သးသမူတၢ်အုၣ်ကီၤ ~ Guaranteed Eternal Life

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၂

သးသမူတၢ်အုၣ်ကီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၁, ယဃ့းစက့လး ၄၂, ၁ပ့းတရူး ၁, ၁ပ့းတရူး ၂:၁-၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၁:၁-၃

သုတအိၣ်ဖျဲၣ်ကဒီးဘၣ်လၢ တၢ်အချံလၢ အအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, မ့ၢ်လၢ တၢ်တအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, လၢယွၤ အကလုၢ်အကထါလၢ အမူဝဲ, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.”
၁ပ့းတရူး ၁:၂၃

တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံကလုာ် မ့ၢ်ဝဲလၢနီၢ်ခိဘၣ်ဃးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် ဒီး လၢနီၢ်သးဘၣ်ဃးလၢသူၣ်လၢသးန့ၣ်လီၤ.ယတၢ်လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ် မၤထွဲ မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ကံၣ်စုကွဲကလၤလီၤ. ယမိလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ပှၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဒိသံးဆါသံးဒီး ပှ့ၤအီၣ်ဟုသးတနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်လီၤ. ယမိဃ့ၢ်စၢၤယၤလၢပှၢ်ပူၤ လၢဒုၣ်ဒါတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိဒီးဒုၣ်ဒါဖီၣ်န့ၢ် အီၤဃုာ်ဒီး ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယၤတဂၤ ယဃ့ၢ်ဖျိးကွံာ်လၢပှၢ်ပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်အကတီၢ် မုၢ်ကနီၤပှၢ်တဂၤ ထံၣ်ယၤဒီး ဟ့ၣ်ကူဟ့ၣ်ကၤယၤ ဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်ယၤမ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဒုၣ်ဒါဖီၣ်န့ၢ်ယမိဒီး မၤဆူးမၤဆါဝဲမၤအၢဝဲလီၤ. ယမိၢ် တူၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဆါလၢဒုၣ်ဒါတီၢ်အီၤ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. နီၢ်ခိလၢဖံးလၢညၣ်အံၤဘၣ်ဒိဘၣ်ဆါသနာ်က့, လၢနီၢ်သးတခီ, ကစၢ်ယွၤယူာ်ထီၣ်အစုဆူယမိအအိၣ်အဃိ ယမိအသးဆီတလဲက့ၤဝဲဒီး စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်ဒီး အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဝဲလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ယွၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံစုတစု ဟ့ၣ်ယမိတၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.

ဖဲ ၂၀၀၁နံၣ် လါဒံၣ်စဲဘၢၣ်န့ၣ် ဒုၣ်ဒါဟဲကဒီးလၢယသဝီအဃိ ယဃ့ၢ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါလီၤ. ယဟုသးလၢာ်ဒီး ယဖိပၢ်က့ၤလူၤအီၣ်ဟုသးအခါ လၢကျဲန့ၣ်ဒုၣ်ဒါခးအီၤလီၤ. လီၤမၢ်လၢပှၢ်ပူၤသၢသီဒီး ပှၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ အသံ ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဃိ အိၣ်မူဘၣ်ဒံးဝဲလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိပူၤလီၤ. ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပသုးလီၢ်သုးကျဲၤ ဆူ ဒဲကဝီပူၤ ဖဲ ၂၈သီ, လါအ့ဖြ့ၣ်၂၀၀၂ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယဖိပၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါလီၤ. ဖဲ ၁၇သီ, လါဒ့စဲဘၢၣ်၂၀၁၅န့ၣ် ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဒီးယဘၣ်ထွဲဒီးအရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လီၤ. ယမၤလိဘၣ်ထူကလုၢ် ယွၤကထါ ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သိၣ်လိပှၤလီၤ. ယဖိမုၣ် ဖိခွါမၤလိဘၣ်လံာ်စီဆှံ ဒီးပသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးပဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ် လၢသူၣ်လၢသးန့ၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုး အဖှိၣ်အဃိ, ယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် ဘၣ်ခံစုတစုလၢသူၣ်လၢသးဒီးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူအထူအယိာ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်, ယသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤခီဖျိ အကလုၢ်ကထါလၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤအဃိ ယသးခု ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ လၢအမူဝဲဒီးမၤဘၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. သးသမူအတၢ်အုၣ်ကီၤအိၣ်လီၤတံၢ်လံလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နပလၢၢ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢသူၣ်လၢသးဒ်လဲၣ်. ယွၤမၤတၢ်လၢနသးသမူအပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပပၢ်သးဘိဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢ နဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ဒီးပသ့ၣ်ညါဘၣ်နၤခီဖျိလၢနကလုၢ်ကထါအဃိ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. လၢခရံာ်မံၤပစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

မုၢ်ဂၢ်နီၢ်ဖၠူၣ်ဂ့ၤ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 22

GUARANTEED ETERNAL LIFE

Bible in a Year: Ezekiel 41, Ezekiel 42; 1 Peter 1, 1 Peter 2:1-3; Psalm 131:1-3

“Having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and remains forever.”  
1 Peter 1:23 WEB

There are two kinds of birth: one is concerned with the flesh and the other is concerned with the spirit. My ancestors practiced animism. My mother raised us by selling alcohol and bought rice daily with the money she made. Because of war, my mother took all of my siblings to run into the jungle, but the enemy caught everyone except me. I escaped into the jungle. I met a spinster who gave me clothes and fed me. The enemy tortured my mother and she still is suffering from those wounds inflicted upon her by the enemy. Although the physical pain was excruciating, God reached out to my mother and touched her spirit so she changed her heart and placed her faith in Christ. She remains resolutely faithful to God up to now. Being born again in the spirit gave my mother everlasting life. 

In December 2001, I again had to run into the jungle because the enemy came. We ran out of rice so my husband was on his way to find rice and the enemy shot him. He was lost in the jungle for three days. Many thought he was dead. But, by God’s grace, he was alive. Our family moved to the refugee camp on April 28, 2002. My husband got treatment in the refugee camp. On December 17, 2015, our family came to America and we joined Arizona Karen Baptist Church. I get to learn the word of God from the pastor and teachers. My children also get the opportunity to learn the word of God. As a family, we are growing spiritually. Because of God’s grace, I am born again and I have an everlasting life. Because I know God more through the power of His word, I am happy to worship and serve God. Eternal life for me is guaranteed. 

Reflection

How is the birth experience concerning the spirit for you? How does God work in your life?

Prayer

Dear Father God, I thank You for giving us eternal life and Your Word to know You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Muga Naw Phyu Gay
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona