ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤဒီးမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်ယသး ~ The Lord Blew His Wind And Melted My Heart

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၅ 

ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤဒီးမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်ယသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၃, နဃ့မယၤ ၄, လီၣ်ဖျါ ၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁၂-၂၀ 

“မၢလီၤအတၢ်မၤလိာ်, ဒီးမၤပှံၢ်လီၤအီၤ, ဒုးအူထီၣ်အကလံၤ, ဒီးထံယွၤ၀ဲလီၤ.” 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁၈ 

လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲယတနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤဒီးယသံကွၢ် ‘ဘၣ်မနုၤလဲၣ်’ တပယူာ် ဃီန့ၣ်လီၤ. ယသံကွၢ်, ‘‘ယွၤဧၢနမ့မ့ၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤဒိၣ်နီၢ်မးဒီးဘၣ်မနုၤနတပတုာ်ကွံာ်တၢ်မၤတရီတပါဖိသၣ်, တၢ်ဖီၣ် ဆူၣ်တၢ်ဒီး မၤသံမၤ၀ီလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤနပာ်သ့ၣ်ခံခိၣ်န့ၣ် လၢတၤသၣ်လီၢ်ဒီးပာ်လီၤပှၤဒ်သိးပကလီၤတဲာ်ကွံာ်လဲၣ်.’’ ယတၢ်သံကွၢ် ‘ဘၣ်မနုၤ’ အံၤပှဲၤဒီးတၢ်သးဒိၣ်တၢ်သးဘၣ်ဒိန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါန့ၣ်, ယတခွါဒိၣ်တဂၤကးတံာ်ယခံလၢ လီၢ်မံဒၢးအပူၤဒီး မၤတရီတပါယၤ ဖဲပဒူၣ်ဖိထၢဖိ ဟဲက့ၤ ထံၣ်လိာ်သးအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယနီၢ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ယမဲာ်ဆှး, မဲာ်ကိၢ်နါကိၢ်ဒီးသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးန့ၣ်လီၤ. ယသးတဆၢ န့ၢ်ဘၣ်ယွၤဘၣ်. ယတနၢ်ပၢၢ်လၢ ဘၣ်မနုၤယွၤတပာ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအကဲထီၣ်အသး လၢယတၢ်အိၣ်မူ ဒီး ယသးဒိၣ်ဒီး ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယွၤအလိၤ လၢတၢ်ဒဲးဘးအဃိန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, ယွၤတဟ့ၣ်ဃၣ်အသးဒီးယၤ ဘၣ်. လၢခံအါနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဖဲယထီၣ်ဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ ပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်အကၠိဒီး (YWAM) မးယပလၢၢ် ဘၣ်လၢ ယတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အလိၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. ယသးန့ၣ်လီၤသကၤကွံာ်ဒ်ထံခုၣ်ကိၣ်လိၣ်အသိး, ယပာ်မၤယသးလၢယအဲၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအနဲၣ်ပှၤအကျါတဂၤ စံး၀ဲ, ‘‘သု၀ဲတနီၤသုလီယွၤကိးဘျီဒဲး ဖဲသုဟဲဆူ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. သုစံးတၢ်လၢသုဆိကမိၣ်ယွၤအဲၣ်ဒိးကနၣ်၀ဲ, လၢတၢ်လၢအအိၣ်လၢသုသးပူၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. သုတသ့ၣ်ညါယွၤဘၣ်, သုတနာ်အီၤဘၣ်. သု၀ဲတနီၤသုသးဒိၣ်ယွၤ, ဒီးလၢသုကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤအလီၢ်, သုဟဲဆူ အအိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လီတၢ်၀့ၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ညါ၀ဲ…ဒီးနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါအီၤနီၢ်နီၢ်ဒီး, နကဘၣ်တဲအီၤတၢ်တီတီ လီၤ.’’ အ၀ဲအတၢ်ကတိၤဆဲးဘၣ်ယသးန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢယလီအီၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဟါ၀ဲန့ၣ်, အဆိကတၢၢ်တဘျီ, ယကတိၤတၢ်ဒီးယွၤလီၤ. ယကိးဃါဒီးကိးပသူအီၤခီဖျိ ယသးဒိၣ်တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢအတၢ်အဲၣ် အပူၤ, ဒီးလၢယတၢ်သးဒိၣ်အပူၤ, ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤ ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးယၤလီၤ. အ၀ဲမၤပှံၢ်လီၤကွံာ်ယသးလၢ အခုၣ်လီၤသကၤအံၤ လၢအကလုၢ်ကထါလီၤ. အ၀ဲအံၤ မ့ၢ် မုၢ်တနံၤဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယတသးပ့ၤနီၣ်အီၤ နီတဘျီဘၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

တၢ်အဒူၣ်အဆၢမနုၤတဖၣ် ဆၢထၢၣ်၀ဲလၢယွၤဒီး နတၢ်သးတီဒီးအီၤအဘၢၣ်စၢၤလဲၣ်. ယွၤမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်နသးလၢ  အဘၣ်တၢ်မၤကိၤအီၤလၢတၢ်ဆါသ့ဝဲဒီး အ၀ဲကဒုးသဘျ့ထီၣ်နၤလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

တၢ်အဲၣ်ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤနဖိဒ်သိးကကတိၤတၢ်ဒီးနၤပျီပျီတက့ၢ်. ဒုးသ့ၣ်ညါနဖိ၀ဲအံၤလၢ နအဲၣ်ဒိးထိးဘၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢ အိၣ်၀ဲလၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒီး မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်အီၤလၢအတၢ်ဆါဒီးတၢ်သးဒိၣ်တက့ၢ်. 
လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်အ့ၤမံၣ်ရီးဒရံကၢးစ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 25

THE LORD BLEW HIS WIND AND
MELTED MY HEART

Bible in a Year: Nehemiah 3, Nehemiah 4; Revelation 17; Psalm 147:12-20

“He sends out His word and melts them; He causes His wind to blow, and the waters flow.”  
Psalm 147:18 NKJV

This verse reminds of a time when I didn’t understand God … and I was constantly asking Why?  I would question, “God, if You’re so good, why don’t you stop child molestation, rape, and murder?  Why did you put the two trees in the garden and set us up to fail?” My ‘Why’ was filled with anger and hurt.  

When I was young, an older cousin of mine locked me in a bedroom and sexually molested me during family gatherings. As I grew older, I felt ashamed, embarrassed and angry.  My heart was cold towards God. I couldn’t understand why God didn’t stop those things from happening in my life and I was mad and blamed God for sin. Thankfully, God never gave up on me. It wasn’t until years later, when I was in missionary training school with YWAM that my questions really came to a head. My heart was as cold as ice towards God, but I pretended to love Him. One of my instructors said, “Some of you lie to God every time that you approach Him. You say what you think God wants to hear, instead of what’s in your heart. You don’t know God, you don’t trust God. Some of you are so angry with God, and instead of just talking to Him, you come to Him with a lie. He knows it … and if you’re ever going to really know Him, you’re going to have to be honest with Him.”  

His words stung me.  I knew I had been lying to God.  That evening, for the first time, I spoke with God. I even yelled and screamed at Him because I was so angry, but in His great love, and in the midst of my anger, the Lord blew me with His wind and spoke to me.  He melted my cold heart with His Word.  It is a day and a time I will never forget.  

Reflection

What are the barriers that stand between God and you being honest with Him? God can melt your heart that has been hardened by pain and set you free. 

Prayer

Dear Father God, please help Your child to speak to you openly. Let this child know You want to touch every hurt in his/her life and set him/her free from pain and anger. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Amy Rodriguez
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona