ယွၤအသးအိၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ~ God’s Blessing Is Much More Than Our Wish

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃

ယွၤအသးအိၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၅၅, ယၡါယၤ ၅၆, ယၡါယၤ ၅ရ:၁-၁၃, အ့းဖ့းစူး၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁ဝ:၁-၇     

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတၢ်ဆိကမိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်. ဒီးသုကျဲတမ့ၢ်ဘၣ်ယကျဲဘၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်မူခိၣ်ထီန့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အသိး, ယကျဲထီန့ၢ်သုကျဲ, ဒီးယတၢ်ဆိကမိၣ်ထီန့ၢ် သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ.”
ယၡါယၤ ၅၅:၈-၉

ဖဲ ၁၉၇၄, ၁၉၇၅, တုၤလၢ၂၀၀၀ နံၣ်န့ၣ်, ပအိၣ်လၢပဒိၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအဟံၣ် ဒီးပဟီၣ်ခိၣ်ပဟံၣ်ဒၣ်ပဝဲ တအိၣ်ဘၣ်. ယဖိအိၣ်နွံဂၤဒီးအိၣ်ကၠိခဲလၢာ်လီၤ. ယဲယမၤတၢ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီးယဖိတဖၣ်အပၢ်မၤတၢ်လၢ ပဒိၣ်လ့ၣ်မ့ၣ်အူစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်လီၤ. ပဘူးပလဲအိၣ်ဒၣ်တလါသၢကယၤဘးလီၤ. ယလဲၤခိးပှၤဆါတနံၤ ယမၤန့ၢ်သၢဆံဘးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤတသီဘၣ်တသီလီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်အပၢ်မၤန့ၢ်ကဖုတၢ်ဆါဒီး အီၣ်တၢ်မ့ၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအဟၢဖၢဆါအဃိ ဘၣ်အီၣ်မ့ၤချီ, အိထဲတၢ်အထံ,  ဒီးဘၣ်အီကသံၣ်လီၤ.  ဖဲ ၁၉၈၇ နံၣ်န့ၣ် အကဖုထူၣ်ဖျိဒီးဘၣ်ကွဲးသးလီၤ. ဖဲ ၁၉၈၈ နံၣ်န့ၣ်, ကဖုကျိၤအံၣ်လီၤ, အီၣ်တၢ်တနုာ်, ဘၣ်သွီ ကသံၣ်တုၤလၢဘၣ်ကွဲးကဒီးအကဖုတဘျီလီၤ. ယသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ မ့ၢ်လၢပၢ်တဂၤဆါထီဘိ, ပအိၣ်လၢပဒိၣ် အဟံၣ်, ပဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ်, ပအိၣ်လၢယဖိနွံဂၤ, ဒီး ပၢ်မ့ၢ်သံသဒၣ်ပှၤ, ယၤဒီးယဖိနွံဂၤကအိၣ်မူဒ်လဲၣ်. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်ဒီးယစံး, “ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ယၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတကဝီၤ, ဒီးဒဲဖိလၢကမ့ၢ် ယတၢ်ဒၣ်ယဲ, ဒီးတလိၣ်ယသုးလီၢ်သုးကျဲတဂ့ၤ.’’ ယွၤတလဲၤသဒၣ် လဲၤကပာ်ယတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်. အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီး, ယွၤမၤတၢ်လၢယဂီၢ်, ယဃ့ဒဲဖိတဖျၢၣ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤဟ့ၣ်ယၤဟံၣ်လၢအဂ့ၤန့ၢ် ယတၢ် ဆိကမိၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်, ပဝဲပှၤကညီတဖၣ် ပထံၣ်ထဲပမဲာ်ဆူၣ်အကတၢၢ်ဒီးပကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်လီၤ. ပကဘၣ် သ့ၣ်ညါလၢ ယွၤသ့ၣ်ညါပတၢ်လိၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ဒီး အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢပဖီခိၣ်န့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ထီန့ၢ်ဒံး ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီလီၤ. ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲဒီးအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နမ့ၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်လၢနတဃ့ဒီးယွၤဟ့ၣ်နၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်လၢနဃ့ဒီး ယွၤဟ့ၣ်နၤအါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤသိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကမ့ၢ်နဖိတဖၣ်လၢအပာ်ကဲနတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးသုတစဲၤခံလၢ တၢ်စံးဘျုးနၤတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤသး
စ့ၤမ့ၤနရံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 23

GOD’S BLESSING IS MUCH MORE THAN OUR WISH

Bible in a Year: Isaiah 55, Isaiah 56, Isaiah 57:1-13, Ephesians 2, Psalm 110:1-7

““For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways,” says Yahweh. “For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.””  
Isaiah 55:8-9 WEB

From 1974-1975 to 2000, my family and I lived in a government staff housing compound and we did not have our own house. All our seven children were students at that time.  I worked as a hospital nurse, and my husband worked in the government Railway and Transportation Department as a boiler engineer. We made a monthly salary of 300 kyats. I earned 30 kyats per day for providing special care for patients. God provided our family just enough for each day. One day, my husband suffered from a stomach ulcer. He had to eat only soft food such as porridge and soup. He also had to take medicine. In 1987, his condition worsened. The lining of his stomach ruptured and he underwent a surgery.  In 1988, his esophagus became narrower and, consequently, he could not eat anything much. He had to receive lots of injections and, subsequently, had to undergo a second surgery. I was extremely worried about my husband because he had been sick frequently. We didn’t have a home for ourselves and if he died, we would have had to move out of the staff housing with seven children, which would have been a burden too heavy for me. If something were to happen to this father, I could not think of raising seven kids alone. I bowed down and prayed hard to God saying, “Oh God, please give me a small plot of land with a tent that I can call my own and live in, and that I don’t have to relocate again with the kids.” God did not forsake my prayer.  He answered my prayer when the time came. I only asked him for a tent to live in, but he gave me a house that is better than what I imagined. Very often, we, as humans, are shortsighted, which allows anxiety to overwhelm us. We ought to understand that God knows our needs and His generosity toward us is much better and greater than our wishes. God is good and gracious all the time.

Reflection

When you count God’s blessings for you, which are the ones that either you didn’t ask for but were given to you, or that you did ask and were given much more than you had asked for?

Prayer

Dear Father, please teach us to become Your children who treasure Your blessings and not to be slow in giving thanks to You. In Christ’s Name we pray. Amen.

Tharah Mu Gay Tha
Seminary Karen Baptist Church
Myanmar