ယွၤဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ~ God Delivered Us From Distress

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅

ယွၤဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၃၆, ယၡါယၤ ၃ရ, ကလၤတံ ၂:၁-၁၀,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၂၃-၃၂

‘ဒီးတုၤအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး, ကိးထီၣ်ယွၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်ဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ. ဒီးဒုးကဲထီၣ်ကလံၤမုၢ်လၢတၢ်ဂၢၢ်တပၢၢ်, ဒီးအလပီတဖၣ်အိၣ်ဃိကလာ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၂၈-၂၉

တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲဖဲ ၂၀၀၉ နံၣ်လါမ့ၤ ၃ သီ, ပှၤမၤတၢ်သးစၢ်ဖိ (၆) ဂၤဃုာ်ဒီးသဝီဖိ (၄) ဂၤလဲၤလီၤဟံးန့ၢ်စ့ ဖဲဘိၣ်ကလ့အဝ့ၢ်ပူၤလၢကဟ့ၣ်ဝဲဆူဖိသၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒ် (UNICEF) အတၢ်တိာ်ကျဲၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် မၤဝံၤကျိၣ်စ့အစရီပတီၢ်တဖၣ်ဝံၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသးစၢ်တဖၣ်ဟဲက့ၤစိာ်ဝဲစ့တဂၤ(၅)ကလီၢ်တနီၤ(၁၀) ကလီၢ်စုာ်စုာ်လီၤ. မ့ၢ်လၢစ့အဘိၣ်အါဝဲအဃိဘၣ်ဘိၣ်ထီၣ်ဝဲတဂၤတဘိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အကတီၢ်တၢ်ခံးလီၤဒီး ကအိၣ်ဝဲ နွံနၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖဲအတုၤလီၤဆူကဘီဖိအပူၤန့ၣ်သးစၢ်မုၣ် (၄) ဂၤဒီးခွါ (၆) ဂၤခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၁၀)ဂၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤသဝီဖိခံဂၤဒီး ပှၤသးစၢ်ဖိတဂၤဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢကဘီအခိၣ်လီၤ. ဖဲကဘီဟးထီၣ်ဝံၤ ကအိၣ်ဝဲ ဖဲမံးနံး၂၀န့ၣ်ကဘီဖးဒိၣ်တဘ့ၣ်ဟဲထွးထီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အကဘီဖိဟဲထွးထီၣ်အကျဲအမဲာ်ညါလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ခံးဒီး ကဘီလဲၤတၢ်အသဟီၣ်ဆူၣ်ဝဲအဃိ ကဘီခံဘ့ၣ် ဘၣ်တိၢ်လိာ်အသးလီၤ. ဖဲန့ၣ်သးစၢ်ဖိတဖၣ်အကဘီအံၤ လီၤတကျၢၢ်ဝံၤ လီၤဘျၢဝဲဒၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုးအဃိပှၤနီၣ်ကဘီ တ့ၢ်လီၤကွံာ်ဝဲကဘီအစဲးချ့သဒံးအဃိ ကဘီမိၢ်ပှၢ် အဘ့ၣ်အံၤက့ၤထီၣ်ဖီက့ၤဝဲလီၤ. ဖိသးစၢ်တဖၣ်လၢအလီၤဘျၢကွံာ်ဆူ ထံဖီလာ်တဖၣ်န့ၣ်ပှီၢ်ထံတဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. ပှၤသဝီဖိဒီးပှၤသးစၢ်ပိာ်ခွါဖိတဖၣ်လၢ အပီၢ်ထံဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဖျိးကွံာ်ဆူ တၢ်လီၤအယံၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်သးစၢ်ဖိ သၢဂၤ ဒီးပိာ်ခွါသးစၢ်တဂၤလၢအပီၢ်ထံတသ့တဖၣ်လီၤဘျၢကွံာ်ဝဲဖဲကဘီလီၤဘျၢအလီၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကိးထီၣ်ယွၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်အးလီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပိာ်ခွါသးစၢ်တဂၤ လၢအပီၢ်ထံတသ့ဘၣ်ဆၣ် အခီၣ်ထီအစုထီအဃိဖဲအဝဲလီၤဘျၢဆူထံဝံၤက့ၤထီၣ်ဖီဝဲန့ၣ်ဖီၣ်န့ၢ်ဝဲကဘီအမိၢ်ပှၢ်လၢ အထီၣ်ဖီထီၣ်က့ၤဝဲဒီး ဖဲအကွၢ်တၢ်ဝးဝးန့ၣ် ထံၣ်ဝဲအသကိးပိာ်မုၣ်ဖိလီၤဘျၢဝံၤဟဲက့ၤထီၣ်ဖီထီၣ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်ဖီၣ်ထုးထီၣ်ဝဲအခိၣ်သူ တဂၤဘၣ်တဂၤဒီးမၢအဖီၣ်ဃာ်ဝဲကဘီအဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဂံၢ်က့ၤပှၤအနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ ဒီးတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး လီၤဆီအဃိ သးခုဒီးစံးဘျုးစံးဖှိၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢအမၤတၢ်အဒိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤဆီတမံၤန့ၣ် အစ့ဘိၣ်တဖၣ်ဟါမၢ်လီၤထွံဒၣ်ထဲစ့ ၅ကလီၢ်တဘိၣ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤစံးဝဲလၢဖဲအကိးထီၣ်ယွၤဒီး ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤအတၢ်နာ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢကစၢ်အပူၤဒီးပူၤဖျဲးကွံာ်ဝဲလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် လၢ ယကလၢၢ်ဘၣ်ယဲအဖီခိၣ်န့ၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအံၤမ့ၢ်မးတၢ်အဒိၣ်အမုၢ်, ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပစံးဘျုးက့ၤ လၢာ်တန့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်နၤလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. နစံးဘျုးဆၢက့ၤအီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နတၢ်ဒိၣ်တၢ်မုၢ်ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤစိာ်ဆှၢပှၤဆူ, ကယဲၢ်ပှၤကညီအတၢ်မၤစၢၤ       ခဲလၢာ်ဒၣ်လဲာ် မၤစၢၤတၢ်တသ့လၢၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. နဲၣ်လိပှၤဒ်သိးပကသ့စံးဘျုးနၤ လၢနတၢ်အဲၣ်ဒီး နသးအိၣ်ပှၤအဒိၣ်အယိာ်အဃိ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ
ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 15

