ကွၢ်ဆိကမိၣ်ထံလီၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး ~ Examine Your Work And Do God’s Will

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၅

ကွၢ်ဆိကမိၣ်ထံလီၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မၤလကံ ၁, မၤလကံ ၂:၁-၁၆, လီၣ်ဖျါ ၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၃:၁-၁၂

“ယအဲၣ်တ့ၢ်သု, ယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသုစံး, နအဲၣ်တ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်.” 
မၤလကံ ၁:၂

လံာ်စီဆှံအံၤစံးဘၣ်ပှၤ ယွၤစံးဝဲဒၣ်ယအဲၣ်တ့ၢ်သုလီၤ. ဒီးပဆိကမိၣ်ယွၤအဲၣ်တ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်. ပဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်, ပဘၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်လ့ပစီသ့ၣ်တဖၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်ပအဲၣ်ဒိးမၤသံလီၤ ပကစၢ်အသးလီၤ. တဘျီတခီၣ် ပဆိကမိၣ်ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဘၣ်ကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤလဲၣ်. မၤလကံ ၁:၆ အပူၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်သုတပးကဲဘၣ်ယမံၤဘၣ်. ဒီးပဆိကမိၣ် ပတပးကဲဘၣ်ယွၤအမံၤဒ်လဲၣ်. ယွၤစံးဝဲဒၣ် ပမၤဘူၣ် တၢ်အီၣ်ဘၣ်အၢ, တဘျီတခီၣ် ပကတိၤတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်အၢဘၣ်သီ, ဒီးပှၤလၢအနၢ်ဟူဝဲသ့ၣ် တဖၣ်အဂီၢ် တကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအမဲာ်ညါ ကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယွၤနၢ်ဟူဝဲဒီး အမ့ၢ်ဝဲဒ်သိး ပမၤဘူၣ်တၢ်အီၣ်ဘၣ်အၢတခါလီၤ.

ယွၤစံးဝဲစ့ၢ်ကီး သုလုၢ်ထီၣ်ယၤလၢတၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢအတလၢတပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပလုၢ်ထီၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤ, ပဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်, ပစံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, သ့ၣ်တဖၣ်အခါ ပတမၤအီၤလၢပသးဒီဖျၢၣ်ဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်ထဲပမၤဝံၤတၢ်မၤ, ထဲကဖျါဃံဖျါလၤလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအမဲာ်ညါလၢ တၢ်တဘၣ်ယွၤအသးသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.

ယွၤစံးဝဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ပမ့ၢ်တဆိကမိၣ်ကွၢ်ထံဘၣ်ဒီး ဖဲ မၤလကံ ၂ အပူၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ် ယကဆိၣ်အၢ သုလီၤ. ယွၤအခ့အပှၤသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤအပျ့ၤလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ယွၤ အကလူးအဃိလီၤ.

ပမ့ၢ်တဆိကမိၣ်ထံဘှီဘၣ်က့ၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်ဒီး, လီၣ်ဖျါ ၆ အပူၤ, ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်လၢပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တုၤဒၣ်လဲာ်, ပကမၢကစၢၢ်ကလိသ့ၣ်တဖၣ်ကးဘၢကွံာ်ပှၤ, ဒ်သိးပကပူၤဖျဲးလၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ကျဲတဘိလၢ ပကပူၤဖျဲးအဂီၢ် ပကဘၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခီဖျိနသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢယွၤအဲၣ်တ့ၢ်နၤလံ ဒီး ကအဲၣ်ကဒီးနၤဒံးအဃိ နဟးဆှဲးတၢ်တပးကဲယွၤ အါထီၣ် မ့တမ့ၢ် စှၤလီၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢ နအဲၣ်ပှၤ တကးဒံးဘၣ် နပျၢ်ပတၢ်ကမၣ် ပတၢ်ဒဲးဘး နရ့ပှၤလၢ နသွံၣ်စီဆှံအဃိ ပကဲထီၣ်ဘၣ်နဖိလီၤ. မ်ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသး ကဲထီၣ်တၢ်ကွၢ်လိဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢပှၤဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်စီၤသးဖှံ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အၣ်အိဝၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 15

EXAMINE YOUR WORK AND DO GOD’S WILL

Bible in a Year: Malachi 1, Malachi 2:1-16; Revelation 6; Psalm 143:1-12

“I have loved you,” says Yahweh. Yet you say, “How have you loved us?” 
Malachi 1:2 WEB

The Bible tells us that God has loved us. We might wonder how God has loved us. We experienced hardship, walked in the shadow of death, and bore so many temptations from the devil to the point where we wanted to end our own lives. Sometimes we wonder why these things had to happen. According to Malachi 1:6, God said we also have despised His Name. We wonder how we have despised God’s Name. We offered unclean sacrifices and sometimes our mouth uttered profanity, which became a stumbling block for those who heard us. God also heard us and it was the same as making filthy offerings to God. 

God also said we made defective offerings. When we presented God with gifts, made contributions, and praised Him, we did not really offer our whole hearts to Him. Instead, we just conducted a perfunctory ritual that looked good in the sight of humans but failed to please God. God wants us to examine our deeds and failing to do so would bring curses as described in Malachi 2. The tongue of the Lord’s disciples must bring glory to Him because they are also the Lord’s angels. 

If we do not examine and mend our ways, Revelation 6 warns us that we will wish for the mountains to fall upon us just so we can escape the wrath of God. One way for deliverance is to fervently and continually pray to God.

Reflection

Because we know God has loved us and will continue to love us, do we honor God more or less?

Prayer

Dear Father , thank you for loving us, forgiving us, and redeeming us with Your blood so we can become Your children. Help us to live a life that pleases God and become a good example to others. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Saw Joy
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa