ယွၤလိၣ်ဘၣ်နၤဒီးယၤလၢပကဒိကနၣ်အီၤ ~ God Wants Us To Obey Him

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၄

ယွၤလိၣ်ဘၣ်နၤဒီးယၤလၢပကဒိကနၣ်အီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၆, ယဃ့းစက့လး ၂၇, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၅:၁-၄ 

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤအၢပှၤသီအနီၣ်ထိၣ် တအိၣ်တဆိးဘၣ်လၢပှၤအတီအလိၤအလီၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးပှၤအတီအလိၤ သုတယူာ်ထီၣ်အစုဆူ တၢ်အၢတၢ်သီတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၅:၃

တၢ်ကတိၤ “တၢ်ဒိကနၣ်’’တဖျၢၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပနၢ်ဟူညီနုၢ်အီၤဘၣ်ဆၣ် ပတပာ်သူၣ်ပာ်သးအီၤ လၢအဂ့ၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ခီဖျိ ပတဒိကနၣ်တၢ်အဃိ တဘျီဘျီ ပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, မ့တမ့ၢ်ကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤအသး နီၢ်ကီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံပူၤ ပၢ်လၢပျၢၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အဲၣ်ယွၤအိၣ်ဝဲ ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတုၤလီၤလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဒိၣ်ကျိၣ်ဒိၣ်စ့, အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ လၢတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပၢပြးဘၣ်တၢ်ဒီး အိၣ်လၢပှၤအါဂၤအဖီခိၣ်လီၤ. သနာ်က့ ဖဲလၢအသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် ယွၤအတၢ်မၤလိာ်, တဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤလၢၤဘၣ်, ဒီး ပာ်က့ၤကစၢ်ယွၤလၢအလီၢ်ခံအဃိ အတၢ်အိၣ်မူ လီၤသတြူၤကွံာ်, အဘီအမုၢ် လီၤပှီၢ်ကွံာ် လၢအဒုၣ်အဒါသ့ၣ်တဖၣ်အါမးလီီၤ.

မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအံၤ, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ယၤဒိၣ်မးသနာ်က့ ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအဒိကနၣ် တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢယတဒိကနၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအနဲၣ်ယၤအဃိ, ယအုၣ်ယသးဖဲ နံၣ် ၂၀၁၇ အတီၢ်ပူၤန့ၣ် မ့ၢ်နံၣ်လၢအအၢကတၢၢ်လၢတၢ်မၤကွၢ်ယၤအပူၤလီၤ. ဖဲလါယနူၤအါရံၣ် ၃သီန့ၣ် ယဘၣ်တၢ်နီဟး ထီၣ်ယၤလၢတၢ်မၤလီၢ်, ခီဖျိပှၤမၤတၢ်ဖိအါဒီးနၣ်ရံၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၤစှၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ဒီးဝံၤအလီၢ်ခံ တလါဃီ ပှၤဟဲဘၣ်တိၢ်ယသိလ့ၣ်ဒီးဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်တဘၣ်ဒိဘၣ်, မ့မ့ၢ်ယသိလ့ၣ်လီၤပှီၢ်ဝဲ ဒီးယဘၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤယသိလ့ၣ်ဒၣ်ယဲလီၤ. တုၤလီၤကဒီး ဖဲလါယူၤလံ ၇ သီန့ၣ် ယဒိးန့ၢ်ကဒီးသိလ့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် လၢသိလ့ၣ်ယဲၢ်ခိၣ်ဘၣ်တိၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအပတုၤဖုးသိလ့ၣ်လၢတၢ်မဲာ်ညါကတၢၢ်တခိၣ်န့ၣ် ဃ့ၢ်ဝဲအဃိ, ပၢၤကီၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယလိၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ယသိလ့ၣ်န့ၣ်ဟးဂီၤဝဲလီၤ. ယပာ်လီၤကဒီးယသးလၢ ယကက့ၤဟးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် လၢတၢ်က့ၤဟးအိၣ်သကိး ယမိယပါအဃိ, ယပတံထီၣ်လံာ်လဲၢ်လၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ အဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိယတမ့ၢ်ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်အဃိ ယဘၣ်ခိးယံာ်တစဲးဒီး ယတထံၣ်တၢ်ဟဲလီၤနီတမံၤဘၣ်. ယတီၣ်ထီၣ်ကဒီး အသီတဘျီဘၣ်ဆၣ် လံာ်လဲၢ်တဟဲလီၤနီတမံၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်မၤအသးသပှၢ်ကတၢၢ်လၢ တနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤလၢ ပှၤစိၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢတဒိကနၣ်ယွၤအဃိဘၣ်တၢ် စံၣ်ညီၣ်အီၤလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကဒိကနၣ်အီၤ တုၤအကတၢၢ်ဒီး ပကမၤလၤကပီၤအီၤ ခီဖျိတၢ်ဒိ ကနၣ်ဒီး ပျံၤအီၤ ဒီးစူၢ်အကလုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မ်ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤနတၢ်အိၣ်မူလၢ တၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤ န့ၣ်တက့ၢ်.အၤမ့ၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပဒိကနၣ် ကစၢ်အကလုၢ်ကထါလၢသိၣ်သီပှၤ မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်. 
ပတဒိကနၣ် ကစၢ်အကလုၢ်ကထါလၢသိၣ်သီပှၤ မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ယသ့ၣ်ညါလၢနအဲၣ်ဒိးလၢပကဒိကနၣ်နၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပမၤကမၣ်နၤလၢ တၢ်တဒိကနၣ်နၤအိၣ်အါဘျီလီၤ. ဝံသးစူၤသိၣ်လိပှၤလၢပကသ့မၤလိအါထီၣ် တၢ်ဒိကနၣ်နၤဒီး အိၣ်မူတၢ်ဘၣ်နသးန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

 သရၣ်မုၣ်အီးကထိဘၢၣ်အီၣ်န်
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 14

GOD WANTS US TO OBEY HIM

Bible in a Year: Ezekiel 26, Ezekiel 27; Hebrews 12:1-13; Psalm 125:1-4

“The wicked will not rule the land of the godly, for then the godly might be tempted to do wrong.”  
Psalm 125:3 NLT

We often hear the word, “obedience,” but we do not intentionally think about it. We have to admit that it is true that we sometimes face hardship because of our disobedience. Our forefathers in the Bible loved and obeyed God, and as a result, were blessed with status, wealth, money, good life, and power to rule. However, when they forgot to obey God’s commandment and put God last, their lives stumbled and their nations fell under the enemies.

I feel that God loves me too much; I am not necessarily an obedient child. Because of my disobedience, I faced the worst hardship in life in 2017. On January 3, I was laid off from work because there were too many employees and very little work. In the same month, a car hit my car and the driver ran away. Again on July 7, I was in a car accident that involved five cars. The driver of the car that stopped suddenly in front of me ran away, so the police found me to be at fault. My car was totaled. I made up my mind that I was going to visit my parents in Thailand and submitted travel paperwork. Because I was not a US citizen, I knew I had to wait for a while, but nothing came. I submitted the paperwork again and still I heard nothing back. Within a year, I went through a lot. It made me think of the people of Tyre who were judged because of their disobedience. God wants us to obey Him, trust in Him, fear Him, and bring glory to Him. May God bless your life with great obedience!

Reflection

What teachings of God do we obey?
What teachings of God do we not obey?

Prayer

God, I know You want us to obey You. But, we often disobey You and do wrong against You. Please teach us to obey You and please You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu October Aung
Denver Karen Baptist Church, Denver
Denver, Colorado