ယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် ~ God Who Created Heaven And Earth

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၃

ယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၄, ယဃ့းစက့လး ၂၅, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁၇-၄၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၄:၁-၈

တၢ်မၤစၢၤပှၤအိၣ်ဝဲလၢယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ် ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တဂၤန့ၣ်အမံၤအပူၤလီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၄:၈

ပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အံၤယွၤတ့လီၤဝဲလီၤ. ၁မိၤရှ့ ၁:၁, “လၢထံးလၢသီန့ၣ် ယွၤတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.” ယတၢ်အုၣ်ယသးအိၣ်ဝဲဒ်အံၤ – ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါ ယလဲၤလၢပီၣ်လဲၣ်နံၤ, လၢထံဒီး မဲးအဆၢ, ယထံၣ်ဘၣ်ဆွဲၣ်ဖိဆံးဆံးတဖၣ်အတၢ်မၤအါမးလီၤ. အဝဲမၤကဖျၢၣ်ဝဲမဲးတဖၣ်, တဖျၢၣ်ဆံးဆံးထဲသိးလိာ် အသး ဟဲလီၤဝဲတဂ့ၢ်တဂ့ၢ်, အဖျၢၣ်တအါတစှၤလိာ်အသးဘၣ်, အဂ့ၢ်တအါတစှၤလိာ်အသးဘၣ်. ဂံၢ်ဝဲဘၣ်ဂ့ၤမး လီၤ. မ့မ့ၢ်ညၣ်ဖိတဖၣ်တခီအိၣ်လၢအကပိာ်ကပၤ လီၤဂာ်မးလၢပှၤထူဖျၢၣ်ထူဖိလီၤ. ဒီးယထံၣ်ကဒီးဆွဲၣ်ဖိတဖၣ် ဟးတကါတကါ ဒ်ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်လၢတၢ်လိာ်ကွဲအိးထီၣ်အမူးဖးဒိၣ်တဖၣ်အသိးမ့ၢ်ဂ့ၤ, သုးမုၢ်သံၣ်ဘိတဖၣ်ဟးဃူဃူ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အဂံၢ်အဘါလၢကမျၢၢ်အမဲာ်ညါအသိးမ့ၢ်ဂ့ၤလီၤ. အတဘ့ၣ်မ့ၢ်ယူာ်ထီၣ်အစုလၢအထွဲဒီး ကိးဂၤဒဲးလၢ အထွဲ, မ့မ့ၢ်အစ့ၣ်ဒီးကိးဂၤဒဲးလၢအစ့ၣ် ယူာ်ထီၣ်ဝဲဃူဂ့ၤမး အစ့ၣ်အထွဲတကမၣ်ဘၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်တ့လီၤကမၢ ကမၣ်ဃံလၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်လၢ အကိးပသူထီၣ်လၢ ယွၤန့ၣ်အတ့လီၤဝဲမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့အဂၤအိၣ်ဒံးဝဲအါမး ဃံလၤဒိၣ်မးအဃိ ပသ့ၣ်ညါလၢယွၤအိၣ်ဝဲလီၤ. ယွၤမ့ၢ်တအိၣ် ယွၤမ့ၢ် တတ့လီၤန့ၣ် တၢ်အံၤ ဟဲကဲထီၣ်ဒၣ်အတၢ်တသ့ဘၣ်. ပသးအုးလၢ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် ဃုယွၤတထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဘၣ်. ဒီးစံးဝဲလၢယွၤတအိၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တဃုယွၤ လၢတၢ်သးကဆှီဘၣ်အဃိထံၣ်ဘၣ်ယွၤတသ့ဘၣ်. (မးသဲ ၅:၈) “ပှၤလၢအသးကဆှီတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကထံၣ်ဘၣ်ယွၤလီၤ.” 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဘၣ်တ့မနုၤတမံၤဒုးသ့ၣ်ညါနၤအဒိၣ်ကတၢၢ်လၢယွၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲဒီးမူဝဲလဲၣ်. 
လီၣ်ဖျါ ၅:၁၃ – ‘‘ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဘၣ်တ့အသးလၢမူခိၣ်, ဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီလာ်, ဒီးလၢပီၣ်လဲၣ် အဖီခိၣ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢတၢ်န့ၣ်တဖၣ်အပူၤခဲလၢာ်န့ၣ်, ယနၢ်ဟူလၢအစံး, တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီး တၢ်ယူးတၢ်ယီၣ်, ဒီးတၢ်လၤကပီၤ, ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါတဖၣ်န့ၣ်, မ်အအိၣ်ဒီးပှၤလၢအဆ့ၣ်နီၤလၢလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီး သိဖိန့ၣ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်.’’ 

တၢ်ထုကဖၣ် 

 ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢအစံးဝဲလၢယွၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. ဒုးထံၣ်က့ၤအီၤလၢ နမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်, ဒီးကအၢၣ်လီၤက့ၤဝဲလၢနမ့ၢ်ကစၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ် ကသ့ဝဲအဂီၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်အဲၣ်ဂ့ၤ
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 13

GOD WHO CREATED HEAVEN AND EARTH

Bible in a Year: Ezekiel 24, Ezekiel 25; Hebrews 11:17-40; Psalm 124:1-8

“Our help is in Yahweh’s name, who made heaven and earth.”  
Psalm 124:8 WEB

“In the beginning, God created the heavens and the earth.” As stated in Genesis 1:1, we believe that heaven and earth are the creations of God. I visited the beach when I was young and there I saw tiny crabs busy making small sand balls at the shore. To my surprise, the balls were the same in size and number so I wondered if they could scale the balls  and count the numbers. In that shallow water, I saw small fishes swimming around those sand balls as if they were playing soccer. Then I saw another troop of crabs walking uniformly along the beach as if they were soldiers on parade. Together with other wonderful creations of God, these creations witnessed the greatness of their Creator. Although the creations are proclaiming the existence of God, some people with great knowledge deny God, saying that there is no God. To seek God, our hearts need to be pure, as said in Matthew 5:8. 

Reflection

Which creations reveal to you the existence of God? 
Revelation 5:13 – “I heard every created thing which is in heaven, on the earth, under the earth, on the sea, and everything in them, saying, “To him who sits on the throne, and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, and the dominion, forever and ever! Amen!””

Prayer

Dear Lord, please open the eyes of your children who deny your existence so that they may see you and admit that you are the Creator of the universe. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Thrah Eh Gay
Denver Karen Baptist Church
Denver, Colorado