တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ~ The Truth

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၉:၇-၃၉, ယံးရမံယၤ ၅၀:၁-၁၀, ၂တံၤမသ့း ၂, ကတိၤဒိ ၂၅:၂၁-၂၈, ကတိၤဒိ ၂၆:၁-၂

‘‘ကျဲးစၢးကဲထီၣ်လၢပှၤဘၣ်ယွၤအသး, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမဲာ်ဆှးအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, ပှၤနီၤဖးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အကထါ အဆၢတီတီလိၤလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ 
၂တံၤမသ့း ၂:၁၅ 

အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ယအိၣ်လၢကီၢ်ဘံၤယဲးနၣ်လဲၤအိၣ်သကိးပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤအကျါတဂၤလၢဟိၤခၠံမ့ အ၀့ၢ်န့ၣ် လီၤ. ပဆ့ၣ်နီၤဒီးကတိၤသကိးဘၣ်ဃးတၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤလၢဘံၤယဲးနၣ်အပူၤ ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်စံး ၀ဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲမ့ၢ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအကမူၤကမၣ်တဖၣ် ရၤလီၤအသးလၢခရံာ်ဖိ အပှၤတ၀ၢတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်လဲၤတဘျီဃီအ၀ဲန့ၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢခံတတီၤ, ဖဲယအိၣ် လၢခၠ့ရဲၣ်, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပိာ်မုၣ်ကရၢခိၣ်လၢအစံး၀ဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်အကျါတမံၤလၢအ၀ဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်၀ဲမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤစၢၤပိာ်မုၣ်လၢ အ၀ဲလဲၤတဲဘၣ်၀ဲတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်သးခုကစီၣ်အမ့ၢ်အတီဒီးတမ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိသီလိလၢအကမၣ်လၢအရၤ လီၤတ့ၢ်လံအသးအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဘၣ်လီၤ. လၢနံၣ်၀ဲန့ၣ်အကတၢၢ်ဘူးထီၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်ယၤလၢယကလဲၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ ဖျၢၣ်ပယီၤဘျၢထံတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ၀့ၢ်ကံၢ်မဲ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီတကတီၢ်ညါ မၤလီၤတံၢ်ဝဲ ဘၣ်ဃး တၢ်သိၣ်လိသီလိကမၣ်ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဘှါဆှဲအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တံၤမသ့းတတီၤညါအံၤအဆၢဖိ ၁၄-၂၆ အပူၤ, ပထံၣ်ဘၣ်လၢစီၤတံၤမသ့းဂဲၤပျုၢ်၀ဲဒ်သိးကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤသိၣ်လိတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢ စီၤပီလူး သိၣ်လိတ့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအီၤလၢကသိၣ်လိယွၤအကလုၢ်ကထါဒ်အကြၢးအဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤလၢအသိၣ်လိယွၤအကလုၢ်ကထါလၢ ‘အသီ’ ကဘၣ်သိၣ်လိတၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, တၢ်ဒဲးဘး, တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤ. အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ် သီသီဖိ ဖဲန့ၣ်အခါလီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢပကဘၣ်မၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢကီၢ်အ့ရှၢၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဖျၢၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. ပကဘှါရှဲတၢ် စူၢ်တၢ်နာ်ကမူၤကမၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိသီလိလၢအကမၣ်ဒ်လဲၣ်. စီၤပီလူးစံး၀ဲလၢ (၁) မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပသုတကတိၤအါ တၢ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်ခီဖျိတမ့ၢ်တၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအဃိ, တၢ်မနုၤမးတဟဲစိာ်ထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပတၢ်ကတိၤအါ အပူၤဘၣ်. (၂) လၢမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ ပကသိၣ်လိတၢ်အကလုၢ်ကထါဒ်စီၤပီလူးနဲၣ်လိစီၤတံၤမသ့းအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ် အရ့ဒိၣ်လၢပကဘၣ်ဘှါရှဲ တၢ်သိၣ်လိသီလိလၢအကမၣ်လၢအအိၣ်လၢပဃၢၤတဖၣ်အံၤလိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဒုးအိၣ် ထီၣ်ပျဲၢ်ဘျီၣ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အတၢ်မၤလိမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပမၤတၢ်အံၤသ့မ့ၢ်၀ဲ ခီဖျိတၢ်သိၣ်လိ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မိၢ်ပှၢ် ဒီးလံာ်စီဆှံလၢအမ့ၢ်တၢ်အခၢၣ်သနၢၣ်လၢပ၀ဲခရံာ်ဖိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်မၤစၢၤဒီးသိၣ်လိ ပပှၤကလုာ်ဒ်သိးကဘှါရှဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်ကထါဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ, လၢကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကွၢ်လိမၤထွဲ၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ မ့ၢ်သ့ဒီး, လၢတၢ်ထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်အပူၤပထံၣ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဂံၢ်ကဆူၣ်ဘါကဆူၣ်ဒီးအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤဖဲအ၀ဲသ့ၣ်သဂၢၢ် ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢအကမၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်ဒၣ်လဲာ် အခါသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကျဲမနုၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒ်သိးပကသိၣ်လိတၢ်, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ, ဒီးဒုးကဲထီၣ်၀ဲလံာ်စီဆှံအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီး တၢ်သးခုကစီၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအတၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနကလုၢ်ကထါလံာ်စီဆှံအဃိန့ၣ်လီၤ. မ်ယကဂုာ်ကျဲးစၢး နၢ်ပၢၢ်သိၣ်လိနကလုၢ်ကထါ ဒ်နသးအိၣ်အသိးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်လဲးစလံၣ်ထၢလံၣ်
က၀ီၤအပှၤနဲၣ်တၢ် 
ကီၢ်အ့ရှၢၣ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဒီးကီၢ်ယပၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးဖျၢၣ်တၢ်သးကခုကစီၣ်, အမဲရကၤဘျၢထံခ၀့ရှၢၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 23

