ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီးသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ ~Grow In The Knowledge Of God’s Will And Bear Good Fruit

လါအီးကထိဘၢၣ် ၄ 

ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီးသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ရ:၃၀-၃၄, ယံးရမံယၤ ၈, ယံးရမံယၤ ၉:၁-၁၆, ကလီးစဲ ၁:၁-၂၃,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၁၂-၁၉

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးမုၢ်နံၤလၢပနၢ်ဟူတၢ်န့ၣ်လံၤလံၤ, ပတဆိတ့ၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢသုဂီၢ်ဘၣ်. ဒီးပဃ့ကညးဒ်သိး သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသးန့ၣ်, ဒ်သိးသုကလဲၤတၢ်ဒ်အကြၢးဒီးကစၢ်, လၢတၢ်ဘၣ်အသးခဲလၢာ်သတးဒီး, သုကသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ, ဒီးအါထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ. ဒီးဆူၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒ်အလၤကပီၤအစိအကမီၤအသိး, လၢကယဲၢ်တၢ်ဝံသးစူၤ, ဒီးတၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုန့ၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤပၢ်န့ၣ် အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဒုးကဲပှၤလၢ ပှၤဂ့ၤန့ၢ်ဃုာ်တၢ်န့ၢ်သါဘၣ်ဃးဒီး ပှၤစီဆှံလၢတၢ်ကပီၤအပူၤ, ဒီးဟံးထီၣ်က့ၤပှၤလၢတၢ်ခံး အစိကအမီၤအပူၤ, ဒီး လဲက့ၤပလီၢ်ဆူအဖိခွါလၢ အအဲၣ်အီၤတဂၤအဘီအမုၢ်အပူၤလီၤ. လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ ပဘၣ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤပှၤ, တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘးလီၤ.’’
ကလီးစဲ ၁:၉-၁၄ 

နံၣ် ၂၀၂၀ ဟဲစိာ်ထီၣ်တၢ်လၢအတၤပှၤခဲလၢာ်လၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢမ့ၢ်တၢ်ဆါသံသတြိာ် ခိဘ့း-၁၉ ဟဲအိၣ် ထီၣ်အဃိလီၤ. တၢ်ပျံၤဘၣ် တၢ်လၢပတညီနုၢ်ညီဘှါဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်သးဟးဂီၤ, တၢ်သးဒိၣ် လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်, တုၤဒၣ်လဲာ်လၢပှၤသ့ၣ်ညါယွၤ, အဲၣ်ယွၤ, နာ်ယွၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်တဘၣ်ပကသံကွၢ်တ့ၢ် ‘‘ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်’’ မ့တမ့ၢ် ‘‘ယွၤအတၢ်တိာ်လၢတၢ်အံၤအပူၤကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်’’ မ့တမ့ၢ် ‘‘ယကဘၣ်မၤလိန့ၢ်တၢ် မနုၤလဲၣ်’’ မ့တမ့ၢ် ‘‘ယၤဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိကလဲၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ကိးနံၤဒ်လဲၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတမ့ၢ်တၢ်အသီလၢပှၤကညီဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်အုၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘၣ်မၤ အၢမၤနး, တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဒဲအလီၢ်လၢတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်, ဒီး တၢ်ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ကျဲးစၢးလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤလၢမီၣ်တံၢ်ဘ့းစတၢ်ဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါဖဲပှၤကညီဖိတဖၣ်ဟဲသူၣ်လီၤ အသးလၢဝ့ၢ်ဖံနးက်စ် ဖဲ ၂၀၀၇ န့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီးတၢ်အုၣ်အသးလၢမၤဘၣ်ဒိပသး ပနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အတၢ်အုၣ်သးလၢအသူၣ်လီၤအသးယိာ်ယိာ်လၢခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤတမ့ၢ်ယွၤလၢအလီၤပျံၤဘၣ်, အမ့ၢ်ဝဲယွၤလၢ အလဲၤတၢ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်, အမ့ၢ်ဝဲယွၤ လၢအအဲၣ်အဝဲသ့ၣ်, အမ့ၢ်ဝဲယွၤလၢအကိးအဝဲသ့ၣ်လၢကရၤလီၤခရံာ် အတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး သရၣ်ယူဒၤသၣ် ဟးထီၣ်လၢကီၢ်အမဲရံကၤဒ်သိးကမၤယွၤအတၢ်မၤလၢကီၢ်ပယီၤ ဖဲ ၁၈၁၂ နံၣ် အသိး, ပှၤကညီခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်စံးဘျုးယွၤ ပလၢၢ်ဘၣ်လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်ဒီးမူဒါလၢကမ့ၢ်ဝဲခရံာ်အကလူးဖဲအဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရံကၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးအတၢ်ထုကဖၣ်ဖဲကလီးစဲ ၁:၉-၁၄ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢ ယပှၤကညီဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အပိာ်ယွၤအခံလၢ တၢ်သးတီအပူၤဒီး အကဲဝဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယဂီၢ်ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်တူၢ်တၢ်ကဲ, အမၤယွၤအတၢ်, ဒီး အသးအိၣ်မၤစၢၤ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်တ၀ၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်, ကညီဖိသ့ၣ်ဧၢ, သၣ်ထီၣ်ဒီး ဒိၣ်ထီၣ်ဆူညါလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ, ပျဲယွၤအစိကမီၤ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်နဂံၢ်ဘါဆူညါ လၢနကအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်တၢ်သ့, တၢ်သးစူၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤ, သးခုနဲဆူညါလၢတၢ်စံးဘျုးယွၤမ့ၢ်လၢအသးစီဆှံအိၣ်ဒီးနၤအဃိန့ၣ်တက့ၢ်. ကပီၤထီၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တနံၤအံၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢနဂီၢ်ကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. နသူထီၣ်သၣ်ထီၣ်တၢ်မၤအဂ့ၤမ​နုၤတဖၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်နသးဒီးစံးဘျုးနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

