ကိးထီၣ်ယွၤတက့ၢ် ~ Call On God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၇

ကိးထီၣ်ယွၤတက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၃, ယဃ့းစက့လး ၁၄, ယဃ့းစက့လး ၁၅,ဧ့ၤဘြံၤ ၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၀:၁-၇

“လၢယဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ် ယကိးထီၣ်ယွၤဒီးကနၣ်ဝဲယကလုၢ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၀:၁

လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ တဘျီဘၣ်တဘျီလီၤ. ပှၤလၢတကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ စ့ၢ်ကီးတမ့ၢ်ကအိၣ်ဝဲဘၣ်. ယဲစ့ၢ်ကီး လၢယတၢ်အိၣ်မူပူၤ ဖဲယကွၢ်ဆၢာ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါ ယဃ့တၢ်လၢယွၤဒီး အဝဲစံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ကစၢ်စံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်အကျါ ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးတမံၤလီၤ.

ဖဲယဆီဟံၣ်ဆီဃီန့ၣ်ယသးအိၣ်ဒၣ် အနံၣ်ခံဆံလီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဖိမုၣ်ဖိဒီးယဟးထီၣ်တၢ်မၤလီၤ. ယဝၤဟ့ၣ်ယၤအလါလဲ ဘၣ်ဆၣ် လၢယသးပူၤတမ့ၢ်ယတိၢ်ဒီးဖဲယသးအိၣ်ဟ့ၣ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ဒၣ်လၢယတိၢ်လီၤ. ယဘျီ တခီၣ် ယသးအံၣ်သးဆံးဒီး ယဃုတၢ်မၤ ဖဲယဖိမုၣ်အိၣ် ၃နံၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယတမၤန့ၢ်တၢ်မၤနီတခါဘၣ်. တဘျီ သရၣ်တဂၤဟီတရါဒီးတဲဝဲ “ဖဲသုလိၣ်တၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဃ့တၢ်လၢယွၤဒီး ဒ်သုအဲၣ်ဒိးအသိး သုဃ့အီၤန့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤ ဆဲး လီၤ.” ဖဲန့ၣ်ဒီးယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ “ကစၢ်ဧၢ, ယအဲၣ်ဒိးမၤ ပဒိၣ်အတၢ်မၤလီၤ. ယအဲၣ်ဒိးမၤဒၣ်သၢနံၣ်ဒီး လါလဲ လွံၢ်ကလီၢ်လီၤ.” တၢ်လၢယဃ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကဲထီၣ်တသ့ဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ယမၤတ့ၢ်တၢ်မၤ တၢ်လဲၤခီဖျိ အိၣ်ဒံးဒၣ်အလါအဃိယကမၤန့ၢ်တၢ်မၤတမ့ၢ်ကညီဘၣ်. ပဒိၣ်အတၢ်မၤန့ၣ် အါတက့ၢ်ပှၤမၤတုၤပ့ၣ်စ့ၣ် န့ၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဃ့လၢယအဲၣ်ဒိးမၤဒၣ်သၢနံၣ်န့ၣ်လီၤ. တကးဘၣ်ပဒိၣ်အတၢ်မၤဟ့ၣ် လါလဲ လွံၢ်ကလီၢ်န့ၣ် တအိၣ်ဒံး လၢယတၢ်အိၣ်မူတစိၤအံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တယံာ်ခံသီဘၣ် ယထံၣ်ပဒိၣ်ကိး စရ့အဒိၣ်တၢ်မၤဒီး ဒ်ယဃ့ အသိး တကမၣ်နီတဘီဘၣ်. ကဟ့ၣ်ဝဲလွံၢ်ကလီၢ်, ကဘၣ်မၤသၢနံၣ် မ့ၢ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးထွးထီၣ်သ့လီၤ. မၤတ့ၢ်တၢ် (experience) စ့ၢ်ကီးတလိၣ်ဘၣ်. ကဟ့ၣ်ဝဲတၢ်သိၣ်လိလီၤ. ဒီးကပာ်လီၤက့ၤပဝဲဖဲပအိၣ်အလီၢ်ကဝီၤလီၤ. ယကမၢကမၣ်တလၢာ်ဘၣ်. ယတမ့ၢ်ပှၤဂ့ၤပှၤဝါသနာ်က့ဘၣ်မနုၤ ကစၢ်ဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ်ထဲအံၤလဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယကလဲၤထီၣ်တၢ်သိၣ်လိဒီးမၤတၢ်အဂီၢ်ယဝၤတပျဲယၤဘၣ်. တုၤခဲကနံၣ်အံၤဒၣ်လဲာ်ယမ့ၢ်ဃုတၢ်မၤ န့ၣ်ယမၤန့ၢ်သနာ်က့ တၢ်တဟ့ၣ်ယၤအခွဲးလၢ ယကမၤတၢ်ဘၣ်. ယဆိကမိၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသးအဃိလီၤ. အဃိယပာ်လီၤယသးလၢယတဃုတၢ်မၤလၢၤဘၣ်. ယမၤကွၢ်ကစၢ်ဖဲယလိၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢယတၢ် ထုကဖၣ်အဃိ ကစၢ်မ့ၢ်ကစၢ်လၢအမူဝဲတဂၤန့ၣ် ယနာ်နီၢ်နီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
ဖဲနလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဒီး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအခါ မ့ၢ်နကိးထီၣ်ကစၢ်ဒီး သ့ၣ်ညါနီၢ်နီၢ်လၢအမ့ၢ်ယွၤလၢအမူဝဲတဂၤလံဧါ.
ဖဲကစၢ်စံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်အခါ မ့ၢ်နအုၣ်နသးလၢပှၤဂၤလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်
ပၢ်ဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢပဘါဘၣ်ကစၢ်လၢအမူဝဲတဂၤအဃိလီၤ. ကစၢ်စံးလၢ “ဃ့တၢ်တက့ၢ်. ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်သုလီၤ.” အသိး မ်ပကဃ့တၢ်လၢနၤဒီး ပတၢ်နာ်နၤကဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲအဂီၢ် မၤစၢၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဆိၣ်ဖံယၣ်
ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 7

