ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ ~ Your Word Revives Me

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇

ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၃၅, ယံးရမံယၤ ၃၆, ယံးရမံယၤ ၃၇, ၁တံၤမသ့း , စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၉-၅၆

‘‘အအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢယဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, လၢနကလုၢ်ကထါမၤမူထီၣ်က့ၤယၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၀

ပတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤတဘျီဘျီမုာ်အသိးတဘျီဘျီပဘၣ်လဲၤခီဖျိနးနးကျံၤကျံၤတုၤပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယထီၣ်ကၠိအခါန့ၣ်ယသကိးမုၣ်အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤန့ၣ်ကီခဲဝဲဒိၣ်မး ဘူးကဟ့ၣ်အၡူဆူဟီၣ် ခိၣ်ချၢလီၤ. ထီၣ်ကၠိလွံၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲတၢ်လီၤမူၤလီၤမၢ်ခီဖျိဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ယွၤကိးက့ၤဝဲဃိလီၤ. တၢတနံၣ်အပၢ်စူးကွံာ်အသး, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လီၢ်ပှီၢ်ဖးဒိၣ်လၢအဝဲအဂီၢ်, လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်, တုၤကဆိတ့ၢ်ကွံာ်တၢ်မၤ လိန့ၣ်လီၤ. အပၢ်စူးကွံာ်အသးပှဲၤထီၣ်တနံၣ်ဘျဲၣ်အဝဲၢ်မုၣ်တဂၤအိၣ်တဆူၣ်သတူၢ်ကလာ်ဒီးယွၤကိးက့ၤအီၤကဒီး လီၤ. သးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤတၢ်မၤလိအနံၣ်ကတၢၢ်တနံၣ်န့ၣ်အမိၢ်စူးကွံာ်ကဒီးသးလီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိတခါနးဒိၣ်မးလၢအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢသန့ၤသးလၢယွၤ, သ့ၣ်နီၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဒီးဟံး န့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၀), ဒ်အမ့ၢ် – “အအံၤမ့ၢ်တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢယဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် အဖၢမုၢ်န့ၣ်, လၢနကလုၢ်ကထါမၤမူထီၣ်က့ၤလံယၤလီၤ.’’ တၢ်အံၤဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးအဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. အဃိပသ့ၣ်ညါဘၣ် ပဝဲလၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤ အိၣ်ဒီးပှၤထီဘိဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါခူသူၣ်လၢပှၤကညီဟ့ၣ်ပှၤတသ့န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အပူၤ ဘူးနအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်တၢ်ၡူလံဧါ.
အါတက့ၢ်ပဝဲခဲလၢာ်အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်တၢ်အၡူလၢပတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. 
ဘၣ်ဆၣ်ပကဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤပသး လၢပှၤလၢအမၤမုာ်ထီၣ်ပသးသ့, မၤမူထီၣ်ပသးန့ၣ်မ့ၢ်ယွၤ, ဒီးယွၤမ့ၢ် တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနၤယၤပဝဲအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနအိၣ်ဘူးဒီးပှၤလၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်တဖၣ်အံၤအပူၤလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကပျဲနကလုၢ်ကထါမၤမူထီၣ်က့ၤပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ပဝဲနဖိနလံၤကိးဂၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ရိၣ်ဇံထၣ်  
ခိၣ်နအ့ၣ်တါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 17

YOUR WORD REVIVES ME

Bible in a year – Jeremiah 35, Jeremiah 36, Jeremiah 37; 1 Timothy 2, Psalm 119:49-56

“This is my comfort in my affliction, for your word has revived me.”
Psalm 119:50 WEB

In life, there are pleasurable times as well as painful times. Some painful times are so excruciating that we feel we are the end of ourselves. When I was in school, I had a friend, who had to go through such painful times that she almost gave up on living on this earth. During the four years she was in school, she encountered multiple losses of her beloved family members. In the first year of school, her father died. Her world was shattered and she almost quit school. A year after her father passed, her sister got sick and died suddenly. Then, in her last year of school, her mother also died. The grief for her was unbearable, but she told me she kept to heart and took comfort in Psalm 119:50, “This is my comfort in my affliction, for your word has revived me.” This Bible brings hope to her and to us too. Although our life is filled with miserable experiences, we know God is with us, constantly encouraging us and giving us strength in hidden ways beyond human understanding. 

Reflection

Are you on the verge of giving up because of the pain you are having to endure?
Most of us feel that way in some of our very difficult life experiences and want to give up too. But, let us remind ourselves that the One who comforts us and revives us is God, Who is the Best Friend for you and me.

Prayer

God, thank you for being close to us in our life experiences. Help us to allow Your word to revive us. Please encourage and bless all your children. In Jesus’ Name I thank you. Amen. 

Tharah Mu Rosita
Kun Na Ain Dan Karen Baptist Church
Myanmar