တၢ်စံးဆၢဟဲဒၣ်ထဲလၢယွၤ ~ The Answer Comes From God Only

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၁

တၢ်စံးဆၢဟဲဒၣ်ထဲလၢယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၀, ယၤကိာ် ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၁-၈

“ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်, ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဆါ, ဒီးကစၢ်ကဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်အီၤ ဒီးအတၢ်ဒဲးဘးလၢ အမၤတ့ၢ်လံမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကပျၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ”
ယၤကိာ် ၅:၁၅

ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ် ကသူၣ်လီၤအတၢ်နာ်လၢယွၤအပူၤလီၤ. ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ် တၢ်နာ်လၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်ဒီး ပမ့ၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒၣ်လဲာ် အဝဲကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဒီးမၤဘျါ ပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအအိၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အုၣ်သး တၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စူၢ် တၢ်နာ်လၢအမ့ၢ် ယပါတၢ်အိၣ်မူလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်လီၤ. ယပါမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢပှၤအဲၣ် ထူအဲၣ်ယွၤ ဒီးအနီၢ်ကစၢ်ကဲထီၣ်ခရံာ်ဖိတဂၤလီၤ. ဖဲဖိၣ်သၣ်ခွါအခါ လဲၤလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလီၢ် သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ ဒီးဒ့တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂံၢ်အဘါဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဲၣ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်အဖျီသးဝံၤဒီးယမိန့ၣ် တလဲၤလၢသရိာ်နီတဘျီ တုၤအသံတစုလီၤ. ယပါန့ၣ်အိတၢ်အီတၢ်, တၤကျိၣ်တၤစ့, မၤတၢ်ကလုာ်ကလိၤတဖၣ်, အဝဲအိၣ်ယံၤဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ယဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကဖျ့ယပါလၢ တၢ်အဲၣ် အနီၢ်ဖျ့ ဖျ့ဃံဃုာ်လၢတၢ်အဲၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤဒိကနၣ် ယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. သၢသီပူၤကွံာ်ဒီး ယနၢ်ဟူ ယပါအိၣ် တဆူၣ်ဖးနးညါ သံဒီးမူပှဲၤသိးလီၤ. အဝဲဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ တၢ်ဟၢဖၢဆါလၢအမ့ၢ် (တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီ) လၢအမ့ၢ် မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး သ့ၣ်ညါလၢအဒိးန့ၢ် တၢ်ဆါတခါအံၤအဃိ အဝဲဃ့ထုးထီၣ်အမံၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤလီၤ. ဒီးအဝဲဘှီအသးလၢသီခါဒီး အတၢ်ဆါဘျါတစိၢ်တလီၢ်လီၤ. ပတဲအီၤလၢ ကဃ့လီၤက့ၤအသးလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ ဘၣ်ဆၣ်တဲဝဲလၢ သီခါတဲအီၤလၢ အတၢ်ဆါကဟဲကဲထီၣ်အသးတဘျီဒံးအဃိ အဝဲတအဲၣ်ဒိး ဃ့လီၤက့ၤအသးဘၣ်. တၢ်ဆါဟဲထီၣ်ခံဘျီတဘျီခီဖျိအဝဲအိတၢ်အဃိလီၤ. အဝဲသးပ့ၤနီၣ်အသးခါ ယမိဃ့ဘါထု ကဖၣ် လၢယပါကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အသးလီၤ. ယွၤဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကဟဲက့ၤပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးဒီး ယပါတဟဲက့ၤဘၣ်. လဲၤဆူသီခါအအိၣ်ဒ်သိးသီခါကမၤဘျါက့ၤအီၤဘၣ်ဆၣ် တတုၤလၢသီခါအအိၣ် တတုၤလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ် ကဲထီၣ်က့ၤပှၤတၢ်ဘၢၣ်စၢၤဖိတဂၤလီၤ. ကစၢ်ခံဂၤအတၢ်မၤန့ၣ် ပှၤမၤတသ့နီတဂၤဘၣ်. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နာ်တၢ်ထုကဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤလီၤ. မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်ဒီး ပမၤနၢၤတၢ်လၢပတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤတသ့ဘၣ်, ထဲတမံၤပဘၣ်သန့ၤပသးလၢကစၢ်ယွၤမ့ၢ်လၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤမၤဘျါ ပှၤလၢနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်ဆါတဖၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်အစုပူၤန့ၣ်တၢ်စံးဆၢအဂ့ၤကတၢၢ်အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ညီနုၢ်တၢ်လ့ပစီတဖၣ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်လၢ အကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်နၤတဖၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. 
နဒုးအီၤဒ်လဲၣ် ဒီး နဃုတၢ်စံးဆၢလၢယွၤအအိၣ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, မၤပှဲၤပတၢ်နာ်ခီဖျိသးစီဆှံဒ်သိးပကမ့ၢ်ပှၤမၤနၢၤတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.  

နီၢ်ယူၤဖီ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 21

THE ANSWER COMES FROM GOD ONLY

Bible in a Year: Ezekiel 40; James 5; Psalm 130:1-8

“and the prayer of faith will heal him who is sick, and the Lord will raise him up. If he has committed sins, he will be forgiven.”  
James 5:15 WEB

God wants us to trust in Him. With a prayer of faith, we ask God to heal us from our illnesses and He will heal us. I would like to share with you about my father’s faith journey. My father became a Christian and loved God. When he was single, he attended church and participated in church activities by singing and playing guitar and the church leaders adored him. But, after getting married, he stopped going to church until the day he died. He started drinking, gambling, and getting into sexual sins. He drifted away from God. I prayed to God to discipline my father and God answered my prayer. Three days after I prayed, my father got seriously sick and had a fifty-fifty chance of being alive or dead. He had stomach pain, which was a result of a spell cast by the work of the devil. My father knew he was not right with God so he withdrew his name from the church. He sought a monk for magic healing and felt a little better for a while. We told him to repent and reconnect with the church, but he said the monk told him the illness would come back and he would need to go back to the monk for healing so he could not come back to the church yet. Later, the illness came back as he went back to drinking. When he was unconscious, my mother prayed for him to regain consciousness. God gave my father time to repent and come back to him, but he did not. He went to the monk for healing, but he was not necessarily committed to the monk’s religion. He was also not committed to the Christian faith. In the end, my father got lost in the in-between. No one can serve two masters. In life, faith is most important. Faith and prayer must go hand in hand. If we have no faith, we cannot overcome difficult life experiences. It is most important to rely on God who can heal our physical and spiritual illnesses. The ultimate answer we are looking for will only come from God alone.

Reflection

What usually tempts you to go astray? How do you fight it? 
How do you seek the answer from God?

Prayer

Dear Father, please fill us with faith through Your Holy Spirit. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Yu Paw
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona