တစိၢ်တလီၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ် ~ Temporary Life On Earth

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀

တစိၢ်တလီၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၈, ယဃ့းစက့လး ၃၉, ယၤကိာ် ၄, ကတိၤဒိ ၂၈:၇-၁၇

တၢ်ကမၤအသးခဲဂီၤတနံၤန့ၣ် သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤသုသးသမူန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဘှ့ၣ်လၢ အအိၣ်ဖျါတစိၢ်ဖိဒီး လၢအလီၢ်ခံန့ၣ်ဒံကွံာ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ဂ့ၤသုစံး, မ့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသးဒီးပမ့ၢ်မူဒီး ပကမၤတၢ်ဒ်အံၤဒ်နုၤလီၤ.”
ယၤကိာ် ၄:၁၄-၁၅

ပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်တမ့ၢ်ပပၢဘၣ်. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤပၢပှၤလီၤ. ပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်တမ့ၢ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ဒၣ် ပှၤတမှံၤလၢအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤလီၤ. ဒီးပသးသမူန့ၣ်အိၣ်ဖျါ ဒ်ဘှ့ၣ်မုၣ်ပစီၤဒီး လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲချ့သဒံးလီၤ. ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်တၢ်ကမၤသးန့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် ယတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဃးဒီးယပါတဂၤအဂ့ၢ်လီၤ. ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢ အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ, အဲၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိမၤလၢပှဲၤအမူအဒါလီၤ. သနာ်က့လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ် တၢ်လၢတမၤမုာ်ယသးဒီး မၤဘၣ်ဒိယသးအဒိၣ်ကတၢၢ်တခါန့ၣ် အဝဲအီၣ်လုၢ်ကိလုၢ်ကပာ်ဒီး ကဲထီၣ် တၢ်လီၤဃံၤ လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ. အဝဲအီၣ်လုၢ်ကိလုၢ်ကပာ် တုၤဒၣ်လဲာ်ကဲထီၣ်က့ၤအသးပှဲၤဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဘီ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်သူၣ်တမံသးတမံ, ဒီးမံတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အသးဒီး အသးအိၣ်လၢကမၤကစၢ်အတၢ်မၤလီၤ. ဒီးတုၤယနၢ်ဟူတၢ်ကတိၤအံၤဒီး ဒုးသူၣ်မံသးမံ ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒိၣ်မးလီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲနုာ်လီၤထီၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်အကၠိလီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ်အခါ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ န့ၣ်တအိၣ်လၢၤလၢအဂီၢ် ဒီးကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲဂုာ်ကျဲးစၢး တုၤအဖျိထီၣ်ဝဲ ကၠိ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒီးလၢတနံၣ်ဒီးခံနံၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲဃၣ်ကဒါက့ၤအသးဆူ အတၢ်အိၣ်မူလၢအပူၤကွံာ်အသိး လီၤ. အဝဲအတၢ်အိၣ်မူယံၤထီၣ်ဒီးယွၤဒီး အိၣ်မူဝဲဖဲအသးလီၤ. တဟ့ၣ်လၢၤ ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်နီတဘျီ ဘၣ်. တုၤခဲအံၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တလဲလိာ်အသးနီၢ်နီၢ်ဒံးဘၣ်. တဘျီတခီၣ် ယံၤဒီးယွၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဒီး ပာ်ဒိၣ်အတၢ် အိၣ်မူ အတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် တဂၢၢ်တကျၢၤ မၤသး ဒ်ထံလၢခုၣ်လၣ်အကိပူၤလီၤ. ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢအဝဲကကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်ကပီၤ လၢပဂီၢ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် သးသမူလၢဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်တအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးကပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နကဘၣ်ဟဲက့ၤဆူကစၢ်ယွၤအိၣ်ဧါ. သးသမူမ့ၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်အဃိဝံသးစူၤမၤချ့ချ့တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

စၢ်ဧၢ, မၤလၢပှဲၤန့ၢ်က့ၤယတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီၤလၢနမံၤစီဆှံန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဆၣ်အဲၣ်မူ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးနံးစ်, အရံၣ်စိနါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 20

TEMPORARY LIFE ON EARTH

Bible in a Year: Ezekiel 38, Ezekiel 39; James 4; Proverbs 28:7-17

“Whereas you don’t know what your life will be like tomorrow. For what is your life? For you are a vapor that appears for a little time, and then vanishes away. For you ought to say, “If the Lord wills, we will both live, and do this or that.”  
James 4:14-15 WEB

We do not rule our lives, God does. Life on earth is temporary. We are only guests on earth, like “a vapor that appears for a little time and then vanishes away.” We don’t know what tomorrow holds. I would like to share my experience with my father. My father loved God, loved his family, and fulfilled his responsibility. However, the one thing he did that really hurt me was abusing alcohol, and that was a stumbling block for the family. Alcoholism affected his mental health and his mind was filled with fear, anxiety, and agitations. He had a hard time sleeping at night. But, my father repented and said he was going to go into the ministry. We were delighted to hear him say that. He then enrolled himself in an evangelism school. He was relieved from having fear and anxiety. The family was also very pleased. He worked hard and successfully graduated. However, after a year or two, he returned to his old life. He strayed farther from God and lived to please only himself. There was no longer peace at home. He still has not changed today. There are times when he strays so far away from God that he values only his earthly decisions. His life is like a water drop on the lotus leaf ready to fall off. My family and I hope that he will again become a light for us and for God. Life on earth is temporary and there is not much time.

Reflection

Do you need to return to God? Because life goes by fast, please hurry up.

Prayer

Dear God, please fulfill my needs in Your Holy Name. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Hsar Eh Moo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona