ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God’s Affirmation Of Hope

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၆

ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ် 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၃၂:၂၆-၄၄, ယံးရမံယၤ ၃၃, ယံးရမံယၤ ၃၄, ၁တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၁-၄၈

 ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, ယၤ, ယွၤအံၤယမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်အကစၢ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤမံၤအိၣ်ဒီးယၤဘၣ်ကသ့ဧါ.”
ယံးရမံယၤ၃၂:၂၇

ဝံယံးရမံယၤမၤတၢ်ဖဲကီၢ်ယူဒၤ, ဘူးလၢကဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢပှၤက့ၤစ့းဖိတဖၣ် (ဘၤဘူၤလိၣ်) န့ၣ်လီၤ. ယံးရမံယၤ ၃၂, ပာ်ဖျါဝဲလၢ, ဖဲဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကဝီၤဃာ်အီၤလၢဒုၣ်ဒါအခါ, ဒီးတယံာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်ကီၢ်ယူဒၤဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ် န့ၣ်လီၤ. (၅၈၇.တ.ချ.ခ.န) ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ်ယွၤအပှၤကတိၤတၢ်, ဒီးအတၢ်ကစီၣ် မ့ၢ်ပှၤယူဒၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤပၢအီၤသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ်စီၤပၤစံးဒကံယၤန့ၣ်လီၤ. (ယံးရမံယၤ ၃၂) ပာ်ဖျါဝဲဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်ဒ်အဘၣ် တၢ်ကဝီၤဃာ်အီၤလၢဒုၣ်ဒါ, ဒီးယံးရမံယၤဒ်အအိၣ်လၢတၢ်စၢဃာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤအသးဒ်အံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဝံအတခွါတဂၤဟဲဆူအအိၣ်, ဒီးမၢအပှ့ၤက့ၤဟီၣ်ခိၣ်တကဝီၤ, လၢအအိၣ်လၢဧၤနသိးန့ၣ်လီၤ (၃၂:၆-၈). ဒ်ယွၤမၢလီၤဝဲ  အသိးဝံပှ့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဝံၤဒီး, ပာ်က့ၤဝဲတၢ်ပှ့ၤအလံာ် လၢတၢ်လီၢ်အဘံၣ်အဘၢတပူၤလီၤ (၃၂:၉-၁၅). ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤဝဲ လၢယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လၢအတနၢ်ပၢၢ်ဝဲမ့ၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်လၢကပှ့ၤဟီၣ်ခိၣ် ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ကီခဲအခါ န့ၣ်လီၤ (၃၂:၁၆-၂၅). ကစၢ်ယွၤစံးဆၢအီၤဒ်အံၤလီၤ. ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, ယၤ, ယွၤအံၤယမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်အကစၢ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤမံၤအိၣ်ဒီးယၤဘၣ်ကသ့ဧါ’’ (၃၂:၂၇). တၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဝဲလၢကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအစိကမီၤအိၣ်ဝဲလၢတၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်လီၤ. အဆၢဖိလၢ အပိာ်ထီၣ်အခံတဖၣ် ပာ်ဖျါယွၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ် ဖးသ့ လၢအမၢဝံယံးရမံယၤ ဒ်သိးကပှ့ၤဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.
(၁) အၢၣ်လီၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တဂ့ၤဘၣ် (၃၂:၂၈-၃၅).
(၂) ဝံၤ, ပာ်ဖျါ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢဆၢကတီၢ်ကဟဲအဂီၢ် ဖဲယူဒၤဒီးအံၣ်စရ့လး ကဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ယူဒၤအလီၢ်, ဒီးယွၤကမၤတၢ်  အၢၣ်လီၤ အထူအယိာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ (၃၂:၃၆-၄၁).
(၃) လၢခံကတၢၢ်, ဝံယံးရမံယၤ ပှ့ၤဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤဒီးတၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီ ကအိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. (၃၂:၄၂-၄၄).
အါစုအါဘျီဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်  တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးအခါန့ၣ်, ပကနၢ်ပၢၢ်ယွၤပျဲ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကီဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်နာ်ဒီး သန့ၤသးလၢအီၤန့ၣ်, အဆၢကတီၢ်ကအိၣ်ဝဲဖဲပကထံၣ်နၢ်ပၢၢ်အတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလၢပဂီၢ်လီၤ. မ်ပကသ့ၣ်နီၣ်လၢအဝဲမ့ၢ်  ပကစၢ်, ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်အယွၤ, ဒီးတၢ်လၢအဝဲမၤတသ့န့ၣ်, တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပပလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်, အတၢ်ဆီၣ်သနံးပှၤတဖၣ်န့ၣ် ပတူၢ်တကဲလၢၤဘၣ်ဧါ. ပအိၣ်မူလၢတၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးအဆၢကတီၢ်, ဒီးပဒုၣ်ပဒါလၢအမ့ၢ် COVID-19 န့ၣ်ပတထံၣ်အီၤလၢပမဲာ်ချံအလဲကဲဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်နီၣ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အကစၢ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်စံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအီၤညီ, ဘၣ်ဆၣ်ယွၤလၢအစိကမီၤလၢပှဲၤတဂၤန့ၣ်ကမၤစၢၤဒီးစိာ်ခီပှၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပပၢ်ယွၤဧၢ, လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်နဲပဂံၢ်ပဘါဒီးပှၤလၢအဆှၢပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

