ဖဲယလဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ် ~ Anywhere With Jesus

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၇

ဖဲယလဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံစကၤရယၤ ၁, ဝံစကၤရယၤ ၂, ဝံစကၤရယၤ ၃, ဝံစကၤရယၤ ၄,၃ယိၤဟၣ် ၁:၁-၁၄,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၁-၁၆

“ဖဲတၢ်တ့လီၤယၤလၢတၢ်တဒၢဖဲတၢ်တ့လီၤယၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အယိာ်ပူၤန့ၣ် ယက့ၢ်ယဂီၤတအိၣ်ခူသူၣ်ဘၣ်ဒီးနၤဘၣ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၅

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲယဖိသၣ်အခါ မိၢ်, ပၢ်, မၢယလဲၤထီၣ်မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ ဖဲအူဖိၡ့ကျဲလီၤ. သရၣ်အီၣ်ထိတ့ၣ် သိၣ်လိပှၤလံာ်စီဆှံ ဒီးပသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်စှၤနွံဝံၤ ပဘၣ်လဲၤသးဝံၣ်ပြၢတၢ်လၢ စံယိၣ်လူၢ် တၢ်ဘါယွၤသရိာ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်အခိၣ်တီမ့ၢ် ‘‘ဖဲယလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်’’ န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၇၁-၇၂ အပူၤအတ့ၤ ယမၤလိ ၆တီၤလီၤ. ယအိၣ်ကၠိ တကတၢၢ်ဘၣ်. ယဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဟံၣ်ဒီး လဲၤဆူ လၢၢ်ဒိၣ်ဝ့ၢ်လီၤ. ယမံတနၤဝံၤ, လဲၤဆူဖျ့လိာ်ကျိ, အိၣ်ဒီးဖါတံၢ် စှၤနွံ, ဒီးလဲၤဆူပှၤကညီတၢ်ကရၢကရိ, မူကီၢ်ဆၣ်, သုးရ့ၣ်(၈) န့ၣ်လီၤ. ဃုလါဝံၤ, ယထီၣ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ခီဖျိတၢ်လိၣ်အဃိ လဲၤဘၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢလီၢ်ခၢၣ်သး, ဒီးလၢတၢ်မၤလိဖဲန့ၣ် ယန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ဖးတၢန့ၣ်လီၤ. လၢခံတၢ်ကိးက့ၤယၤဆူသုးက့ဝဲၤလီၢ်ဒီး မၤသကိးတၢ်ဒီး သရၣ်စီၤအဲၣ်ယၤလီၤ. ပဟးသကိးဒီးသုးကျိၤ ဆူမုၢ်တြီၤကီၢ်ရ့ၣ်, ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒူပျၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒူသတူၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဒုးလၢ ရၤမတံအခါ, တၢ်ဒုးဆူၣ်, ဒုၣ်ဒါအဂံၢ်ဆူၣ်အဃိ ဘၣ်ဂုၤက့ၤပသး ဆူအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဖဲ၁၉၇၅နံၣ် ဒုၣ်ဒါထီၣ်ဒုး မုၢ်ထီၣ်ကစၢၢ်လၢ ‘‘တဲာ်လွံၢ်တဲာ်’’ တုၤဒၣ်လဲာ် ပသုးတဖၣ် တၢ်ဆီလီၤအီၤ တဂၢၢ်တကျၢၤလၢၤဘၣ်. တုၤကမျၢၢ်ဒၣ်လဲာ်ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢယွၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ အဃိ ပဝဲကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်ကဝီၤတဘ့ၣ် စုာ်စုာ်, တၢ်ကရၢကရိဒီးကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လဲၤခီဖျိ သကိး ဒုၣ်ဒါဒုးယၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဆၣ် ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်. 

