ပၢၤဃာ်ယၤလၢတၢ်ဒိးဘၣ်တၢ်မၤနၢၤ ~ God’s Strengthening Power Behind The Scenes

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂

ပၢၤဃာ်ယၤလၢတၢ်ဒိးဘၣ်တၢ်မၤနၢၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄:၁၀-၃၁, ယံးရမံယၤ ၅, ဖံလံးပံၤ ၃, ဖံလံးပံၤ ၄:၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၁-၁၁

‘‘ယွၤမၤပူၤဖျဲးတ့ၢ်လံယၤလၢတၢ်သံ, ဆိကတီၢ်ကွံာ် ယမဲာ်ထံမဲာ်နိတဖၣ် ဒီး ပၢၤဃာ်ယၤလၢ တၢ်ဒိးဘၣ် တၢ်မၤနၢၤန့ၣ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၈ 

ဖဲယသးအိၣ်လွံၢ်နံၣ်တခီအခါ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါနး တုၤအလီၢ်အိၣ်လၢ ယကဘၣ်သံန့ၣ်လီၤ. ယဲယမ့ၢ်ဖိထဲ တဂၤဧိၤလၢမိပါတဖၣ်အဂီၢ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်ဃ့သကွံာ်ကညးဆူယွၤအအိၣ်ဒ်သိး ယကအိၣ်မုာ်လီၤက့ၤဝဲအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ပှၤအါဂၤအတၢ်ထုကဖၣ်ဒီး မိပါတဖၣ် အတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ယဘၣ်သွီသွံၣ် တဆံယဲၢ်ဖျၢၣ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ ယတၢ်ဆါဘျါက့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲယသးအိၣ် တဆံသၢနံၣ်အကတီၢ် ယမိဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါဒီး ယွၤကိးက့ၤအီၤအဃိ ပဘၣ်အိၣ် တ့ၢ်ဝဲထဲ ဒီဖိပၢ်ခံဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးအိၣ် တဆံခွံနံၣ်န့ၣ် ယပါဘၣ်ကလံၤဒီး အသံတခီပၤ ဒီး ခံနံၣ်အလီၢ်ခံ, ဖဲယသးအိၣ် ခံဆံတနံၣ်န့ၣ် ယွၤကိးက့ၤအီၤလီၤ.

ယဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိသနာ်က့ စးထီၣ်လၢ ယအိၣ်မုာ်လီၤက့ၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိလၢ မိပါအတၢ်ဆီၣ်ထွဲ ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်သိၣ်သီတဖၣ်အဃိ ယသန့ၤသးလၢ ယွၤအအိၣ်ထီဘိလီၤ. အဃိသတးဒီး ယပလၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်ဒုးဃ့ထီကွံာ် ယမဲာ်ထံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.

ဒ်ယတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အိၣ်ဝဲဒီး တၢ်တမုာ်တလၤတဖၣ်သနာ်က့ ယွၤဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ခီဖျိလၢ တဒုးဆံးလီၤ စှၤလီၤဘၣ်ယၤဘၣ်. ဒ်ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤစံးဝဲအသိး, ဖဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၅-၇ ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်, ယွၤအတၢ်အဲၣ် န့ၣ် ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဲ ဒီး အဝဲဟ့ၣ်ယၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအဲၣ်နၤဒိၣ်မး တုၤဒၣ်လဲာ်အသးအိၣ်ဟ့ၣ်နၤ တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢ ပဝဲနၤယၤ ကဘၣ် ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါအီၤ ဒီး ပကြၢးနာ်န့ၢ်အီၤ လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤပကစၢ်ဧၢ, ဖဲယအိၣ်ဒီး တၢ်သးလီၤဘှံး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်, တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ အဆၢကတီၢ်, ဒ်သိးယကပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါနၤကသ့အဂီၢ် သိၣ်လိယၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မၣ်လံ(န်)အါမုၣ်ဖိ
ကညီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်သိၣ်လိလီၢ်ခၢၣ်သး
လီၣ်ရဲၣ်လ်, မ့ၣ်ရံၣ်လဲကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 2

GOD’S STRENGTHENING POWER BEHIND THE SCENES

Bible in a Year: Jeremiah 4:10-31, Jeremiah 5; Philippians 3, Philippians 4:1; Psalm 116:1-11

“For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling.”
Psalm 116:8 NIV

When I was four and a half years old, I got sick to the point of near death. I am the one and only child of my parents so my mother and father prayed with all their hearts for my recovery and I got better. Because of the prayers of my parents and many others, after 15 bags of blood transfusion, I was healed.

When I was 13 years old, my mother was diagnosed with cancer and the Lord called her back to the heavenly home, leaving my father and me alone. When I was 19 years old, my father got paralyzed and after two years, he too was called home by the Lord. 

I  was in pain and tears. But when I started to feel better, I learned to always depend on God because of the instructions of my parents and the teaching of the church. As a result, I felt God wiping and drying my tears. 

Although the path I trod was calamitous at times, God always gives me strength and never allowed my circumstances to bring me low. As the Psalmist says in Psalm 116:5-7, the Lord is gracious to me and He saves me.   

Reflection

God loves you so much and He wants you to be joyful. Let us rely fully on God and place our wholehearted trust in Him.

Prayer

 God, my Savior, teach me to fully depend on you when I am drowning in weariness, worries, and tears. In Jesus name I pray. Amen.

Tharah Mu Marlene Ahmu Po
Karen Theological Study Center
Laurel, Maryland