ဒီးကထၢၣ်သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဝါ
စ့ၤမ့ၤနရံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 16

GOD’S AFFIRMATION OF HOPE

Bible in a Year: Jeremiah 32:26-44, Jeremiah 33, Jeremiah 34, 1 Timothy 1, Psalm 119:41-48  

“Behold, I am Yahweh, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?”  
Jeremiah 32:27 WEB

The prophet Jeremiah was active in the time towards the fall of Judah. Jeremiah 32 is set in the time when Jerusalem was being surrounded by the Chaldeans (Babylonians), and soon to fall into the enemy’s hand in 587 B.C. Jeremiah was a true spokesman of the Lord with messages for both the people and the leaders of Judah (chiefly King Zedekiah). Jeremiah 32 describes a highly critical situation: Jerusalem was being besieged by the Babylonians army, and Jeremiah also was imprisoned. In the midst of all this, the Lord commanded him to redeem or buy a field at Anathoth sold by his cousin (32:6-8). Jeremiah bought the field and stored the deeds in a safe place (32:9-15). Jeremiah, while acknowledging the great deeds of the Lord, still had difficulty in understanding why the Lord had commanded him to make the purchase in the midst of a national crisis (32:16-25). The Lord’s response gave the reason why He commanded Jeremiah to buy the land: “I am the Lord, the God of all flesh; is anything too hard for me? (32:27). In this affirmation,  God’s universal Lordship and absolute sovereign power are declared. In the following verses are reasons affirming the wisdom of buying the field:

  1. It is acknowledged that the time was really right (32:28-35) because the city was about to fall into the enemy’s hand. 
  2. Then, a hopeful future is affirmed when the people of Judah and Israel will be restored to their homeland and an everlasting covenant with the Lord be established (32:36-41).
  3. Finally, Jeremiah’s purchase of the land was a symbol of confident hope in the future, when trade and transactions will be conducted normally in all the land, and there will be prosperity (32:42-44)

Often in times of trouble or grief it is difficult to understand why the Lord allows so much suffering in our life. The Lord has a reason, and if we have faith and trust in Him, in due time He will reveal His wisdom to us. Remember He is the Lord and the God of all flesh; there is nothing that He cannot do. 

Reflection

Does it often feel like the frailty of the flesh is just too unbearable for you? 

We live in a time of dread and fear, and the enemy is COVID-19, which we cannot see with naked eyes. But remember, God is the God of flesh, which means weak and frail humanity. He will sustain us through these dark times. 

Prayer

Our Father, in these dark and difficult days, be our strength and guide. In Jesus’ Name, I pray, Amen.

Dr. Eh Wah
Seminary Karen Baptist Church
Myanmar