က့လ်ခြူစ်
မီၣ်တံၢ်ဘ့းစတၢ်ဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 4

GROW IN THE KNOWLEDGE OF GOD’S WILL AND BEAR GOOD FRUIT

Bible in a Year: Jeremiah 7:30-34, Jeremiah 8, Jeremiah 9:1-16; Colossians 1:1-23, Psalm 116:12-19 

“For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives,  so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way: bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves,  in whom we have redemption, the forgiveness of sins.”
Colossians 1:9-14 NIV 

The year 2020 brought new challenges to everyone on the face of this earth as the pandemic Covid-19 became a reality. Fear of the unknown brought deep anxiety and feelings of frustration and anger to many of us, even to those of us who know and love God and place our trust in Him. We may have asked “why?” or “what is God’s purpose in this?” or “what can I learn from this?” or “how am I and my family going to survive the hardships that we are facing daily?”

Dealing with difficult times is nothing new for the Karen people.  Their stories of persecution, encampment and their struggle to protect their families were shared with the Monte Vista Baptist Church family as the Karen refugees began to be settled in the Phoenix area in 2007.  But along with those heart-rendering stories came the story of a faith deeply rooted in Jesus Christ.  God was not a god to fear, but a God who walked with them, a God who loves them and calls them to share the Gospel message.  Just as Adoniram Judson had gone from America to serve the Lord in Burma in 1812, these grateful Karen Christians felt they had the opportunity and responsibility to be Christ’s ambassadors upon their arrival to the United States.

In reading the apostle Paul’s prayer in Colossians 1:9-14 I am reminded of just how much our Karen brothers and sisters have faithfully followed Christ and how they have blessed my life with their perseverance and desire to serve the Lord and those in their community.  Brothers and Sisters: continue to bear fruit as you grow in the knowledge of God; continue to be strengthened with God’s power to endure and to be patient in times of trial; continue to be joyful, giving thanks to God for his holy presence in your life.  Let your light shine!

Reflection

What is God’s will for you today? In what ways are you bearing good fruits?

Prayer

O God, help us to grow in your knowledge and to give you thanks. In Jesus’ name, we pray. Amen.

Gayle Crews
Monte Vista Baptist Church
Phoenix, Arizona