တၢ်အၢၣ်လီၤ ~ Promise

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၀

တၢ်အၢၣ်လီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စကၤရယၤ ၁၂, စကၤရယၤ ၁၃, စကၤရယၤ ၁၄,လီၣ်ဖျါ ၂:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၃၀:၁-၁၀

တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢ အကဘၣ်နၤန့ၣ်သုတပျံၤအီၤနီတမံၤတဂ့ၤ. ကွၢ်ကွၢ်, ဒ်သိးကလ့ပစီသုဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ်ကဒၢနုာ်သုလၢ ဃိာ်ပူၤတနီၤ, ဒီးသုကဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဆံဆဲၣ်သီလီၤ. အိၣ်နဲဆိးနဲလၢနကလုၢ်တီတုၤနသံတက့ၢ်. ဒီးယကဟ့ၣ်နၤ လၢတၢ်မူအခိၣ်သလုးန့ၣ်လီၤ.”
လီၣ်ဖျါ ၂:၁၀

တဘျီန့ၣ်တၢ်တဲဝဲဒၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သးစၢ်တဂၤဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်အီၤလၢ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ် လၢအလဲၤအိၣ် လၢ အစံာ်ပူၤ လၢအဒ့ၣ်စၢၤယံၤဝဲခွံနၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် လၢသဝီပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲသးပှၢ်အဝဲအံၤသူၣ်ဘုဝံၤန့ၣ် အသးအိၣ်လၢ ကစံးဘျုးယွၤအဃိ ကွဲမုာ်သရၣ်သးစၢ်အံၤ ဒ်သိးကလဲၤဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် သရၣ်သးစၢ်ဟးထီၣ်လၢသဝီပူၤဒီး လဲၤတၢ်ဆူ သးပှၢ်အအိၣ်အခါမူခိၣ်စူၤဒိၣ်မးဒီး လဲၤတုၤလၢထံကျိ တဘိ ဖဲထံဒိၣ်လီၤ ပှဲၤကၢၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ထံကျိအံၤထံဆူၣ်မးဒီး အိၣ်ဒီးဝၣ်ကျုၣ်ခံဘိလၢ နကခီဂာ်အီၤ ဒီးဂ့ၢ်တဘိလၢ နကဖီၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ သရၣ်သးစၢ်အံၤ ထံၣ်စိဃီၤဝဲမုၢ်ဂၢ်သးပှၢ်တဂၤဆ့ၣ်နီၤလၢ ထံဝၢ်ဘးခီန့ၣ်ဒီး အဝဲဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲ (ကစၢ်ယွၤဧၢ, ခဲအံၤယစ့အိၣ်ယဲၢ်ဆံအံၤလီၤ. နမ့ၢ်ဆှၢယၤလၢ ယလဲၤခီတိၤအံၤဆူထံဝၢ်ဘးခီ န့ၣ် ယကမၤဘူၣ်ယစ့ယဲၢ်ဆံအံၤလီၤ). ဃ့ထုကဖၣ်ဝံၤဒီးလဲၤဝဲတုၤလၢထံဝၢ်အခါ, ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲ, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယတဲလိာ်ကွဲနၤလီၤ.’’ ဒီးတဘျီဃီအခီၣ် တပျာ်ဖဲအယီၢ်ထီၣ်ကၢၢ်ခိၣ်န့ၣ် မုၢ်ဂၢ်သးပှၢ်တဂၤန့ၣ်ပျံၢ်န့ၢ်အစုဒီး အဝဲတလီၤတဲာ်ဆူထံကျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ပျံၤတၢ်ဒိၣ်မးဒီး မၤဘူၣ်လီၤကွံာ်အစ့ယဲၢ်ဆံဆူမုၢ်ဂၢ်သးပှၢ်အိၣ်န့ၣ် ဒီးမုၢ်ဂၢ်သးပှၢ်န့ၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါအီၤဝံၤ လဲၤဝဲ ဆူညါန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲသရၣ်သးစၢ်အံၤ လဲၤတုၤလၢအသးပှၢ်အဟံၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်သကိး ဘါသကိး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဒၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါက့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်အခါ အဝဲအုၣ်အသးလၢပကဘၣ်တီဒီး ကစၢ်ယွၤမးဒီး ပကကြၢးဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တုၤလၢအီၣ်သကိးတၢ်ဝံၤကဟဲက့ၤကဒါက့ၤအခါ သးပှၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်အီၤ မ့ၢ်လၢနတီဒီး နတၢ်အၢၣ်လီၤအဃိယကမၤဘူၣ်နၤလၢစ့ယဲၢ်ကယၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးယွၤတမံၤမံၤဧါ. ဒ်နအၢၣ်လီၤအသိး နတီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, သိၣ်လိဒီးပၢဆှၢကဟုကယာ်ဘၣ်ပှၤလၢနသးစီဆှံဒ်သိးပကတီဒီး ပတၢ်အၢၣ်လီၤနၤဒ်သိး ပကကြၢးဒီး နဘျုးနဖှိၣ် နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအဃိပဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်ဆိမ့န်(ကိး) ဖုကလံၤမူ
ဖျိကၠိကရၢပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤသဃဲၤ
ကညီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်သိၣ်လိလီၢ်ခၢၣ်သး
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 10

PROMISE

Bible in a Year: Zechariah 12, Zechariah 13, Zechariah 14; Revelation 2:1-17; Proverbs 30:1-10

“Don’t be afraid of the things which you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested; and you will have oppression for ten days. Be faithful to death, and I will give you the crown of life.”  
Revelation 2:10 WEB

Once, a young pastor was invited by a village elder, who lived on a farm, a nine-hour walking distance from the village. After planting paddy, the elder wanted to have a thanksgiving service at home and asked the young pastor to lead the service. Early in the morning, the young pastor set out for the journey and left his village. The rain was pouring on the way. There was a river and the heavy rain caused the water to come up to the river bank. The river was flooded with the current rushing fast and strongly. To get to the other side of the river, there were two poles of bamboo laid across the river as a bridge. The young pastor would have to walk across on one bamboo pole and hold onto the other bamboo pole. He paused for a moment and talked to God, “Lord, I have $50. If you would deliver me safely across this river, I would donate all of my $50.” While he was half-way through walking on the wobbly bamboo pole, he said, “God, I was kidding.” Right then his next step missed the bamboo pole, but an old lady also crossing the river pulled his hand, so he did not fall into the water. The young pastor became very afraid and gave all of his $50 to the old lady who saved him. She blessed him and he went onward. 

Once the young pastor reached the elder’s home, he led the worship and testified that we ought to keep our promise to God to be more deserving of His blessings. After having a meal, the elder said to him, “Because you were true to your words and came to worship in my home, I will give you  $500.”

Reflection

Have you made a promise to God? Have you kept your promise?

Prayer

Father God, teach us, lead us, and care for us with Your Holy Spirit so that we will keep our promises to You and become more deserving of Your grace and blessings. 
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Eh Soe Min (aka) Pu Kli Moo
Karen Theological Study Center (KTSC)
Saint Paul, Minnesota