နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ~ Your Statutes Are My Delight

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂

နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၅:၂၅-၃၈, ယံးရမံယၤ ၂၆, ၁သ့းစၤလနံ ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၇-၂၄

‘‘နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ, ပှၤလၢအကူၣ်စၢၤယၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၄

ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤဘါဘူးဒးဒီးထူထံးမိၢ်ပၢ်စၢၤသွဲၣ် အဒူၣ်ဖိထၢဖိအဃိ, ကီဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်လၢယကတူၢ်လိာ် ခရံာ်ဖိ အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီးနာ်လၢခရံာ်မ့ၢ်ယွၤအဖိခွါလီၤ. စးထီၣ်ဖဲယသးအိၣ်အနံၣ် ၁၀န့ၣ်, ယပိာ်ယမိအခံဆူ ဃိၣ် ဖဲတရူး အလံာ်နံၣ်လံာ်လါ လါထီၣ် ၁သီကိးလါ လၢပကလုၢ်ထီၣ်တၢ်နၢမူ, ဆီ, တၤသူတၤသၣ်, ဒီးဘါထီၣ်တၢ်  ဆူဘူးဒး ဒီး ထူထံးမိၢ်ပၢ်စၢၤသွဲၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကဆိၣ်ဂ့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ. အရ့ဒိၣ်လၢပထုကဖၣ်လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ဒ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်အီၣ်ပှၤထဲတဂၤဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ်အဂၤ ၁၀န့ၣ်လီၤ. ယဒိကနၣ်ယမိၢ် ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးနာ်ဘူးဒးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် လၢယကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဂ့ၤပှၤဝါ, ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ညီန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒွးပှၤအတၢ်ဘူၣ် တၢ်တီၢ်စံးလၢပမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်အဃိ, ယပၢ်အတၢ်မၤကလဲၤထီၣ်လဲၤထီ, ဒီးယမ့ၢ်သံဝံၤလၢယသးသမူ လၢခံတစိၤန့ၣ်, ယကကဲဘၣ်ယဲဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအဂ့ၤ, တၢ်အုးမ့တမ့ၢ်ထွံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်တမၤတၢ်လၢအဂ့ၤဒီးမ့ၢ်အၢမ့ၢ်သီအဃိ, ယကကဲဘၣ်ယဲထိးမ့တမ့ၢ်ဂုၢ်သ့ၣ်လီၤ. ယပျံၤဒိၣ်မးလၢယကကဲထီၣ်ထိး, ဂုၢ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်မူလၢတၢ်ပျံၤ တၢ်ဖုး လၢ ဘူးဒး အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီလာ်တဘျုးနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပိာ်ထွဲယဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒိကနၣ်ယမိၢ်ယပၢ် ဒီးဘူးဒး တုၤလၢတၢ်တနံၤဖဲ ယသကိးတဂၤကွဲမုာ်ယၤလၢယကလဲၤဘါတၢ်လၢအသရိာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ် တၢ်မနုၤလဲၣ်, ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ် ညါယဲဘၣ်. ဖဲယနၢ်ဟူလၢယွၤအိၣ်ဝဲတဂၤ, လၢတမ့ၢ်ဘူးဒး, မ့ၢ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီး တဒုးကဲထီၣ်ပှၤကညီလၢထိးဧိၤဂုၢ်ဧိၤန့ၣ်, ကဲထီၣ်တၢ်အိးထီၣ် ယမဲာ်ချံဒီးတၢ်မၤမုာ်ယသးလီၤ. ယသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢယွၤအိၣ်ဝဲတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ်ယတသ့ၣ်ညါ တ့ၢ်လၢဘူးဒးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ထူးထံးမိၢ်ပၢ်စၢၤသွဲၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယလဲၤဘျးစဲယသးလၢ သးစၢ်ကရၢဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝံၤခံနံၣ် အလီၢ်ခံ, ယတူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်ဒ်ပှၤအုၣ်ခီၣ်က့ၤယၤ, ယယွၤယကစၢ်လီၤ. ယသးခုလၢယတကဲ ထီၣ်ဘၣ်လၢၤ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ, ဒီးဖဲယသံဝံၤအလီၢ်ခံ, ယကလဲၤအိၣ်ဘၣ်လၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်လၢပှၤစီဆှံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမၤလိယွၤအက လုၢ်ကထါဒီးကျဲးစၢးအိၣ်မူယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ခီဖျိတၢ်လူၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ယမ့ၢ်ယဲခိၣ်နၢ် ယွၤအတၢ်မၢဖိလၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးလၢပှၤတမ့ၢ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲယထံၣ်ဘၣ်ယဲ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဟဲလၢကီၢ်လါလၢအလီၤပြံလီၤပြါန့ၣ်, ယနၢ်ပၢၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်အိၣ်တ့ၢ် ဖဲထံကီၢ်လၢ ပဒိၣ်ပပှၢ်ဒုးကဲထီၣ် ဘူးဒးတၢ်ဘါ လၢထံကီၢ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်သ့ၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တလူၤပိာ်ထွဲပဒိၣ်အတၢ်မၢ ဆူၣ်အဃိ, ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤန့ၣ်လီၤ. အတူၢ်ဘၣ်တၢ်မၤဆါမၤနးအီၤ, ဘၣ်အိၣ်ဒ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအနံၣ်တဖၣ် အနံၣ်တချုး အဟဲဘၣ်ဆူကီၢ်အမဲရကၤဒီးကီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤဒီး အတၢ်လူၤပိာ် ထွဲယွၤလၢအမူဝဲ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးနီၢ်ကီၢ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်မၤလိလူၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ကိးမုၢ်နံၤအဃိ, အဝဲသ့ၣ်ဟဲဆူၣ်ထီၣ်ဒီးကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤကဲဘျုးကဲဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နသဂၢၢ်ဘၣ်လၢယွၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်အခါလဲၣ်. နလူၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်. နကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်ဃးဒီးယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤသးဘိဧၢ, ယစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤ လၢနဆှၢလီၤနဖိခွါ, ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, လၢယသးသမူအပူၤ လၢယတၢ်သရူးကမၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဖလီရဲးစ်လံ
ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဖိးမံမူဒါခိၣ်လၢပှၤအ့ၡၢၣ်ဖိတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
အမဲရကၤဘျၢထံထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်သးခုကစီၣ်ကရၢ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 12

