သးဒ့ဒီလၢကစၢ်အပူၤတဂ့ၤ ~ No Doubt In God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၇

သးဒ့ဒီလၢကစၢ်အပူၤတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၂, ယဃ့းစက့လး ၃၃:၁-၃၂, ယၤကိာ် ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၇:၁-၅

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်မၤကွၢ်သုတၢ်နာ်န့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး မ်တၢ်ဝံသးစူၤအိၣ်ဒီးအတၢ်မၤအလၢအပှဲၤ, ဒ်သိးသုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်, ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးတစှၤလီၤဘၣ်လၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.”
ယၤကိာ် ၁:၃-၄

ယဖးလံာ်စီဆှံတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယတၢ်လဲၤခီဖျိ တဘျီဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၀၁၁နံၣ်, ယမၤလိတၢ်လၢ လံာ်စီဆှံကၠိဘူးကဖျိထီၣ်တနံၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယသးဒီး ယသးဆူၣ်လၢယကတီခိၣ်ရိာ်မဲ တံၤသကိးတဖၣ်  လၢကက့ၤဆူထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ပှၤတစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤဒံးတၢ်တဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသး ပသကိးအိၣ်ခဲလၢာ်၂၅ဂၤ, ဒီးဖဲန့ၣ်ပအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဃာ်ပသးလီၤ. ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤစၢၤ လၢတံၤသကိး တဖၣ်အအိၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့လၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်, တၢ်ကူတၢ်သိး, ကိၣ်ဒီး တၢ်ဆၢကိၢ်လိၣ်တဖၣ် လၢပကဟ့ၣ်နီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘူးထီၣ်ဒီး ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ် လၢပလဲၤတသ့လၢၤ ဘၣ် ဒီး ပှၤတူၢ်လိာ်ပှၤတဘူၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်တံၤသကိးတနီၤ သးဒ့ဒီပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒီး ပဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ဒီး ပပာ်လီၤပသးကျၢၤမူဆှုလၢတၢ်နာ် လၢဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ပကလဲၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်ပလဲၤတဘျီ သဝီဖိတဖၣ်တူၢ်လိိာ်မုာ်ပှၤ ဟးဆှၢပှၤသဝီတဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ် (ပလဲၤဘၣ်သဝီ ၂ရ ဖျၢၣ်) လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒုးအီၣ် ဒုးအီၤပှၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်သးခုဒိၣ်မးဒီး ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပသးခုလၢပဟ့ၣ်နီၤလီၤဘၣ် ကစၢ်ကလုၢ်ကထါလီၤ. ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် စ့ၢ်ကီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပဂဲၤဒိးပၠးန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢဒီးတၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢ စးထီၣ်မ့ၢ်လၢပဟးထီၣ် တုၤလၢပဟဲက့ၤန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်လ့ပစီလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအပူၤ ပသုတသးဒ့ဒီနီတစဲးတဂ့ၤ. ပမၤနၢၤတၢ်လ့ပစီ ဝံၤအလီၢ်ခံပကထံၣ်ဘၣ်ဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်သူၣ်မံသးမုာ် ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

တၢ်သးဒ့ဒီမ့ၢ်သ့ဝဲတၢ်ကွဲမုာ်လၢပကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်နာ်ယွၤဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးဒ့ဒီတမံၤမံၤ ကွဲမုာ်နၤလၢနကဟံးန့ၢ်ခီၣ်ခါလၢ အကဆှၢနၤဆူတၢ်နာ်အါထီၣ်, တၢ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ယွၤဧါ. ကမ့ၢ်ဝဲခီၣ်ခါမနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနတလဲၤသဒၣ်ယၤဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်မၤကွၢ်ဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. မၤစၢၤ ကဒီးပှၤဆူညါဒ်သိးပကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢနပူၤ ဒ်သိးပကမၤနၢၤတၢ်လ့ပစီလၢ အကဟဲဘၣ်ပှၤတဖၣ် ခဲလၢာ်တက့ၢ်. ပၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤပျၢ်ဘၣ်ပတၢ်ကမၣ်တဖၣ် ဒီးသူပှၤဖဲတၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤ ပဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်သဘျ့ထူ
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 17

NO DOUBT IN GOD

Bible in a Year: Ezekiel 32, Ezekiel 33:1-32; James 1; Psalm 127:1-5

“knowing that the testing of your faith produces endurance. Let endurance have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking in nothing.”  

James 1:3-4 WEB

The Bible verse reminds me of my experience in 2011 December while I was in the final year at the seminary. God touched my heart to lead my fellow friends on a mission trip. Twenty five of us got ready for the trip and many friends contributed both cash, clothes, food, and candies to hand out. But, when we were about to leave, we got news that we could not go anymore because the people were afraid to host us. Some of us became doubtful. We prayed to God and decided we would go no matter what. Once we got to our destination, the villagers accepted us with joy and took us to one village after another. We got to visit a total of 27 villages. They fed us. They were very happy and we were also very happy because we got to share the word of God with them. We got an opportunity to present a Christmas pageant, singing, and other activities. When facing challenges and temptations in the ministry, let us not become doubtful of the Lord. After overcoming temptations, we will find satisfaction followed by blessings.

Reflection

Temptations can be invitations to grow in faith and the knowledge of Christ. Is there any doubt inviting you to refuse temptations and take a step forward in order to help you grow in faith and the knowledge of Christ. What is that step?  

Prayer

Dear God, I thank you for not abandoning me in times of trouble. Help us to go forward with faith in you and to overcome temptations that come our way. Father, please forgive us and use us as You will. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Tharah Mu Thablay Htoo
Denver Karen Baptist Church
Denver, Colorado