THE TRUTH

Bible in a year : Jeremiah 49:7-39, Jeremiah 50:1-10; 2 Timothy 2; Proverbs 25:21-28,Proverbs 26:1-2

“Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn’t need to be ashamed, properly handling the Word of Truth.
2 Timothy 2:15 WEB

Not too long ago, I was in Vietnam visiting one of our Baptist partners in Ho Chi Minh city. We were sitting and talking about challenges of ministry in Vietnam when the partner said that one of the biggest issues they were facing was that false doctrines are spreading among the Christian communities. Later that same trip, I was in Chiang Rai, Thailand speaking with a woman leader, who said that one of the things she was facing was helping the woman to whom she ministered understand the truth of the gospel and not false teachings which were quite prevalent. Then late last year, I was Invited to attend the International Myanmar Baptist Fellowship meeting in Chiang Mai, Thailand, where I heard the whole focus of the meeting was on false teachings and ways to deal with them.

In this entire section of Timothy from verses 14-26, we see Timothy struggling to remind the teacher in the church of what he had been taught by Paul. He was instructed to teach the word of God as it is intended. Paul was wise in that he knew that those who teach a “new” understanding of the word of God must teach about salvation, sin, and forgiveness. This was true as the church was just beginning back then.  Also, it truly is as accurate now as our churches in Asia and around the world are dealing with it.

How do we deal with false doctrine or false teaching? Paul says that one, it is important not to argue as it is not helpful; there is no benefit in arguing. He also says that secondly, it is important to teach the Word just as he instructed Timothy to do. I believe it is important to directly address the false teachings which are around. Strong discipleship training is also crucial. But mainly we do this by teaching core doctrines and scripture that are central to our Christian faith. If we help and teach our people to ‘’rightly handle the word of truth’’, in ways they can understand and adopt as their own, we can prayerfully see them be strong and stay straight even when they are buffeted by false teaching.

Reflection

What are ways we can teach so that people understand and make the basic truths of the Bible and the gospel their own?

Prayer

Heavenly Father, thank You for Your word, the Bible. May we always strive to teach Your word as You intended. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Leslie Turley
Area Director
Southeast Asia and Japan, International Ministries, American Baptist Churches