GOD DELIVERED US FROM DISTRESS

Bible in a Year: Isaiah 36, Isaiah 37; Galatians 2:1-10; Psalm 107:23-32

Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed.”  
Psalm 107:28-29 ESV

It was in 2009 on May 3rd, when six young employees and four villagers went to Bogalay township to receive the cash to distribute to children’s families as planned by the United Nations Children’s Fund (UNICEF). After completing financial documentation, the young workers each carried five lakhs or 10 lakhs respectively. The sunset gradually ushered in the darkness and it was almost 7 PM. The team of 10 got in a boat powered by the outboard motor. The two villagers and a young employee sat on the front of the boat. Twenty minutes after getting underway, a big ship going at a fast speed suddenly appeared and a collision ensued in the darkness. The boat capsized and went under. By God’s grace, the operator of the boat quickly dropped the outboard motor, which allowed the boat to come back up and stay afloat. Most of them could not swim and the ones who could swim were tossed away. Three young women and one young man sank right where the boat went down. They cried out to the Lord and said a prayer of total surrender into the hands of God. At that moment, the young man, who could not swim but had long legs and arms, resurfaced and was able to get hold of the floating capsized boat. He looked around and saw a young woman also resurface. He quickly grabbed her hair and pulled her to the buoyant boat and asked her to hold onto it. He pulled others in this same manner and saved lives. Eventually, they counted the numbers who survived and found that no one perished. They praised God for delivering them from death. A strange thing was that they only lost one bag of cash that had five lakhs. 

The Psalmist said God delivered them from stress when they cried out to the Lord in total surrender. God’s provision over the situations we face is the work of His grace for which we can never thank Him enough. 

Reflection

How has God delivered you from distress? How have you thanked Him?

Prayer

God, Your greatness and Your grace carry us through situations in which no man could help us. Guide us with Your deep love to praise You unceasingly. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Dr. Paw Gaw
Karen Baptist Convention
Myanmar