CALL ON GOD

Bible in a Year: Ezekiel 13, Ezekiel 14, Ezekiel 15; Hebrews 8; Psalm 120:1-7

In my distress, I cried to Yahweh. He answered me.”  
Psalm 120:1 WEB

Everyone faces challenges at some point in life and there is no one who has not had a problem. Like anybody else, I also encounter obstacles and whenever I face them I cry unto the Lord and He answers my prayers. I want to share my story of God hearing my prayer.  I was 20 when I got married. I left my job after I had my daughter. My husband gave me his salary but I never felt it was mine. I always wanted to help others with my own money. As I felt small for not making money, I started to look for a job when my daughter turned three years old. But I found none. When I heard a sermon that said to ask God specifically for what we need, I prayed that I wanted to work in a government office for three years with a salary of 400,000 kyats.  This was almost impossible as I was inexperienced. I also wanted to work for only three years.  Back then, almost all of the civil servants worked until they retired. On top of that, never in my life had I heard that ‌a civil servant was paid 400,000 kyats. But within two days, I saw a job posting for a senior clerk position with all the benefits I prayed for, and didn’t require prior experience.  Training was to be provided. I could work for three years and quit. The assignment would be in my town. I was utterly amazed. I wondered why God answered the prayer of a sinner like me. However, I had to let go of that opportunity, as my husband didn’t agree to it. So, I just thought it was God’s will and decided not to find a job anymore. I tried God when I was in need and He answered my prayer. He indeed is a Living God.  

Reflection

When you need help and you are in trouble, do you ask for God’s help? Do you know that He is a living God? Have you ever testified about God answering your prayers?

Prayer

Dear Father, We thank you for giving us the opportunity to worship You, the Living God.  As you said “ask and you will be given”, we now come to you to pray that you will deepen our faith more and more. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Sophia
Htet Pa Htaw Church
Myanmar