နီၢ်ဝံာ်ခံလၢ တၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ~ Key To Success

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၆

နီၢ်ဝံာ်ခံလၢ တၢ်မၤနၢၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၀, ယဃ့းစက့လး ၁၁, ယဃ့းစက့လး ၁၂,ဧ့ၤဘြံၤ ၇:၁၁-၂၈,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၆၉-၁၇၆

ယဟးဖျိးကျဲဒ်သိလၢအဟါမၢ်တဒုအသိးလီၤ. ဃုန့ၢ်နခ့နပှၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၇၆

“သိၣ်ဃီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်အဲၣ်အိၣ်ခူသူၣ်တက့ၢ်လီၤ.” (ကတိၤဒိ ၂၇:၅). လံာ်စီဆှံတတီၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢပဝဲ မိၢ်ပၢ်, သရၣ်သမါ, ဒီးပဝဲ ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်ဃီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ် ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်ပှၤတနၢ်ပၢၢ်သနာ်က့, လၢခံန့ၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ တၢ်နၢ်ပၢၢ်အိၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲဒီး ကဲထီၣ်တၢ်သးခုတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ယနီၢ်ဆံးသးစၢ်ခါ, ယပၢ်တဲယၤ, တဘၣ်လီတၢ်, ဆိၣ်တၢ်, ဟုၣ်တၢ်, အ့ၣ်လိာ်သး, ဃ့ၢ်ကၠိဒီး အဂၤအိၣ်အါမး လီၤ. ဖဲယလဲၤထီၣ်ကၠိန့ၣ် ယပၢ်တဟ့ၣ်ယၤ ကိၣ်ပှ့ၤ နီတဘျီဘၣ်. ပှၤမ့ၢ်အီၣ်ကိၣ် ယကွၢ်ယခၣ်ထံလီၤလီၤ. ဘၣ်တနံၤ, ယက့ၤဆူဟံၣ်ဖဲမုၢ်ဆါကၠိစံၣ်လီၤဒီး ယထံၣ်ယပၢ်ဘျးလီၤအဆ့ကၤအထၢၣ်လီၤ. ယဘုးကွၢ်ဒီး ယထံၣ်တိၢ် တသံး ၂ဘ့ၣ် အဃိ ယဟံးန့ၢ်တဘ့ၣ်လီၤ. ယဆိမိၣ်လၢတမ့ၢ်ကသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်. တုၤမ့ၢ်ကၠိစံၣ်လီၤ ဒီး ယဟဲက့ၤလီၤတုၤဟံၣ်န့ၣ်, ဒ်ယပၢ်တဲတ့ၢ်အသိး ယဘၣ်တၢ်ဖျ့ယၤ, ပနူၤထီၣ် အသးတပျ့တပျ့, ယမိၢ်ဘၣ် စံၢ်ထိးယၤလၢ သယီ, ယမိၢ်ဟီၣ်, ယဟီၣ်ဟီၣ်လီၤ. တစိၢ်ဖိ ယပၢ်ကိးယၤဒီးတဲယၤဒ်အံၤ “ပါပါဘၣ်ယိၣ်လၢ နကကဲထီၣ်တၢ်ဘျၣ်အဃိ  ပါပါတီၢ်ဟးလီၤမုၣ်ကီၤလံၢ်လၢနပူၤလီၤ.” မုၣ်ကီၤလံၢ်ဟးထီၣ် ချ့ချ့ အဃိလီၤ. မ့တမ့ၢ်ယကသံလီၤ. ဝံၤယပၢ်ကိးယၤဆူ ခီးဆွဲ အကျး, ဒုးအီၣ်ယၤ ခီးဆွဲ မ့မ့ၢ်အဝဲတခီ အိဒၣ် (လက်ဖက်ရည်ကြမ်း) လီၤ. ဖဲန့ၣ် ယနၢ်ပၢၢ်က့ၤတဘျီဃီလံ. ယပၢ်အတၢ်သိၣ်ဃီၣ်အံၤအဃိဒီး ယမ့ၢ်တၢ်လၢ ယမ့ၢ်ခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢယပၢ်အတၢ်သိၣ်ဃီၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်လၢသးဒီဖျၢၣ်အဃိလီၤ. (ကတိၤဒိ ၂၉:၁) “ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်သိၣ်ဃီၣ်အီၤအါဘျီဒီး ပာ်ဆူၣ်အကိာ်န့ၣ် တၢ်ကမၤဟးဂီၤအီၤသတူာ်ကလာ်ဒီး တၢ်မၤဘျါက့ၤအီၤ တအိၣ်ဘၣ်.” လၢတၢ်အံၤအဃိ ပဝဲဖိမုၣ်ဖိခွါဖိတဖၣ်ပကဘၣ် မ့ၢ်ဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်လၢ အသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်က့ၤ မိၢ်ပၢ်အတၢ်သိၣ်ပှၤ, အတၢ်ကဟုကယာ်, အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး, အိၣ်ဒီး တၢ်ဒိကနၣ် မိၢ်ပၢ်အကလုၢ် ဒ်သိး မိၢ်ပၢ်အသုတဘၣ် တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤလၢပဃိတဂ့ၤ. အန့ၣ်ဒီးပကမ့ၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢခဲအံၤဒီးခဲကိာ်တဃၣ်သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးယတဟးဖျိးကျဲဒ်သိဟါမၢ်တဒုအသိးအဂီၢ်, ယပၢ်ဃုန့ၢ်, သိၣ်ဃီၣ်ယၤ ဒီးယတသးပ့ၤနီၣ်အတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

