ယွၤသးအိၣ်ပှၤအဃိပသးအိၣ်ပှၤလၢပဃၢၤဧါ ~ God Is Kind To Us; Are We Kind To Our Neighbors?

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၈

ယွၤသးအိၣ်ပှၤအဃိပသးအိၣ်ပှၤလၢပဃၢၤဧါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၃:၂၁-၃၃, ယဃ့းစက့လး ၃၄, ယဃ့းစက့လး ၃၅, ယၤကိာ် ၂,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၈:၁-၆

ကယဲၢ်ပှၤလၢအပျံၤယွၤ, ဒီးပိာ်အကျဲတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နကအီၣ်တၢ်လၢနမၤတၢ် လၢနစုလီၤ. နကအိၣ်မုာ်, ဒီးနကဘၣ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါလီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၈:၁-၂

ပမ့ၢ်ယွၤအဖိအလံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဆိၣ်ဂ့ၤပှၤခဲလၢာ်လီၤ. အဃိသတးဒီးယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ယမ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယွၤအမဲာ်ညါစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိလၢ ယမၤလိန့ၢ်တမံၤအံၤ ဟဲခီဖျိလၢယမိၢ်ယပၢ် လၢအနီၤလီၤ အတၢ်အဲၣ်လၢယၤဒီး ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ခံဂၤအံၤ တမ့ၢ်ပှၤတကလုာ်ဃီဒီးယၤ ဘၣ်. မ့ၢ်ဝဲပှၤအမဲရကၤဖိ လၢအသူၣ်ဂ့ၤအသးဝါဝဲလၢ ပှၤကညီကလုာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ပဟဲလၢ ကီၢ်အါဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ဒီးယပၢ်ခံဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအသးကညီၤတၢ်သ့ ဒီးကွၢ်တၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမဲာ်ချံ လီၤ. ဖဲယမိၢ်ဒီးယပၢ်လီၤဖးဝံၤအလီၢ်ခံ ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤအံၤ ၂၀၀၈ နံၣ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢကွၢ်လုၢ်ဖိ ကဒါက့ၤယၤဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သၢဂၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အတၢ်ပာ်သးလီၤဂာ်ဒ်မး ပှၤခရံာ်ဖိ လီၤ. တမ့ၢ်ပှၤလၢကွၢ်အံၣ်ကွၢ်ဆံးပှၤလၢအဃၢၤဘၣ်, တအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤ ပှၤဂၤနီတဘျီဘၣ်, တကဒူးကဒ့ၣ် တၢ်လၢအဖိအလံၤအလိၤနီတဘျီဘၣ်, တပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ပှၤလၢအဃၢၤဘၣ်. ဖဲနၢ်ဟူဝဲဖိသၣ်လၢ တရူးကီၢ်တဂၤ   မိၢ်ပၢ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤအခါ လဲၤဟံးန့ၢ်ကဒီးဝဲဒီးပာ်ဝဲဒ်အဖိတဂၤအသိးလီၤ. အသးအိၣ်ဝဲဒီး ဟဲက့ၤလုၢ်ဖိဝဲလီၤ. တၢ်လုၢ်ဖိ ပှၤကညီတဂၤအံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီလၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤဘၣ်. ဘၣ်လၢာ်ကျိၣ်လၢစ့ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢအမဲာ်ညါ ကျိၣ်စ့တမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်. တၢ်မၤစၢၤပှၤဂၤန့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်မၤအခိၣ်သ့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤ ယထံၣ်ဘၣ်လၢ ယမဲာ်ချံအပူၤဒီး မိၢ်ပၢ်ခံဂၤအံၤ မ့တမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဘျုးလၢယွၤလီၤ. အိၣ်ဒီးအတၢ်ဖံး တၢ်မၤလၢအဃံအလၤ ဒီးပှၤအါဂၤအဲၣ်ဘၣ်အီၤလီၤ. အဃိသတးဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, အလီၢ်အိၣ် ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ် လၢပကဘၣ်အဲၣ်လိာ်သး ဒီးတိစၢၤမၤစၢၤလိာ်ပသးလီၤ. အလီၢ်တအိၣ် လၢ ပကဘၣ်ကွၢ်အံၣ်ကွၢ်ဆံး, ပကဘၣ် စံၣ်ညီၣ် ပှၤလၢပဃၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသးဘၣ်. မ်ပသုတစံၣ်ညီၣ်ဘၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢပဃၢၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. ပမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်ဒီး အဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤအဃိ, ပကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡုးခရံာ်အပူၤ ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပသးအိၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ, ဒ်ယွၤသးအိၣ်ပှၤအသိးလံဧါ. ပအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ ဒ်ပအဲၣ်လိာ်ပသးအသိးလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ကစၢ်လၢတကွၢ်ဒိၣ်ဆံးအါစှၤပှၤဘၣ်, နသးအိၣ်ပှၤဒ်နဖိအသိးလီၤ. နထုးထီၣ် ပှၤလၢကုၢ်အလီၢ် နပာ်ပှၤလၢဖိအလီၢ်လီၤ. ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအသူၣ်ဆးသးဆး ဒ်ပသးကအိၣ်ဘၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ အါထီၣ်တနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ခရ့းစ်တံနၤဟီးဖ်
ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒဲဘၢၢ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 18

GOD IS KIND TO US; ARE WE KIND TO OUR NEIGHBORS?

Bible in a Year: Ezekiel 33:21-33, Ezekiel 34, Ezekiel 35; James 2; Psalm 128:1-6

“Help, O Lord, for the godly are fast disappearing! The faithful have vanished from the earth! Neighbors lie to each other, speaking with flattering lips and deceitful hearts.”  
Psalm 128:1-2 NLT

As we are God’s children, He wants to bless us all. I feel that I have been abundantly blessed by God. One great lesson I learned came from my parents, who dearly love me and my siblings. These parents are not from my Karen ethnic group. They are Americans who are very kind to the Karen people. My siblings came from many countries. My parents are compassionate and they look at people with the eyes of Jesus Christ. After my biological parents went their separate ways, I came to America in 2008. These American parents adopted me and two other siblings. They are not Christians. But, their heart is that of Christ. They do not look down on their neighbors. They never complain or provoke their children. They do not blame others. When they heard about a child in China being abandoned by her parents, they brought her home and adopted her. Adopting a child in America is most difficult. The cost is monumental. For my parents money is not the most important thing, but helping others is a priority. I witness the kindness of my parents with my own eyes and I believe they are blessed by God although they are not Christians, doing beautiful work for others and being loved by many. Learning from this example, it is imperative we love and help one another. There is no place to look down on others and judge them. This will not please God. Let us not judge our neighbors. If we are kind and loving to our neighbors, we will also be blessed in Christ. 

Reflection

God is kind to us; are we kind to our neighbors? Do we love our neighbors as ourselves?

Prayer

Dear God, you do not despise your children. You love us as Your own. You picked us from bondage  and made us your children. Give us the maturity to increasingly love our neighbors as ourselves. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Christina Hoff
Karen Baptist Church, Denver
Denver, Colorado