ဖဲယဆိကမိၣ်ထီၣ် ယတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ် တၢ်လၢယတဆၢမုၢ်လၢ်တဖၣ် ဟဲမၤအသးဒီးယၤဒီး ယပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ တုၤဒၣ်လဲာ်ယနၢ်ပၢၢ်တသ့ဘၣ်. တၢ်သးဝံၣ်ဖိလၢပပြၢသးဝံၣ်တ့ၢ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤလၢ အိၣ်ဒၣ်ထဲလၢပကဘၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤက့ၤယွၤဒီးပကသူၣ်မံသးမုာ်လၢ ပတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အပူၤ မ့ၢ်လၢပမၤလိဘၣ်လၢတၢ်သးဝံၣ်ဖိလၢ ဖဲပလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်ယ့ၣ်ၡူးအိၣ်ဝဲလီၤ. ယပာ်လီၤသးလၢ ယကမၤပှၤကလုာ်အတၢ်မၤတုၤယသံတစု ဒီး ဖဲ၂၀၀၇ အခၢၣ်သးန့ၣ် ယစးထီၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤမူဒါ တုၤလၢ ၂၀၁၃နံၣ် လါမာ်ၡး ၂၆ လီၤ. သနာ်က့, လၢယွၤအတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤ အဖီခိၣ် လၢခံဟဲတုၤဆူ ထံကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယတုၤတပူၤလၢ်လၢ် ယ့ၣ်ၡူးအိၣ်ဒီးယၤဒီး ကဟုကယာ်ယၤအဃိ, ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နလဲၤတုၤဖဲလဲၣ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလဲၣ်. နလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်ဂ့ၤ, ယွၤအိၣ်ဒီးနၤလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပတသ့ၣ်ညါဘၣ် ပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤသနာ်က့, နမ့ၢ်ယွၤတဂၤလၢ အလဲၤတၢ်ဒီးပှၤ, ကဟုကယာ်ပှၤ, ဒုးပူၤဖျဲးပှၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး ဟ့ၣ်က့ၤပှၤတၢ်အိၣ်မူအသီလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤအဃိ စံးဘျုးဘၣ်နၤဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤဘၣ်နၤလၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤအပူၤန့ၣ်လီၤပၢ်ဧၢ. အၤမ့ၣ်.

သးပှၢ်မူဖးဒိၣ်
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 7

ANYWHERE WITH JESUS

Bible in a Year: Zechariah 1, Zechariah 2, Zechariah 3, Zechariah 4; 3 John 1:1-14; Psalm 139:11-16

“You watched me as I was being formed in utter seclusion,
as I was woven together in the dark of the womb.”
Psalm 139:15

When I was still a child, my parents enrolled me in Sunday School at U Po Shane Quarter (Insein). Teacher Aung Tun Tin gave us Bible lessons and also taught us songs for a few weeks. After that, I participated in a singing competition at Zion Church. The title of the hymn was “Anywhere with Jesus.” Around 1972, I was in sixth grade. I did not finish school. I had to leave home to go to Ler Doh village. I slept there for one night and then went to Play Lo Klo River and spent a few nights with my uncle. We then headed to a Karen organization at Moo Kaw Sar, Battalion 8. After six months, I got to go through a lot of training. Then, I was sent to be trained in the center region and even earned first prize in that training. I was later asked to serve in the brigade office and work with Tharah Saw Eh Ya. We traveled with the troops to Mu Traw, Pa An, Du Plah, and Du Tha Du regions. When the battle took place in Ra Ma Ti, the fight was so fierce and the enemies were so strong that we had to withdraw. In 1975, the enemy advanced to the eastern mountain and carried out their “4 Cuts” strategy (Cut food, funds, recruits, and information). As a result, our army was shaken. Our territory became very unstable and people had to flee. By God’s grace, although we went through tremendous challenges, the organizations and people in our region did not perish.

When I think about my life experience, the catastrophes that fell on me and my family were hard to comprehend. Why did they have to happen? The only comfort was in praising God and in knowing that we can be at peace with our circumstance because just as this hymn suggests, Jesus is with us everywhere. I was determined to serve my people until the day I die. In mid 2007, I assumed responsibilities until March 26, 2013. God had a different plan and I was resettled as a refugee in a third country. Because Jesus is everywhere I go and He takes care of me, I am thankful to him with all my heart. 

Reflection

Today, where are you? Wherever you are, Jesus is with you.

Prayer

Father God, although we do not know our life journey, You are the God who goes with us, takes care of us, delivers us from peril, and gives us a new life. We are grateful for being with us wherever we are. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Elder Moo Pa Doh
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania