တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးတီ ~ Steadfast

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁

တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးတီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂:၃၁-၄၇, ယံးရမံယၤ ၃, ယံးရမံယၤ ၄:၁-၉, ဖံလံးပံၤ ၂:၁၂-၃၀,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၅:၁၂-၁၈

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအမၤဝဲဖဲဒၣ်အသးဂ့ၤလၢသုပူၤ, ဒ်သိးသုသးကအိၣ်, ဒီး ဒ်သိးသုကမၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယွၤလီၤ.’’
ဖံလံးပံၤ ၂:၁၃

ယဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံတဆၢဖဲ (ဖံလံးပံၤ ၂:၁၄) ‘‘တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး, သုမၤတၢ်ခဲလၢာ်’’ န့ၣ်, ယဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်, တၢ်ကတိၤကတူၢ်ကတူၢ်, ဖဲပဘၣ်မၤကဆှဲ ကဆှီဟံၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အိၣ်ဒီးအလုၢ်အလၢ်တခါလၢအမၤန့ၢ်ဝဲလၢအမိၢ် အအိၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်တုၤလၢလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၁သီန့ၣ်, ဟံၣ်အံၤကဘၣ်တၢ်မၤကဆှဲကဆှီအီၤ စးထီၣ်လၢအခီၣ်ထံး တုၤလၢအကတၢၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ကယဲၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဘံၣ်ဒိၣ်ဒီးတလါသ့ၣ်တဖၣ် အပူၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ် ထုးထီၣ်မၤကဆှဲကဆှီအီၤ, သုးကွံာ်ဟံၣ်အတၢ်ပီးတၢ်လီအိၣ်လၢဂီၤပၤဒီးတြဲၤအကပၤ, မၤကဆှဲကဆှီဖၣ်ကမူၣ် ဖၣ်ဆါတဖၣ်လၢလံာ်စိၤခိၣ်, ခွဲပျီထူးကဆှီဟံၣ်အဒါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်ဒ်သိး ကကွၢ်ထံဆိကမိၣ်, တၢ်လၢပလိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်, တၢ်လၢပကြၢးဟံးဃာ်ဒီးတၢ်လၢပကြၢးဟ့ၣ်ပှၤဂၤမ့ၢ်မနုၤ လဲၣ်, ဒီးလၢကဃုထံၣ်က့ၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢလီၤမၢ်လၢလီၢ်မံညါပူၤ, ဘံၣ်ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပကွၢ်က့ၤ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအလုၢ်အလၢ်တမံၤအံၤဒီး, ပထံၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အိၣ်ဒ်သိးသိး ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤအံၤပအိၣ်ဒီးမူဒါ လၢပကဘၣ်မၤလၢပှဲၤအီၤ ဒီးဖဲပမၤတၢ်ဝံၤဖဲမုၢ်လီၤ​နုာ်အခါ ပသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. ယၤဒီး ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ပမၤသကိးတၢ်ဃူဃူဖိးဖိးအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်လၢ မိၢ်ပၢ်အမဲာ်ညါလီၤ. ပလုၢ်လၢ်တခါအံၤပမၤအီၤ တဘျုးနံၣ်တုၤလီၤလၢ ပဟးထီၣ်လၢဟံၣ်ဒီးပသုးပလီၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတူၢ်လိာ်ဟံးဃာ်ပမူဒါဖိအံၤ လၢတၢ်ကမၤအီၤ တနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. ပသးခုမၤသကိးတၢ်ဒ်သိးသိးဒီးပသ့ၣ်နီၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤပမိၢ်အလုၢ်အလၢ် အဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. 

ယတံၤသကိးပှၤကညီဖိသ့ၣ်ဧၢ, ဒ်နသုးလီၢ်သုးကျဲဆူတၢ်လီၢ်အသီဒီးနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အသီအါမံၤဒီး ယဘါထုကဖၣ်လၢ နကအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်, တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး, တၢ်ပာ်ကဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီ တဖၣ် ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ နဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒီး ပှၤလၢပဃၢၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယဆၢဂ့ၤဆၢဝါသုလၢ မ်သုကပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ကစီၣ်လၢ အမုာ်, အဂ့ၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲတၢ်သးကညီၤ, တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်အဲၣ်လၢ သုတၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်အပူၤတက့ၢ်. လုၢ်လၢ်အဂ့ၤတဖၣ် လၢနန့ၢ်ဘၣ်လၢနမိၢ်ပၢ်ဖံဖုတဖၣ်န့ၣ် ဟံးဃာ်အီၤ လၢတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးတီလၢနကမၤတၢ်ဒီးယွၤန့ၣ်တက့ၢ်. မ်နကအိၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, တၢ်တီတၢ်လိၤနီၢ်နီၢ်ဒ်သိး နကဖိးဃုဟံးဃာ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကစီၣ်အဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကညီလုၢ်လၢ်မနုၤတဖၣ်ပကြၢးဟံးဃာ် ဒီး ပကြၢးတၢၤကွံာ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ယွၤဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ကညီဖိခဲလၢာ်လၢအတၢ်လဲၤဆူညါအပူၤဒ်သိးကသ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤလၢ ကအိၣ်ဒီး ခီၣ်လၢအဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢတၢ်နာ်, စုလၢအမၤတၢ်လၢတၢ်ဒိကနၣ်, ထးခိၣ်လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤ, ဒီးသးလၢအအဲၣ်တၢ်လၢတၢ်ဟံးဃာ်နတၢ်သးခုအကစီၣ်တဖၣ်ကိးနံၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤ လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်စၣ်န်ဒြၤဒီၣ်စၣ်န်ဘ့လ်
ပှၤနဲၣ်တၢ်, ကတီၢ်ဖုၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤ
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤကရၢ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 1

STEADFAST

Bible in a Year: Jeremiah 2:31-47, Jeremiah 3, Jeremiah 4:1-9; Philippians 2:12-30, Psalm 115:12:18  

“..for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose …..”
Philippians 2;13 NIV

When we read this passage from Philippians, especially verse 14, “Do everything without grumbling or arguing,” I think back to when I was little and I would grumble and mumble under my breath when it was the annual chore to clean the house from top to bottom. My mother had this tradition, which she inherited from her mother, that on December 31st the house needed to be cleaned from top to bottom, cabinets emptied, furniture moved away from the walls, bookshelves dusted, floors swept and mopped before the sun came down. In today’s term, we were doing spring cleaning in December. But for the family, it was a time to truly re-evaluate what was needed, necessary to keep or pass on, and discover what had been hidden in the bed or a cabinet for months. Looking now at this family tradition, it was a time to be home together. We would receive assignments as the day went by and would rejoice that we accomplished them all by sundown. My siblings and I obeyed this marching step in our parent’s presence, and we continued this tradition for several years when we all moved away from home. We learned to embrace these annual tasks. We embrace the good news of being together and marvel at our mother’s steadfast character.

Dear Karen sisters and brothers, as you adjust to your new home in the US, you will encounter new ways of doing things. I pray for your obedience, perseverance and discipline. I pray for you to manage this new journey. Whatever routines and family traditions have sustained your work with the Lord, May you feel God’s good news of mercy, hope and love in all you do. May you remain true to embracing Good news.

Reflection

Which Karen traditions should you keep or discard?

Prayer

 Lord , bless our Karen sisters and brothers who have journeyed far to continue to know you. Bless their steadfast feet, obedient hands, merciful mouth, and loving hearts as they continue to receive your good news today and every day. May they feel encouraged that you know them by name. In Jesus’ name I pray. Amen.

Rev. Sandra Dorsianvil
Director of Short-Term Mission
International Ministries