တြဲၤလၢယွၤအိးထီၣ်န့ၣ်ပှၤနီတဂၤကးတံာ်တသ့ဘၣ် ~ No One Can Shut A Door The Lord Has Opened

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅

တြဲၤလၢယွၤအိးထီၣ်န့ၣ်ပှၤနီတဂၤကးတံာ်တသ့ဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – လံာ်ယံးရမံယၤ ၅၁:၁၅-၆၄, ၂တံၤမသ့း ၄,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉၇-၁၀၄

‘‘ကျဲးစၢးလၢတၢ်အကတီၢ်ဘၣ်လၢအကတီၢ်တဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ်. မၤဖျါပှၤအတၢ်ကမၣ်, သိၣ်ဃီၣ်တၢ်, သဆၣ်ထီၣ်အခံလၢတၢ်ဝံသးစူၤခဲလၢာ်, ဒီးသိၣ်တၢ်သီတၢ်တက့ၢ်.’’
၂တံၤမသ့း ၄:၂

ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ် ယွၤဆှၢလီၤယၤဆူပှၤကညီကလုာ်တဖၣ်အအိၣ်သီသီန့ၣ်, ဒ်ပှၤမၤတၢ်မၢဖိ, ဒီးပှၤသိၣ်လိ ကီၤလၤဝါ ကျိာ်တဂၤအသိး, ယွၤသိၣ်လိယၤလၢယသုတပိာ်ပှၤကညီ, ပယီၤ, ယိၤဒီးအမဲရကၤအထူသနူ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ် တဂ့ၤ. ပိာ်ထွဲယွၤအကလုၢ်ကထါ, ယွၤအထူသနူအလုၢ်အလၢ်အကျဲတက့ၢ်. ယကဲထိီၣ် ပှၤခရံာ်ဖိတဂၤဖဲလၢ ယမၤလိဘၣ် ယွၤအကလုၢ်ကထါဒီးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဆီတလဲယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ယဖးလံာ်စီဆှံ ကိးမုၢ်ဂီၤဒဲးဒ်သိးယကသ့ၣ်ညါယွၤ ဒီးပိာ်အကျဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဖး ၂တံၤမသ့း ၄:၁, ၂ န့ၣ်, ယသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤကိးယၤဒ်သိးယကမၤတၢ်အံၤအဃိ, ယစးထီၣ်သိၣ်လိကီၤလၤဝါကျိာ်ဘၣ်ဃးဒီးအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤတမ့ၢ်တၢ်အညီကိးဘျီဘၣ်. ဘၢ်ဆၣ်ယွၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤခီဖျိလၢကၠိဖိအဆိကတၢၢ်သၢဂၤအတၢ်ဟ့ၣ် လီၤအသးဆူခရံာ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, ဖဲယမၤတၢ်ပှဲၤထီၣ်တနွံအခါန့ၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါယလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ, တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဖဲလၢပှၤအဂၤတဖၣ်ဃၣ်ကွံာ်အသး, ထီဒါယၤဒီးပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယၤအခါလီၤ. ပှၤတဖၣ်အကျါတဂၤ န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအနီၣ်န့ၢ်ယၤသိလ့ၣ်အဆိကတၢၢ်တဂၤဒီးနီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢခံတဂၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး လီၤ. လၢခံကတၢၢ်အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤထီဒါယၤဒီးကရၢကရိဝဲပှၤသဝီဖိတဖၣ်ဒ်သိးကထီဒါယၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. အကျါပၣ်ဃုာ် ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ပာ်စုတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတမၢယသိၣ်လိတၢ်လၢသဝီပူၤလၢၤဘၣ်. ယလဲၤဆူသဝီအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၣ်ဒီးပှၤသးပှၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်ကူၣ်ယၤဒီးအဝဲသ့ၣ်တပျဲယဟးထီၣ်ဘၣ်. အဃိယသိၣ်လိကဒီးပိာ်မုၣ် လၢအလီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်အဝဲသ့ၣ်ကိးဂၤဒဲးဟ့ၣ်လီၤအသး လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်လိာ်လံာ်စီဆှံတဆၢလၢအစံးဝဲဖဲ (လူၤကၣ် ၁ဝ:၁၆) ‘‘ပှၤလၢအနၢ်ဟူသုကလုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အနၢ်ဟူယကလုၢ်, ဒီးပှၤလၢအညိကွံာ်သုန့ၣ်မ့ၢ်အညိကွံာ်ယၤ, ဒီးပှၤလၢအညိကွံာ်ယၤအံၤ, မ့ၢ်အညိကွံာ်ပှၤလၢအမၢလီၤယၤတဂၤလီၤ.’’ တၢ်ကဲထီၣ်လီၤလိၣ်လီၤလးဖဲပဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ဒီးတူၢ်ဖှီၣ်တူၢ်ယာ်ပသးလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်တလီၤ တၢ်တဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ပာ်စၢၤလၢတၢ်ဘၣ်တ့ကဲထီၣ်သီလံၤလံၤလီၤ. မ်ပကွၢ်အဒိလၢစီၤကၤယံၣ်ဒီး စီၤဟ့းဘ့းလး န့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်ယမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤယွၤအကလုၢ်ကထါ, အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီး အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတဂၤအသိး, ယဘါထုကဖၣ်ကဒီး ဆူညါလၢပှၤလၢအမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဖၣ်ဒီးယတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံၣ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နသးစၢၢ်ဆၢလၢနကသ့ၣ်ညါယွၤဒီးဒိကနၣ်အကလုၢ်န့ၣ်ဧါ. နသးအိၣ်လၢနကတူၢ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခီဖျိလၢနဒိကနၣ်အကလုၢ်န့ၣ်ဧါ.
နအဲၣ်ဒိးမၤလၤကပီၤယွၤလၢနတၢ်အိၣ်မူဒီးဆှၢပှၤဂၤလၢကသ့ၣ်ညါယွၤန့ၣ်ဧါ. 
နသးအိၣ်ပှၤလၢတသ့ၣ်ညါယွၤ ဒီးအနီၢ်သးအတၢ်မူအထူအယိာ်လီၤမၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢမၤစၢၤယၤဒ်သိးနသးကအိၣ်လၢယပူၤဒ်သိးယကမၤနတၢ်ဒီးဒိကနၣ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်. သူဘၣ်ယတၢ်အိၣ်မူ, ကစၢ်ဧၢ, ဒ်သိးယကအဲၣ်ပှၤလၢယဃၢၤဒ်နအဲၣ်အီၤအသိး, ဒီးယကမူဒီးသံလၢနဂီၢ်ဒီးဆှၢပှၤဂၤဆူနအိၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဖံၡဲၤရဲၣ်န်ဖီၣ်ထၢၣ်ဖံ
ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်
ယိၤကီၢ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 25

