဲက့ၤဆူ ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယကဲထီၣ်မုၣ်လိၣ်ဘိအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယလီၤတဲာ်ကွံာ်လၢ တၢ်ဒဲးဘးအပူၤ ဒီးကတၢၢ်ကွံာ်၀ဲလၢ ယဃ့ၢ်ပိာ်ကွံာ် ပိာ်ခွါတဂၤအခံန့ၣ်လီၤ. တချုးယဟဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ်, ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ ယမၤဘၣ်တၢ်ကမၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်ခွါအံၤအၢၣ်လီၤယၤလၢကလဲၤဆူသရိာ်ဒီးယၤ, ဘၣ်ဆၣ် လၢခံအ၀ဲသမၢ၀ဲဒီး တပျဲယလဲၤဆူ သရိာ်ဒၣ်လဲာ်ဘၣ်လီၤ. ပလီၤဖးကွံာ်ဖဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ထီၣ် ၃နံၣ်ဘျဲၣ် အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤ ယွၤအစုအိၣ်လၢယသးသမူအဖီခိၣ်လီၤ. အ၀ဲဟဲစိာ်ယ၀ၤကၠဲးခ်လၢယတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပခံဂၤလၢာ် ပအိၣ်ဒီးမိၢ်ပၢ်လၢအထုကဖၣ်တၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်လၢ အအဲၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠဲးခ်ဒီးယၤ ပဖျီပသးဝံၤ အလီၢ်ခံ ပပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်ယွၤအါန့ၢ်ဒံး ပလိၣ်ဘၣ်လိာ်ပသးကဒဲကဒဲ ဒ်သိးပတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအံၤကလဲၤအသး ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိပဘၣ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအဃိ, ပစးထီၣ်အီၤဖဲန့ၣ်လီၤ. ပဃုကွၢ်ဒီး ယွၤဆှၢပှၤဆူ မုၢ်နုာ်ဒၢလးဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (အခဲအံၤတၢ်ကိးအီၤလၢအရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်), လၢအမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အသိၣ်လိလံာ်စီဆှံဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, လၢအပူၤကွံာ် ၅၀နံၣ်လံၤလံၤလံ န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်သးကညီၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် လီၣ်ဖျါထီၣ်အသးဆူပ၀ဲခံဂၤလၢာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဖျီပသးအိၣ်လံ ၅၁နံၣ်လံလီၤ. ယပါတူၢ်လိာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အကစၢ်ဒီးပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်, တချုးဖဲအသံ ဃိးနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးယွၤလၢယအိၣ်ဒီးမိၢ်ပၢ်လၢအထုကဖၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်, ယွၤတဂၤလၢအစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးလၢအတ့လီၤပှၤဒ်သိးပကလဲၤတၢ်ဒီး ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

နထံၣ်န့ၢ်လီၤနသး လၢနလဲၤတၢ်ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးယွၤ အါ မ့တမ့ၢ် စှၤ ဖဲလဲၣ်အကတီၢ်လဲၣ်. 
တၢ်မနုၤတဖၣ်လိၣ် ၀ဲလၢနဂီၢ်ဒ်သိးနကကတိၤတၢ်ဒီးယွၤအါထီၣ်ဒီးလဲၤတၢ်ဒီးအီၤဘူးထီၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးလၢနဘျုးနဖှိၣ်ဒီးနတၢ်သးကညီအဃိန့ၣ်လီၤ. 
မ်ပကကတိၤတၢ်ဒီးလဲၤတၢ်ဒီးနၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

အဲမၣ်အ့ဘီးထ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, မုာ်နုာ်ဒၢလးဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 16

WALK AND TALK WITH THE MERCIFUL GOD

Bible in a year – Malachi 2:17, Malachi 3, Malachi 4; Revelation 7; Psalm 144:1-8

“Lord, what is man, that You take knowledge of him? Or the son of man, that You are mindful of him?”
Psalm 144:3 NKJV

Man was created in God’s own image so that we could have fellowship with Him.  God even walked and talked with Adam and Eve. When I was only 3 months old, my mother asked the Lord Jesus into her heart.  Momma took my brother and me to church and taught us about God.  My Daddy was a good man but he didn’t think he needed God. He thought he treated his family better than Christian men did theirs.  Everyday my mom knelt by her bed and prayed out loud for my dad and her children.  In rebellion, my brother ran away from home. He was gone for 2 days. When he called, he told Momma he could hear her praying for him and he needed to come home. 

In my teens, I also fell into sin and ended up eloping with my boyfriend.  I knew before I got back that I had made the worst mistake of my life.  He promised he would go to church with me, then afterward he refused to even let me go.  We divorced after 3 ½ years of turmoil!

Through it all God had his hand on my life!  He brought my husband Jack into my life.  We both had praying parents who loved us.  After Jack and I married we realized we needed more than each other to make our marriage work.  Since we were raised in church, we started there.  We ended up finding West Dunlap Baptist Church (now Arizona Karen Baptist Church), a good Bible preaching church, nearly 50 years ago. God with His mercy and grace revealed Himself to both of us. We have been married for 51 years! My dad came to know Jesus as his Lord and Savior in 1993, just eight years before he died. I am so thankful for praying parents, a God who answers prayers, and who created us to walk and talk with Him. 

Reflection

When do you find yourself walking and talking with God more or less? What would it take for you to talk more and walk closer with God? 

Prayer

 Lord, thank you for your grace and mercy. May we closely talk and walk with You! In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Erma Abbott
Arizona Karen Baptist Church / West Dunlap Baptist Church 
Phoenix, Arizona