တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ် ~ A Believer’s Prayer

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၃၀

တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၅:၁၇-၃၁, ဒၤနံးယ့လး ၆:၁-၂၈, ၁ယိၤဟၣ် ၁, ၁ယိၤဟၣ် ၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၆:၁-၁၂

တုၤစီၤဒၤနံးယ့လးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ကွဲးအသးဝံၤဒီး, လဲၤနုာ်လၢအဟံၣ်ပူၤ, ဒီးအတၢ်ထူၣ်ဖျိအိၣ်အိးထီၣ်အသးလၢ အဒၢးထီၣ်ထီတတီၤ ဖျိထီၣ်ဝဲဆူယရူၡလ့ၣ်တခီ, ဒီးချံးလီၤအခီၣ်တနံၤသၢဘျီစုာ်စုာ်, ဒီးဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အကစၢ်အမဲာ်ညါ, ဒ်အမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးအသိးန့ၣ်လီၤ.”
ဒၤနံးယ့လး ၆:၁၀

စီၤဒၤနံးယ့လး မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢထီဘိရ့ဒီးယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် တထံၣ်ဃီ ဘၣ်ဆၣ် အဝဲလဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကူၣ်အၢကူၣ်သီ, တၢ်မၤကွၢ်, တၢ်တၤအကတီၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအါထီၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် တကးဒံးဘၣ် ဒုးထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ် ပှၤဂၤလၢ ကစၢ်လၢအဘါဝဲတဂၤ မ့ၢ်ကစၢ်ဒ်လဲၣ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤနံးယ့လး ဘၣ်ဃုထၢဝဲလၢ အသးသမူ ကပူၤဖျဲးအဂီၢ် ကဆိကတီၢ်ကွံာ် ကိးမုၢ်နံၤ အတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ရ့ဒီးယွၤဧါ မ့တမ့ၢ် ကတီဒီးအတၢ်နာ်ယွၤ ဒီးဒိးဘၣ်တ့ၢ်လီၤကွံာ်အီၤဆူ ခ့ယုၢ်အပူၤန့ၣ်ဧါ န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤနံးယ့လးအသးတဒ့ဒီနီတစဲးဘၣ်. ဒ်အညီနုၢ်မၤဝဲအသိး ထုကဖၣ်တၢ်ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အဃိ,  စီၤပၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ထံၣ်န့ၢ်ဒီးတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ စီၤဒၤနံးယ့လး အကစၢ်အံၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢအမူဝဲ, အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, အဘီအမုၢ်တဟးဂီၤဒီး ပၢဝဲတုၤအကတၢၢ် မ့ၢ်ကစၢ်လၢ အအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်, မၤပူၤမၤဖျဲးတၢ်, မၤတၢ်ပနီၣ်လီၤလး, ဒီးတၢ်လီၢ်လိၢ်လီၤလးလၢမူခိၣ် ဒီးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒီးမၤထူၣ်ဖျဲးစီၤဒၤနံးယ့းလၢခ့ယုၢ်အစိကမီၤလီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်အသိး, ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ရ့ဒီးယွၤဘၣ်ဆၣ် ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်တၤတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပသးဒ့ဒီ ဒီးပအဲၣ်ဒိးဆိကတီၢ်ကွံာ် ပတၢ်ရ့ဒီးယွၤ တဘျီဘျီဧါန့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဆိကမိၣ်သမံသမိးလီၤက့ၤပသးန့ၣ်လီၤ. ပကမၤဂၢၢ်ကျၢၤ မၤယိာ်ထီၣ်သကိး ပတၢ်နာ်လၢ ကစၢ်လၢ ပဘါအီၤတဂၤအံၤအပူၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်သး တၢ်ထုကဖၣ် ဃုာ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤတက့ၢ်. တၢ်အံၤကဟဲစိာ် အါထီၣ်န့ၢ်ပှၤ တၢ်အိၣ်မူလၢအမၤနၢၤတၢ်, တၢ်အုၣ်အသးဆူပှၤအါဂၤအအိၣ် ဒီးယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢပဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်သိးပသုတညိကွံာ်ဒီး သမၢဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤ ဖဲတၢ်မၤကွၢ်ဟဲဘၣ်ပှၤအကတီၢ်အဂီၢ် ပကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်. လၢတနံၤဘၣ်တနံၤပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ မ့ၢ်ပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယွၤအဘျုး လၢအဘၣ်ပှၤတဖၣ် ဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤစ့ၢ်ကီးဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤပကစၢ်ဧၢ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကသ့မ့ၢ်နဖိလၢ ထီဘိရ့လိာ်သးဒီးနၤ, ပသးကတီဒီးနၤ ပတၢ်နာ်လၢနပူၤအံၤ သုတကဒံကဒါတဂ့ၤ, ပကသ့ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်က့ၤနဘျုးနဖှိၣ်လၢ အဘၣ်ပှၤတဖၣ်အိၣ်မူလီၣ်ဖျါထီၣ်နလၤကပီၤတက့ၢ်.

သရၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးဝါ 
ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 30

A BELIEVER’S PRAYER 

Bible in a Year: Daniel 5:17-31, Daniel 6:1-28; 1 John 1, 1 John 2; Psalm 136:1-12

“When Daniel knew that the writing was signed, he went into his house (now his windows were open in his room toward Jerusalem) and he kneeled on his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did before.”
Daniel 6:10 WEB

Daniel always communicated with God through prayers. Even though he was always praising God, he experienced evil schemes as well as trials and temptations. The trials that he went through cemented his faith in God. Moreover, it also allowed people around him to see the nature of the God that he worshipped. Daniel only had two choices. He could choose to save his own life by ceasing his prayer and daily fellowship with God or he could choose to be true to God and be thrown into the lion’s den. Daniel did not hesitate. He chose to continue his daily prayers and worshipping God. Through this, even the king saw and came to accept that Daniel’s God is the true living God who endures forever, whose kingdom will never be destroyed, and whose rule will never end. He rescues and saves his people; he performs miraculous signs and wonders in the heavens and on earth. He has rescued Daniel from the power of the lions.

As believers, we always pray and have fellowship with our LORD. But what happens when you face difficulties and worries in life? Do you start to waver and feel like pausing your fellowship with God? If that is the case, you should re-examine your heart. Let us strengthen and deepen our faith in God whom we worship by having fellowship with Him, praying, worshipping and praising Him always. This will allow us to overcome things in life and to become a testimony of God’s glory to many people.

Reflection

What should we do so we do not question and deny our Lord when we go through trials? Do you remember God’s grace and praise Him each and every day of your life?

Prayer

Dear Lord, teach us so that as your children we will have fellowship with You, we will be true to You, and our faith in You will not waver. May we always count your blessings on us and may we live our lives reflecting Your glory.

Tharah Mu Sar Blut Wah
Karen Baptist Convention Youth Department
Myanmar