မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ ~ We Will Surely See God In The End Time

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၃

မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၁၀, လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၄-၂၀, လီၣ်ဖျါ ၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၆:၁-၁၀

“ဒီးယထံၣ်တၢ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, တၢ်အၢၣ်ဝါ, ဒီးပှၤဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အၢၣ်န့ၣ်အလိၤလီၤဂာ်လၢပှၤကညီဖိခွါအိၣ်ဒီး ခိၣ်သလုးထူလၢအခိၣ်, ဒီးထါဂဲာ်လၢအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်တဘ့ၣ်လၢအစုပူၤလီၤ.”
လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၄

ပမုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ပမ့ၢ်တထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ ပမဲာ်သနာ်က့ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်န့ၣ် ပကထံၣ် ဘၣ်ယွၤလၢမဲာ် ဒ်မဲာ်သကိးမဲာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပအိၣ်မူအဆၢကတီၢ်အခါ ပကအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤဒီး ဒိကနၣ်အကလုၢ် လဲၤတၢ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပတဲမ့ၢ်ညီသနာ်က့ ပကအိၣ်မူမၤထွဲအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကီအခဲလီၤ. ပအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤလၢလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢအမ့ၢ် ပမိၢ်ပပၢ် အတၢ်ကတိၤအံၤစ့ၢ်ကီး လိၣ်လၢပကဒိကနၣ်လီၤ. တၢ်ဒိကနၣ်မိၢ်ပၢ်တအိၣ်အဃိ တၢ်အိၣ်မူလၢအဟးဂီၤ ပကထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ ကအိၣ် စ့ၢ်ကီးလီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူပူၤ ယထံၣ်ဘၣ် သးစၢ်တဂၤ စးထီၣ်လၢ အမိၢ်ဒၢအီၤတုၤအထီၣ်ပှၢ် အဖိအိၣ်တစု အမိၢ်အပၢ်ဘိၣ်ဘံအီၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲတပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ မိၢ်ပၢ် အတၢ်ကတိၤအဃိ အတၢ်အိၣ်မူ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ. မ့ၢ်လၢအမိၢ်အပၢ် အတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ အဝဲဘၣ် ကီဘၣ်ခဲသနာ်က့ တတုၤဆူ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်. လၢခံအဝဲပီၢ်ယၢ်လီၤအသး သ့ၣ်ညါနီၢ်နီၢ်လၢတၢ်ဒိကနၣ်အံၤအရ့ဒိၣ် ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်အတၢ်ကတိၤအံၤမ့ၢ်အရ့ဒိၣ်ထဲသိးန့ၣ်ဒီး ကစၢ်လၢပဘါအီၤတဂၤ အကလုၢ်ကထါ စ့ၢ်ကီး ပဂ့ၤဒိၣ်ဒိကနၣ်အီၤန့ၣ် ပတဲအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. တၢ်ဒိကနၣ်အခီၣ်ထံး မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပမ့ၢ်ရ့လိာ်ပသးဒီးယွၤအဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်ပၢပှၤတန့ၢ်ဘၣ်. ယမ့ၢ်တဘါယွၤယံာ်န့ၣ် ယသးခံး ယသးတစူၤ ယအိၣ်တမုာ်တလၤဘၣ်. အဃိယဘၣ်ဂုာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ယွၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. လၢခံတၢ်အရ့ဒိၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်နာ်လီၤ. တၢ်နာ်မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအဃိ တၢ်နာ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ယၤကိာ် ၂:၁၄, “ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပှၤတဂၤမ့ၢ်စံးလၢ သါအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်, ဒီးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဒီး, မ့ၢ်အဘျုးမနုၤလဲၣ်. တၢ်နာ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤဘၣ်ကသ့ဧါ.” အဃိထဲပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၣ်တဝံၤဘၣ် ပကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလီၤ. တၢ်မၤစံးတၢ်န့ၣ် တၢ်သးကညီၤမ့ၢ်တအိၣ်လၢပပူၤဒီး ပကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ပကဘၣ်မၤစၢၤပခိၣ်ပဃၢၤ ဖဲတၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲလီၤ. အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲအသိးပဒုၣ်ပဒါ စ့ၢ်ကီးပအဲၣ် ကဘၣ်န့ၢ်ဝဲလီၤ. ပစံးလၢပအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤဘၣ်ဆၣ် ပအဲၣ်ပဒုၣ်ပဒါမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီး တမ့ၢ်ပအဲၣ်ပှၤဂၤနီၢ်နီၢ်ဒံးဘၣ်. မ်ပကပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး ကွၢ်ဆိကမိၣ်လီၤက့ၤပသး ပမ့ၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်ဒီး ပကဘှီက့ၤပသးတချုးကစၢ်ဟဲ ခံဘျီတဘျီ တက့ၢ်. ပျဲသးစီဆှံမၤတၢ်ဒီးနၤ, ဒိကနၣ်ယွၤ, မၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်မၤ, အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ, ဒီး လီၢ်တံၢ်, နကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ မဲာ်သကိးမဲာ်လၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤန့ၣ်ပစံးလၢတၢ်အဲၣ်နီၢ်ကီၢ်သ့ဧါ.
တၢ်နာ်ဒီးတၢ်မၤ ဘၣ်ထွဲလိာ်အသးအဃိ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အဂီၢ်နအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤနသးဝံၤလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအမူဝဲတဂၤန့ၣ်ပနာ်လီၤ. ပတၢ်နာ်နၤမ်အကအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤအဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. မ့တမ့ၢ်လၢနၤဒီးပမၤဝဲတသ့ဘၣ်. အဃိပၢဆှၢပှၤလၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူဝါ
ကပီၤစိကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘံးစတၣ်, ကၠီၣ်ကၠဲၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 23

WE WILL SURELY SEE GOD IN THE END TIME

Bible in a Year: Ezra 10; Revelation 14:14-20, Revelation 15; Psalm 146:1-10

“I looked, and behold, a white cloud; and on the cloud one sitting like a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.”  
Revelation 14:14 WEB

Right now, we do not see the face of God, but surely, we will see God face-to-face in the end time. What is important right now is for us to love God and obey His word in truth. Of course, it is easier said than done. It is also important for us to obey our parents who provide for us and raise us. We will find cases of lives ruined because children disobey parents. I know a young man, who was loved, cared for, and prayed for by his parents from the time he was in his mother’s womb to the time he got married. Somehow, he failed to appreciate the love and directions of his parents and ended up ruining his life. Later, he repented and came to the realization that obedience to one’s parents is a must. If the instructions of the parents are that important, how much more important would the word of God be? The root of obedience lies in the love for God. If we are in close fellowship with God, the devil has no chance of ruling our lives. When I do not pray to God, my mind goes dark and my patience runs out fast. I just don’t feel good. That is why I have to make it a priority to have my time with God. Fellowship with God is fundamental in being grounded in faith. Faith without works is no faith and denies salvation. James 2:14 reads, “What good is it, my brothers, if a man says he has faith, but has no works? Can faith save him?” We cannot just say we have faith, but we must obey. The works of faith could be being merciful and forgiving towards others, helping others, loving our neighbors, including our enemies. Let us be mindful of ourselves and mend our ways before the second coming of Christ. Let the Holy Spirit guide you, obey God, work out your salvation, and love your neighbors. And surely, you will see God face-to-face in the end.

Reflection

Is loving God without obeying Him true love? 
Faith and works are related. Are you prepared for the end time?

Prayer

Father, we believe that You are a loving God. Help us so our faith produces work. Without You we can do nothing. Lead and guide our lives, O Lord.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Htoo Wah
Vesta Karen Baptist Church
Vesta, Georgia