အိၣ်ထဲယွၤအဘျုး ~ Only By God’s Grace

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁

အိၣ်ထဲယွၤအဘျုး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မံကၤ ၅, မံကၤ ၆, မံကၤ ၇, ၂ကရံၣ်သူး ၅:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၂၁:၁၇-၂၆ 

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢပဟံၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်, ပဒဲအံၤ, မ့ၢ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဒီး, ပအိၣ်ဒီးပဟံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးယွၤ, လၢတၢ်တမၤဘၣ်လၢပစုဘၣ်, အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လၢမူခိၣ်လီၤ.’’
၂ကရံၣ်သူး ၅:၁

၁၉၄၇ – ၁၉၄၈န့ၣ် မ့ၢ်ပနီၢ်ဆံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါလၢ   ပှၤကလုာ် အတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အဃိ, ပဘၣ်ဃ့ၢ်မှံၤဟးဖျိးလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဖးဒိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ဘၣ်ဝံ ဘၣ်စိာ်ပှၤလၢ ခၠဲပူၤလၢမုၢ်နၤမုၢ်ဆါအဆၢကတီၢ်, ဘၣ်ခီထံကျိ, ဘၣ်စိာ်ပဝဲဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂီၤဘၣ်. တုၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ်, ပဟဲအိၣ်ဘၣ်က့ၤလၢ ပဒူပသဝီန့ၣ်လီၤ. သးစၢ်အဆၢကတီၢ်, ပဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပမၤလိဘၣ်တၢ်ဖဲအကြၢး, ဒီးထံကီၢ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြး တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး, တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါအိၣ်ထီၣ်ဒီး       ပတမၤလိၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်. တၢ်အီၣ်တၢ်အီ တလၢတပှဲၤ, ဟုသးတလၢပှဲၤ, အိၣ်ထီၣ်သနာ်က့ ပတလီၤဒိလီၤယွၤ ဘၣ်. မ့ၢ်ယွၤအဘျုးလီၤ. သးစၢ်အကတီၢ် လဲၤခီဖျိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်လ့ပစီဘၣ်ဆၣ်, ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂီၤဘၣ်, မ့ၢ်ယွၤအဘျုးလီၤ. လၢတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အဆၢကတီၢ်, ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်အကလုာ်ကလုာ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤပာ်မူပှၤ, မ့ၢ်ယွၤအဘျုးလီၤ. လဲၤထီၣ်မၤလိဘၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ, တိၢ်တအိၣ် စ့တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဖျိထီၣ်ဖဲ ၁၉၈၈ ဒီး မူဘၣ်လၢ ကစၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, အိၣ်ဒီးမါဒီးဖိ (၈) ဂၤ, လံၤ (၁၁) ဂၤလံ. မ့ၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး မၤသကိးဘၣ်ကစၢ်ယွၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအါနံၣ်အါလါ တုၤလီၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်, တုၤပသးသမူကတၢၢ်ဒၣ်လဲာ် ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤပာ်စၢၤလၢ ဟံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးယွၤ, လၢတၢ်တမၤဘၣ်လၢပစု, အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လၢမူခိၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် အဃိ ယွၤအနီၢ်ကစၢ်လူလီၤဂၢ်လီၤလၢပလိၤ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတစံးဘျုးယွၤမ့ၢ်ပအိၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအဘျုးလၢလီၤဘၣ်နၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤနကဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးဂံၢ်ထီၣ်အီၤကစီဒီဧါ.ဆူညါကစၢ်ယွၤကပာ်မူပှၤအဃိ, ယၤဒီးယပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ယဒူၣ်ဖိထၢဖိ, ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ယဒူဖိသဝီဖိ, ပကမူဒီးဟ့ၣ်လီၤဘၣ်ပသးတုၤပသံတစုန့ၣ်လီၤ. 
ဖံလံးပံၤ ၁:၂၀ ‘‘ယမူမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယသံမ့ၢ်ဂ့ၤ, ခရံာ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤလၢယနီၢ်ခိအပူၤလီၤ.’’

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤဒ်သိး, ပကမူလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် တၢ်သ့တၤလၣ် အိၣ်ဒီးပှၤအဖၢမုၢ်, ဒီး ပကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်လၢတၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.                                                                          

သရၣ်ဒိၣ်ခ့စလ့ၣ်                                                                                                                                
ညီၣ်ယွၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 1

ONLY BY GOD’S GRACE

Bible in a Year: Micah 5, Micah 6, Micah 7; 2 Corinthians 5:1-10; Proverbs 21:17-26

For we know that if the earthly house of our tent is dissolved, we have a building from God, a house not made with hands, eternal, in the heavens.”  
2 Corinthians 5:1 WEB

We were just youngsters in 1947 to 1948. We had to go through wars and hostilities due to ethnic conflicts. As a result, we had to run and become displaced in fear. Our parents had to carry us in baskets tied to their backs day and night. They had to cross the river while carrying us. It was an extremely hard time, but we did not perish only by God’s grace. Once there was peace, we came back to live in our village. In our youth, there were problems with pursuing education, but we got to have some schooling. Later, our studies were disrupted because of political disorder in the country. There was a shortage of food and rice was scarce. But again, we did not waste away only by God’s grace. Growing a little older. I had to face an illness and temptations, but I did not fall apart only by God’s grace. In starting a family, there were challenges and illness abound, but God kept us alive only by His own grace. Then, I got to study at a Bible school. I had no money and there was economic hardship. Still, only by God’s grace, I graduated in 1988 and got to be in God’s service until today with my wife, eight children, and 11 grandchildren. It is not done yet. Even after we die, there is a building prepared by God and a house not made with hands in heaven waiting for us for all eternity. God’s grace is being poured out for us continually until eternity. How can we not praise God?

Reflection

Are you taking time to count the blessings that come through God’s grace? 
Because God keeps us alive and blesses, my family, my church, my village, and I will live to serve Him until the day we leave this world. 
Philippians 1:20 says, “…Christ will be magnified in my body, whether by life or by death.”

Prayer

Dear Father God, please help us to serve you while we still have time, opportunities, and talents. Guide us to give back to You and glorify You. In Jesus’s name we pray. Amen.

Rev. Kingsley
Nyaung Ywa Karen Baptist Church
Myanmar