NO ONE CAN SHUT A DOOR THE LORD
HAS OPENED

Bible in a Year – Jeremiah 51:15-64;  2 Timothy 4;  Psalm 119:97-104

“Preach the word. Be ready whether it is convenient or not. Correct, rebuke, and encourage, with all patience and teaching.”
2 Timothy 4;2 EHV

From the beginning, when the Lord sent me to serve the Karen people in 1985 as an English teacher/missionary, He taught me, “Do not follow Karen, Burmese, Thai or American culture. Follow only My culture in My Word.” I became a Christian through studying His Word and my life radically changed! I read His Word every morning to know Him and His will. When I read 2 Timothy 4:1, 2. “I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom: Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all long-suffering and teaching.” I knew this is what He called me to do, so we established I would teach English through His Word. It wasn’t always easy, but the Lord encouraged me by three of my first students giving their lives to Jesus my first week. He knew I needed that encouragement when others turned against me later. One was a Karen driver who drove me to Karen in the beginning. He also drove for another missionary. Eventually they both turned against me and turned many of the villagers against me, including one of the Karen reverends. I was excluded from teaching at the village school. I went to the village pastor and judge for advice. They both told me to stay, so I continued teaching the Bible to the women prisoners. Eventually they all gave their lives to the Lord. I had to accept Luke 10:16, “He who hears you hears Me, he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me rejects Him who sent Me.” So many miracle stories in just obeying the Lord and being long suffering for Him! Jealousy has been with us from the beginning – look at Cain and Abel. So I continue to pray for them as I continue to share the truth of God’s Word and love.

Reflection 

Do you hunger to know God more and obey Him? Are you willing to suffer for Him in obeying Him? Do you want to glorify God in your life and bring others to know Him? Do you have a heart for those who don’t know Him and are eternally lost?

Prayer

Lord, help me to continually have Your heart, to want to do Your will, and to be obedient to You.  Use my life, Lord, to love others as You do, to live and die for You, and to bring others to You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Sharon Porterfield
Missionary
Thai-Burma Border