ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်သတးဒီးပတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ် ~ By God’s Grace, We Are Not Defeated

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃

ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်သတးဒီးပတတုၤဘၣ်ဆူ
တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၉:၂၀-၂၇, ဒၤနံးယ့လး ၁၀, ဒၤနံးယ့လး ၁၁:၁, ၁ယိၤဟၣ် ၃:၁၁-၂၄, ၁ယိၤဟၣ် ၄:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၇:၁-၉

ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်သးဟ့သုဒီးကမၢကမၣ်တဂ့ၤ. ပဝဲဒၣ်အံၤပသ့ၣ်ညါလၢပခီဂာ်လၢတၢ်သံပၢၢ်လၢတၢ်မူလံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပအဲၣ်ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လီၤ. ပှၤလၢအတအဲၣ်ဘၣ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢတၢ်သံအပူၤလီၤ.’’
၁ယိၤဟၣ် ၃:၁၃-၁၄

ယမိၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါယၤဖဲယနီၢ်ဆံးခါအဆၢကတီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်သးလၢ ယဂီၢ်မ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. ယပၢ်သံသဒၣ်ယၤဖဲ ယနီၢ်ဆံး အဆၢကတီၢ်ဒီး ပအိၣ်တ့ၢ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လွံၢ်ဂၤဒီး မိၢ်သးဘိန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤခံဂၤတဂၤ လၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါ န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိပၢ်လဲၤသဒၣ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး မိၢ်ဘၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံၣ်ဖိဃီဖိအဃိ, တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အိၣ်အါမး, တၢ်အိၣ်မူတလၢတပှဲၤ ဒ်သိးပှၤအဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအိၣ်လၢပဂီၢ်လၢ ကျဲတဘိဘၣ်တဘိ, တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလံာ်စီဆှံ ဝံစဖါနယၤ ၃:၁၇-၂၀ မ့ၢ်ပမီထိၣ်လၢ ပတၢ်လဲၤကျဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အါမးအကျါ, ပၢ်သးဘိ သံသဒၣ်ပှၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤ မိၢ်ဘၣ်မၤ သပှၢ်ပှၢ်, တကးဒံးဘၣ်မိၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤခံဂၤတဂၤလၢ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါ သနာ်က့ ဘၣ်မၤစၢၤက့ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ခီဖျိဘၣ်ဖဲးအီၣ်ခုး ဖဲယသးအိၣ်ဒံးဒၣ်ယဲၢ်နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးအဃိ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တမၤလိဘၣ် တီၤကၠိတၢ်မၤလိဘၣ်. မ့ၢ်လၢဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ် ဘၣ်အိၣ်လၢကျီၢ်တဲကူအပူၤ, တၢ်စူၤထံလီၤဘၣ်ပှၤအဃိ ဃ့တၢ်ခွဲးလၢဖါတံၢ်အိၣ်ဒီး လဲၤအိၣ်ဘၣ်လၢဖါတံၢ်အဘုဖီအကပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူ ဘၣ်မနုၤအဃိကီခဲလဲၣ်, ကဲထီၣ်တၢ်သံကွၢ်တဘျီတဘျီ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဘၣ်. ပနၢ်ဟူဘၣ်ယွၤကလုၢ်ကထါ လဲၤထီၣ်ဘၣ်သရိာ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, လၢခံကဲထီၣ် ပှၤခရံာ်ဖိလၢယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီး လၢခံဟဲတုၤဆူ ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. လၢပထံပကီၢ်ပူၤ မ့ၢ်ကီခဲသနာ်က့ လၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ပူၤ ပှဲၤဒီးတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤဒ် စီၤအၤဘြၤဟၣ် ပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အိၣ်အါထဲလဲၣ်သနာ်က့ ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဘၣ်, မိၢ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဘၣ်ဆိးဘၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ နီၢ်ခိနီၢ်သး, စံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်နီၢ်မးလၢ ယွၤအသးတတူာ်ပှၤဒီးပတတုၤလၢ တၢ်ဟးဂီၤဘၣ်. ပခီဂာ်လၢတၢ်သံပၢၢ်လၢတၢ်မူလံ. အိၣ်ဒၣ်ထဲလၢ ပကစံးဘျုး စံးထီၣ်ပတြၢၤက့ၤအဘျုးအဖှိၣ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တဘျီဘျီပတၢ်လဲၤခီဖျိနးဒိၣ်မးလီၤဂာ်ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်သးဟ့ပှၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ နပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်အတၢ်အဲၣ်ဒ်လဲၣ်. ဂံၢ်ထီၣ်အီၤဒီးတဘၣ်အိၣ်ဆိးနဲလၢတၢ်သံအပူၤတဂ့ၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အါသနာ်က့ နဒုးပူၤဖျဲးပှၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး ဟ့ၣ်က့ၤပှၤတၢ်အိၣ်မူ အသီအဃိ စံးဘျုးဘၣ်နၤဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤဘၣ်နၤလၢ ယ့ၣ်ၡုးခရံာ်အမံၤအပူၤန့ၣ်လီၤပၢ်ဧၢ, အၤမ့ၣ်.    

နီၢ်သံၣ်ဒၣ်ဝ့
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 3

BY GOD’S GRACE, WE ARE NOT DEFEATED

Bible in a Year: Daniel 9:20-27, Daniel 10, Daniel 11:1; 1 John 3:11-24, 1 John 4:1-16; Psalm 137:1-9

“So don’t be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. If we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead.”
1 John 3:13-14 NLT

My mother reminded me of my life when I was younger and this has become a testimony for me. My father passed away when I was young and he left behind my 3 siblings, me and my mother. I am the second oldest child. Ever since my father left this world, my mother had to shoulder the heavy burden and there were many difficulties along the way. Our lives were lacking in many aspects compared to most people. But with God looking over us, we were still able to live our lives and move forward step by step.

My life motto that keeps me going is Zephaniah 3:17-20. The sufferings our family had to endure  was not only the ongoing civil war, but also life without our father. My mother had to deal with poor health on top of leading the household. As I was the second oldest child, I had to work in the fields in order to help our family. I was only 5 years old at that time. My siblings and I were not able to attend school because of poverty. We also didn’t have a house so we lived in a shabby shed. When it rained, the shed didn’t shelter us from the rainwater so we had to run to our uncle’s place and live beside his cornfield. Sometimes, I wondered why life was so harsh for us. But God did not forget about us. We had the opportunity to hear the Word of God and also attend church where we were able to witness the faith of believers. It was God’s plan that we became believers. Not only that, we had the opportunity to migrate to a third country, the United States of America. We had to struggle back in our homeland, but here in the third country, everything was in abundance. We felt we were as blessed as Abraham.

God was present with us during our difficult times. My mother and my siblings are now able to live comfortably and we have everything that we need both physically and spiritually. I thank God for preserving us and not letting us be defeated in our lives. We have passed from death to life. The only thing left for us to do is to always praise and be thankful for His grace and mercy.

Reflection

 Sometimes when we face problems, we feel like the whole world is against us. When you face problems in your life, do you feel the love from God and your friends? 
Count them, instead of wallowing in despair.

Prayer

Father God, You deliver us whenever we face the many difficulties in our lives and give us a new life. We thank You and praise You in the Name of Jesus Christ. Amen.

Naw Thida Win
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania