ယွၤအကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤ ~ The Word Of God Keeps Me Alive

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၃

ယွၤအကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၃, ယဃ့းစက့လး ၄၄, ၁ပ့းတရူး ၂:၄-၄၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၂:၁-၁၈

“ဒီးသုမ့ၢ်လ့ၣ်ကွၢ်တၢ်လၢပကစၢ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဒီး ဒ်ဖိဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်သီအသိးန့ၣ် ဆၢန့ၢ်တၢ်နုၢ်ထံနီၢ်စၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသူၣ်ဒီးသး, ဒ်သိးသုကဒိၣ်ထီၣ်လၢအီၤတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတက့ၢ်.”
၁ပ့းတရူး ၂:၂-၃

ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤလီၤ. ဖဲယမ့ၢ်ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအဆၢကတီၢ်လၢတီၤဖုၣ်ကၠိန့ၣ် ယမိ ယပါ ဆှၢယၤလၢကၠိဒီး လိးန့ၢ်ယၤကၠိလဲ ခီဖျိတၢ်ဆါအီၣ်ကိၣ် ဒ်သိးယကထီၣ်ဘၣ်ကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယထီၣ်တီၤထီကၠိ အဆၢကတီၢ်ဒီး ယပုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်ဝဲတီၤဖုၣ်ကၠိတနီၤန့ၣ်လီၤ. ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲဒၣ်ဃိးဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး ယၤဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ကထီၣ်ဘၣ်ကၠိဂ့ၤဂ့ၤဒီးပသုတစဲၤခံလၢပှၤလီၢ်ခံတဂ့ၤအဂီၢ် ယမိၢ်ဒီးယပၢ်ဘၣ်ဘုၣ်ထိးဒီးဆီ, ထိၣ်ဒ့ၣ်, တကးဒံးဘၣ် ယမိၢ်ဘၣ်ဒိးလဲလီၤအသးလၢတၢ်ထါန့ၢ်ပှၤတၢ်ဒီး ကျိၣ်စ့လၢဒိးန့ၢ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဟ့ၣ် လီၤကွံာ်ဝဲလၢ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဖိတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဲစ့ၢ်ကီး ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ချုးလၢယဂီၢ် တချုးကၠိထီၣ်ဒီး ကၠိစံၣ်လီၤ န့ၣ် ယမၤစၢၤယမိယပါလီၤ. ခီဖျိလၢ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အဂၤအါအဃိ ပတကူဘၣ်ကၤဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဝါဝါဒ်ပှၤဂၤအသိးဘၣ်. ယဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒၣ်လၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအမၤမုာ်ယသးတမံၤမ့ၢ်ဝဲ ဖဲအိၣ်ဘှံးနံၤအဆၢကတီၢ် ယဖးလံာ်စီဆှံ, ယသးဝံၣ်တၢ်, ယကနၣ်ဘၣ် တၢ်ဃဲၤပူ ဖဲယလဲၤထီၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယတ နၢ်ပၢၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်.  ဖဲယလဲၤတုၤလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဒီး ယထံၣ်န့ၢ်တံၤသကိး ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ် လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံခီဖျိ ခရံာ်အသးအိၣ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အလိၤအဃိ ယမၤလိကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒီးယသ့ၣ်ညါလီၤယသးလၢ တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် ဂ့ၤဝဲလၢယဂီၢ်လီၤ. ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်စ့ၢ်ကီးပၢၤယၤ အါထီၣ်လီၤ. ယဒိးသူလီၤယသး ဖဲလၢတၢ်သ့အိၣ်ဒီးယၤ အါထီၣ်လီၤ. ယလ့ၣ်ကွၢ်တ့ၢ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤနီၢ်နီၢ် လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆှၢယၤလၢ ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဆူအရံၣ်စိနါအံၤ တမ့ၢ်လၢ ယကအိၣ်မံခ့မံသပ့ၤလၢ တၢ်နၢ်တဟူတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒ်သိးယကစီၣ်မဲာ်စီၣ်နါဒီး ယကနၢ်ဟူအကလုၢ်ကထါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသးသမူ အတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ယမ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုး ဒီးအကလုၢ် ကထါအဃိ ယလဲၤခီဖျိအီၤသ့ဒီးန့ၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နလ့ၣ်ကွၢ်တ့ၢ်ကစၢ်ဧါ. အဂ့ၤလၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနပာ်မူယၤလၢ ယမၤလိဘၣ် နကလုၢ်ကထါ ဒီး ယမၤလၤကပီၤဘၣ်ဒံးနၤအဃိလီၤ. ယစံးဘျုးနၤလၢခရံာ်အမံၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

နီၢ်မဲးလးဖီ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 23

THE WORD OF GOD KEEPS ME ALIVE

Bible in a Year: Ezekiel 43, Ezekiel 44; 1 Peter 2:4-45; Psalm 132:1-18

“As newborn babies, long for the pure milk of the Word, that with it you may grow, if indeed you have tasted that the Lord is gracious.”  
1 Peter 2:2-3 WEB

I grew up in a refugee camp. When I was in elementary school, my parents paid for the expenses of my study by selling snacks. When I was in high school, my younger siblings also were in elementary school. There are eight of us. For us to be able to go to school, my parents had to raise pigs, chickens, and ducks. Moreover, my mother had to take on a weaving job. All the money was spent on us. Because there were many of us, we could not afford nice clothes. We grew up very poor. One thing that made me happy was that I got to go to church on Sunday, read the scripture, sing, and listen to stories in Sunday School. But I did not understand everything. When I was resettled in a third country, I met leaders and teachers of the church. Because Christ is in their heart and they love us, I get to study the word of God and understand it is good for me. The love of Christ now rules my life. I serve God with the talent I have. I taste the Lord and see that He is good. God did not send me to Arizona to become complacent. He sent me so I would hear His word. Although I grew up with many challenges, because of God’s grace and promises, I am able to face life. The Word of God keeps me alive. 

Reflection

Have you tasted God? In what way is He good for you?

Prayer

Dear Father, thank you for keeping me alive to continue to learn Your Word and glorify You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Maela Paw
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona