ယွၤမၤစၢၤအပှၤဃုထၢတဖၣ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ~ God Continues To Provide For His Chosen Ones

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄

ယွၤမၤစၢၤအပှၤဃုထၢတဖၣ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ  

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံယၡါယၤ ၅:၈-၃၀, ဝံယၡါယၤ ၆, ဝံယၡါယၤ ၇, ဝံယၡါယၤ ၈:၁-၁၀, ၂ကရံၣ်သူး ရ:၂-၁၆,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၂၃-၃၆          

“ဒီးစီၤအံၣ်စရ့လးဟဲနုာ်လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးစီၤယၤကိာ်အိၣ်တမှံၤလၢစီၤဃၣ်အကီၢ်ပူၤလီၤ. ဒီးဒုးသၣ်ထီၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ်အါအါကလဲာ်, ဒီးဒုးကဲထီၣ်အီၤဆူၣ်န့ၢ်အဒုၣ်အဒါတက့ၢ်လီၤ. ဘိးဃၣ်ဝဲအသးလၢအကသးဟ့   အပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအကမၤအခ့အပှၤလၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၂၃-၂၅ 

ထါတဆၢအံၤပာ်ဖျါဝဲလၢကစၢ်ယွၤမၤစၢၤအပှၤဃုထၢအဆိကတၢၢ်, စီၤမိၤၡ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ်, ဒ်အခ့အပှၤခံဂၤလၢ   အခၢၣ်စး, ဒ်သိးကလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးစီၤပၤဖၤရိၤန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤဖၤရိၤဒီးအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ်ထံၣ်ဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ တဖၣ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤဝဲဒီးအါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၢ်ဒံးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ မၤနၢၤမၤဃၣ်ဟ့ၣ်ကီဟ့ၣ်ခဲဝဲဒိၣ်ဒိၣ်အါအါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤကိးထီၣ်ယွၤလၢမဲာ်ထံမဲာ်နိဒီးယွၤကွၢ်တမုာ်ဘၣ်. ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢအဲၤကူပတူးအပူၤ ခီဖျိစီၤမိၤၡ့န့ၣ်လီၤ. ယွၤမၤတၢ်လီၤလး (၁၀) ထံၣ်လၢအဲၤကူပတူးဖိအဂီၢ်, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, န့ဆၢၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲ အကလုာ်ကလုာ်,  လၢခံမၤသံဖိဝဲၢ်ကိတဖၣ်လၢအဲၤကူပတူးကီၢ်အပူၤဘၣ်ဆၣ်, မၤပူၤဖျဲးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိသ့ၣ်တဖၣ်  လၢ (ဘူၣ်လဲၤကပာ်) န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤဒီးပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ် သးဒိၣ်သးဟ့တၢ် တုၤဒၣ်လဲာ်တအဲၣ်ဒိးထံၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်, ဒီးဘၣ်ပျဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢကဟးထီၣ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ကဟးထီၣ်အဆိအချ့အဂီၢ်ဟ့ၣ်ထွဲဝဲ ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤဒီး ထူဧိၤလွဲဧိၤဒီးအဆၢကတီၢ်တအိၣ်လၢကမၤအီၣ်ကိၣ်ဘၣ်လီၤ.

လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤစ့ၢ်ကီးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢအီၤဒိၣ်မး, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤကညီတဖၣ်ဘၣ်တၢ် ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၤနးနးကလဲာ်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိအိၣ်ဒီးတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်, တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤ အိးထီၣ်အကျဲတနီၤဆူ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. ယပှၤကလုာ်သ့ၣ်ဧၢ, သးပ့ၤနီၣ်ယွၤတဂ့ၤ, ပာ်ဒိၣ်ကစၢ်ယွၤ တက့ၢ်. သုကမ့ၢ်ဒ်စီၤမိၤၡ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ်တဖၣ်- ကွၢ်ဆိကမိၣ်, သ့ၣ်နီၣ်က့ၤပှၤအဆံးကတၢၢ်လၢသုကျါတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတၢ်သးခုအဒိၣ်အယိာ်ကတၢၢ်သူၣ်လီၤအသးလၢမနုၤအဖီခိၣ်လဲၣ်. ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဧါ. ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ကစၢ်အပှၤဃုထၢတဖၣ်တနီၤအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ, တနီၤအိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤတက့ၢ်. ပှၤကိးဂၤဒဲးမ်အကသန့ၤအသးလၢယွၤ, မၤန့ၢ်အီၣ်ကဲ, ပူၤဒုၣ်ပူၤဒါ, ပှဲၤဂံၢ်ပှဲၤဘါ, ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်သဲးနဲၣ်
ကရၢၢ်ခၠိကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

♡ သရၣ်ဒိၣ်သဲးနဲၣ်အိၣ်ဘှံးက့ၤလၢဟံၣ်မူခိၣ်လၢပပၢ်ကစၢ်ယွၤအဂီၤထံး ဖဲလါယ​​နူၤအါရံၤ ၅, ၂၀၂၁ လီၤ. ပစံးဘျုး ဘၣ်သရၣ်ဒိၣ်လၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအကလုၢ်ကထါလၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူဒီးတီဒီးယွၤတုၤအကတၢၢ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ် မၤလိာ်တ့ၢ်ပဝဲကညီကလုာ်လၢတဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအသိးမ်ပကသ့ၣ်နီၣ်ပာ်ယွၤလၢတၢ်အထီကတၢၢ်ထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 4

GOD CONTINUES TO PROVIDE FOR HIS CHOSEN ONES

Bible in a Year: Isaiah 5:8-30, Isaiah 6, Isaiah 7, Isaiah 8:1-10; 2 Corinthians 7:2-16; Psalm 105:23-36

Then Israel arrived in Egypt; Jacob lived as a foreigner in the land of Ham. And the Lord multiplied the people of Israel until they became too mighty for their enemies. Then he turned the Egyptians against the Israelites, and they plotted against the Lord’s servants.”  
Psalm 105:23-25 NLT

In this Psalm, we read about God’s provision for His early chosen ones, Moses and Aaron, who represented Him before Pharaoh. When Pharaoh and the Egyptians saw that God blessed the Israelites and they multiplied, they oppressed the Israelites all the more. In distress, the Israelites cried out to the Lord, who felt pain watching His people suffer. As a result, God performed miracles through Moses. God struck Egypt with ten plagues ranging from sickness to nature anomalies, which culminated with deaths of firstborns. On the other hand, God delivered the Israelites from bondage through the Passover. Hatred and resentment filled the hearts of the Egyptians and they had to let the Israelites go hastily. In their leaving, God provided the Israelites with silver and gold.

Also in Myanmar, the citizens are horrendously oppressed. Karen people in particular have been tyrannized for decades. In distress, they fasted and cried out to the Lord, who heard them and opened a passage for them to find shelter in other countries. Oh my people, please do not forget God! Put God in the highest! You will be today’s Moses and Aaron. Please make sure you also remember the least among you. 

Reflection

Where is the deepest root of your joy?  What God gives to you? Or What God is to you?

Prayer

Dear God, bless Your chosen ones in Myanmar and in other countries. May we fully rely on You! May our needs be provided! May we be free from harm and full of strength! In Jesus Name, I pray. Amen.

Rev. Thet Naing
Karer Cho Karen Baptist Church
Myanmar

♡ Rev. Thet Naing went home to be with the Lord on January 5, 2021. We thank Rev. Thet Naing for his boldness in preaching the word of God and his faithfulness to the end. Rev. Thet Naing reminded our Karen people not to forget God. May we all put God in the highest!