မၤလီၤတံၢ် ~ Make Sure

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁

မၤလီၤတံၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံယၡါယၤ ၄၉:၈-၂၆, ယၡါယၤ ၅၀, ယၡါယၤ ၅၁:၁-၁၆, ကလၤတံ ၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၀-၁၈

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ်ပှၤပစီကွၢ်အတၢ်မၤဒၣ်ဝဲကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. တုၤနုၤတစုကအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဂၤ ဃီအဂ့ၢ်, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်လၢပှၤဂၤအဂ့ၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဘၣ်ဝံအတၢ်ဝံဒၣ်ဝဲ, ကိးဂၤဒဲးလီၤ.’’
ကလၤတံ ၆:၄-၅

၁၉၉၉ နံၣ်, ဖဲယဟဲလီၤမၤတၢ်လၢဝ့ၢ်တကူၣ်အခါန့ၣ်, ယဘၣ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်လၢအအိၣ်လၢကျဲခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဖဲမုၢ်တချုးဘၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, ဖိသၣ်လၢယဘၣ်ကွၢ်ထွဲတဂၤဟဲက့ၤစိာ်တၢ်အီၣ်တခါ, ဒီးအီၣ်သကိးဝဲဒီးအတံၤ သကိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်ဒီးယသးဆှၢယၤဆူတၢ်အီၣ်အဃိယသံကွၢ်အဝဲသ့ၣ်, တၢ်အီၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အီၣ်မနုၤ လဲၣ်. ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဲယၤလၢအမ့ၢ်ကၠ့အိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အီၣ်လၢအပှ့ၤဒိၣ်, ထဲဒၣ်ပှၤဒိၣ်ကျိၣ်ဒိၣ်စ့တဖၣ်ပှ့ၤအီၣ်ဝဲ န့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတအီၣ်ဘူတၢ်အီၣ်အံၤနီတဘျီဒီးသံကွၢ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်အဃိ, လၢအကျါဖိသၣ်တဂၤတဲဝဲ, ခဲမုၢ်ဆ့ၣ် ယကဟဲက့ၤစိာ်န့ၢ်နၤတၢ်အီၣ်အဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်တဲဝဲအသိးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဟဲက့ၤစိာ်န့ၢ်ယၤတၢ်အီၣ်အဝဲန့ၣ်လီၤ. ယမၤကိၢ်ထီၣ်ဝံၤ, ယအီၣ်အီၤဝံၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. မ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢယအီၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ယတသံကွၢ်မၤလီၤတံၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အီၣ်အံၤ, ဟဲက့ၤစိာ်ဝဲဖဲလဲၣ်, ဟ့ၣ်ဘၣ်ဝဲထဲလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်. နီၢ်နီၢ်တခီ, မ့ၢ်အဝဲ သ့ၣ်ဃ့အီၣ်ဝဲလၢပှၤဟဲအီၣ်တၢ်လၢကျးတဖၣ်အအိၣ်, ဒီးပှၤအီၣ်တၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ် အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်, လၢအဝဲသ့ၣ်အီၣ်တလၢာ်ဘၣ်ခီဖျိပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကျးပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယတမၤလီၤတံၢ်တၢ်အီၣ် အံၤအဃိယဘၣ်အီၣ်ပှၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနီၢ်တဂၤ  ဘၣ်တဂၤအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်အံၤယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢ ပကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်ပသးလၢ (၁) ပမ့ၢ်ပှၤကညီ, (၂) ပမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိ, (၃) ပအိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးယွၤ, ဒီး (၄) ပစိာ်မူစိာ်ဂဲၤပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်ပှၤခရံာ်ဖိဒ်သိးယၤ, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ကမ့ၢ်ခရံာ်ဖိလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၣ်ကပီၤ
ညီၣ်ယွၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 21

MAKE SURE

Bible in a Year: Isaiah 49:8-26,  Isaiah 50, Isaiah 51:1-16; Galatians 6; Proverbs 23:10-18

“But let each man examine his own work, and then he will have reason to boast in himself, and not in someone else. For each man will bear his own burden.”  
Galatians 6:4-5 WEB

When I was working in Yangon, in 1999, my job was to look after street children.  One evening, one of the children under my supervision brought some food and the other children joined in to eat together. It caught my attention and I asked them what the food was and they told me it was Kyay-O (noodle soup). It is an expensive food and only those who make decent money can afford it. I had never eaten it before and since I was curious, one of the children said he would bring it for me the next day. As he promised, he brought it the following day. I reheated and enjoyed it so much. That was the very first time I tasted that popular food. I didn’t even make sure where he got it from and how much he paid for it. In reality, these children went out asking for food from the restaurants and some customers would leave leftovers for them, which was then handed over to these children through the waiters. Since I didn’t ask and make sure first, I ended up having to eat other people’s leftovers. Making sure of things in life must be an important habit for each and everyone of us. Through this experience, I learned a lesson that we need to make sure of ourselves in four important ways–that we are Karens, that we are Christians, that we have fellowship with God, and that we live out our faith. 

Reflection

What are the things you need to make sure of in your life?

Prayer

Dear God, help a Christian like me today to be sure of being a follower of Jesus Christ. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Hsa Kapaw
Nyaung Ywa Karen Baptist Church
Myanmar