 တၢ်သိၣ်ဃီၣ်တနီၤနီၤ, ဆူၣ်ဝဲဒီးဘၣ်ဒိဆါသနာ်က့ အဘှီက့ၤပတၢ်အိၣ်မူဆူကျဲအလိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်သိၣ်ဃီၣ်ဒ်န့ၣ်တဘျီဘျီဧါ. အမၤလိၤက့ၤနကျဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, သိၣ်လိယၤ, မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢအဲၣ်ဖိအဲၣ်လံၤ လၢကျဲလၢ အဘၣ်တက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်က့ၤ ပဖိပလံၤ လၢမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ကမ့ၢ်ဖိလံၤလၢနၢ်လိဒိကနၣ် မိၢ်ပၢ်, သရၣ်သမါ, အကလုၢ်လၢ ဒီးကဲထီၣ်ပှၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်အ့ၣ်မူ
ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 6

KEY TO SUCCESS

Bible in a Year: Ezekiel 10, Ezekiel 11, Ezekiel 12; Hebrews 7:11-28; Psalm 119:169-176

“I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I don’t forget your commandments.”  
Psalm 119:176 WEB

Proverbs 27:5 reads, “Better is open rebuke than hidden love.” This scripture is for us, parents, teachers, and servants of God. Rebuke is necessary in bringing blessings. Although rebukes may not be understood at the beginning, with prayers, they bring understanding and blessings.

When I was young, my father told me, “Don’t lie, don’t curse, don’t fight with others, don’t play truant” along with many other don’ts. My father did not give me money for snacks when I was a student. I watched others eat and it watered my mouth. One day I came home from school during lunch time and saw my father’s jacket hanging. I reached into the pockets and found two quarters. I took one. I thought he would not find out. After the school day was over and I came home, my father whipped me and left marks. My mother rubbed turmeric in those marks while crying. I was crying too. Moments later, my father talked to me. He said, “I am afraid you will become a thief and that’s why I drove out the devil in you.” Thank God the devil left quickly or I felt like I was going to die. Later, my father took me to the noodle shop. He bought me the noodles but he only had hot tea. I understood then. I believe that I am where I am now because of my father’s discipline that came from loving me whole-heartedly.  Proverbs 29:1 tells us, “He who is often rebuked and stiffens his neck will be destroyed suddenly, with no remedy.” We, sons and daughters, need to understand the instructions, care, and sacrifices of our parents. We need to obey our parents and not bring shame to them. We will then be blessed. To avoid going astray like a lost sheep, my father taught and disciplined me and I will never forget his instructions.

Reflection

Some disciplines can be strong, but can lead us back to the right path. Have you ever been disciplined like that? Did it straighten your path?

Prayer

Dear God, teach and help us so we will be parents who love our children in the right way. Bless our children to become obedient to their parents and teachers and lead an honorable life. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Rev. Aye Moo
Ko Tha Byu Karen Baptist Church
Myanmar