YOUR STATUTES ARE MY DELIGHT

Bible in a year – Jeremiah 25:25-38, Jeremiah 26; 1 Thessalonians 5; Psalm 119:17-24

“ Indeed your statutes are my delight, and my counselors.”
Psalm 119:24 WEB

Being born and raised in a Buddhist and “ancestor worship” family, it was a struggle for me to accept Christianity and believe that Jesus was the Son of God. Since I was about ten years old, I followed my mother to the Buddhist temple every first day of the month according to the Chinese calendar, to offer incense, chicken and fruits, and prayed to the Buddhas and ancestors to bless the family.  It is important to pray for the safety of the family especially for my father who was the sole breadwinner for a family of ten children. I strictly obeyed my mother and believed the Buddhist teaching that I must do good and be kind, and charitable to people. The fortune teller said in doing so, my father would prosper, and in my next life after death, I would turn into a good beast, a monkey or a dog. If I did not do good and did all evil things, I would turn into a pig or a snake in my next life after death. I was so scared to turn into a pig in my next life and so I lived under the threats of the Buddha teaching for years.  I followed the golden rules, obeyed my family and Buddhism until one day I was invited by a school friend to attend her church. I had no idea what church was and who Jesus was. To hear that there was a God (not Buddha) in this world who grants salvation and grace and won’t turn people into a pig or a snake but forgiveness if they did evil things, they were eye-opening and comforting words to me. I knew there was a God in this world, but I did not know Buddha was not God nor my great, great, great grandfather and his ancestor was not God. After a couple years of joining the youth group and church, I accepted Jesus as my Lord and Savior. I was happy that I would not turn into a beast in my next life but joined other saints in paradise.  I studied the word of God and learned to live out my Christian faith by following the commands of God. Today, I am a servant-leader for Christians and non-Christians alike. When I met our Burma diaspora brothers and sisters, I understood their religious pressure imposed by their native government making Buddhism into the national religion and they had to comply, or else they would be persecuted. They did suffer from persecution and torture, living a refugee life for years before they were resettled into the U.S. and other countries. Their faith and genuine conviction following the living God was a great sacrifice.  By learning and following the commands of God each day, they have become stronger and more resilient people. 

Reflection

When did God appear in your life? How did you follow God’s commands? What can you share about God’s commands?

Prayer

Dear God, I praise you for sending your Son Jesus Christ into my life so that my sin will be forgiven.  I pray in Jesus’ name.  Amen.  

Rev. Florence Li
National Coordinator for Asian Ministries
American Baptist Home Mission Societies