ပှၤကညီမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီလီၤ ~ Humans Are Only Human

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃

ပှၤကညီမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီလီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃ဝ:၁၉-၃၃, ယၡါယၤ ၃၁, ယၡါယၤ ၃၂, ၂ကရံၣ်သူး ၁၃,  ကတိၤဒိ ၂၂:၁၇-၂၇

‘‘ဒီးပှၤအဲၤကူပတူးဖိမ့ၢ်ပှၤကညီ, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤဘၣ်, ဒီးအကသ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ညၣ်ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်သးဘၣ်.’’   
ယၡါယၤ ၃၁:၃

ယွၤအကလုၢ်လီၤဘၣ်ဆူအပှၤဃုထၢဖိတဖၣ်ခီဖျိဝံယၡါယၤဒ်သိးအသုတပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါလၢပှၤအဲၤကူပတူးဖိခီဖျိဒုၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအဃိလီၤ. ဝံဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလိၤလိၤလၢပှၤကညီန့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် လၢ အဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤသ့ဒၣ်တၢ်ဆံးဆံးဖိလီၤ. ဝံပာ်ဖျါလၢပှၤလၢအလဲၤသဒၣ်ယွၤဒီး လဲၤဆူပှၤကညီ အအိၣ်န့ၣ် ယွၤကမၤဟးဂီၤအတၢ်သန့ၤအလီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢ ပကသန့ၤ ပသးထဲလၢအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တဘျီဖဲယအိၣ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အပျီလၢရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်န့ၣ်ပဝဲပှၤခရံာ်ဖိမ့ၢ်ပှၤအစှၤလီၤ. သဝီလၢအအိၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီး အလုၢ်အလၢ်လၢတနံၣ်တဘျီဘၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်ဃၢ်လၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အသွံၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဃ့ပှၤစ့လၢ ကလုၢ်ထီၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပမၤတကဲအဃိပဘၣ်တၢ်သမံသမိးပှၤလၢသုး, ပၢၤကီၢ်, ဒီးကီၢ်ဆၣ်ပၢပြးတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၤပျံၤဒိၣ်မးလီၤ. ယတဲဘၣ်ယခိၣ်ယနၢ်, ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤမၤစၢၤယၤတသ့ဘၣ်, တဘူၣ်ဘၣ်. ပဘၣ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး ပၢပြးတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် တလဲၤပိာ်ယခံဘၣ်. ပှၤလၢကမၤစၢၤယၤ လၢပှၤကညီတကပၤယတထံၣ်နီတဂၤဘၣ်. ယယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၢ်ကီး (Theology) တအိၣ်ဘၣ်, ထဲယနာ်ယွၤဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးယၤန့ၣ်လီၤ. အဃိဖဲသဝီဖိလုၢ်ထီၣ်တၢ်အခါ ထံကီၢ်ပဒိၣ်ထုးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ လၢပှၤခရံာ်ဖိခဲလၢာ်ကဘၣ်ဟးထီၣ်လၢသဝီချၢလီၤ. ပှၤတဖၣ်န့ၣ်ကူၣ်ပှၤလၢကဒုးအီသံပှၤလၢတၢ်အစုၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢ တၢ်စူၤဖးဒိၣ်ဖဲတၢ်ကိၢ်ကတီၢ်လါမာ်ၡး (၂၇) သီန့ၣ်လီၤ. ပတပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ခိၣ်နၢ်      တဖၣ်ဘၣ်, ယသးခုလီၤ. ယစံးဘျုးယွၤလီၤ. ယတၢ်နာ်ယွၤအါထီၣ်လီၤ. အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်မ့ၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ပှၤဖဲ ပဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤကညီတမၤစၢၤပှၤ, မၤစၢၤပှၤတသ့, န့ၣ် ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်တဂ့ၤ, ပှၤကညီမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီဒ်သိးနၤ လီၤ. ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤလၢအတီန့ၣ်လီၤ. (မးသဲ၂၈:၂၀) “ကွၢ်ကွၢ်ယအိၣ်ဒီးသုကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးတုၤ တၢ်အစိၤကတၢၢ်လီၤ.”

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပတၢ်အိၣ်မူတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တၤလၣ်, ကျိၣ်စ့တဖၣ်မ့ၢ်ဆံးမ့ၢ်စှၤသနာ်က့ဖဲပဒိးအးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ, ဒ်ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်အသိး, ပထံၣ်လၢယွၤမၤတၢ်လၢပဂီၢ်ဒီးပှၤလၢဘၣ်ထွဲတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအသ့ၣ်ညါနမ့ၢ်တၢ်လၢပဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်သိးပကသန့ၤသးအါထီၣ်လၢနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်လ့မီ 
ကီၢ်ပသံ့ၣ်မၠီမၠးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 13

HUMANS ARE ONLY HUMAN

Bible in a Year: Isaiah 30:19-33, Isaiah 31, Isaiah 32; 2 Corinthians 13; Proverbs 22:17-27

The Egyptians are man, and not God, and their horses are flesh, not spirit.”  
Isaiah 31:3 ESV

God sent a message to His people through the prophet Isaiah not to depend on the Egyptians when they felt threatened by the enemy. God said it plainly that the Egyptians were only mortal human beings. They were only flesh full of weaknesses. The prophet said that those who bypassed God and relied on man would only end up in a disaster. In hardship that we go through, we are to rely on God first and foremost. 

 When I was serving on a mission field in Arakan state, there were only a handful of Christians. In the village where I lived, they had a tradition of making annual offerings to the evil spirits with the blood of animals. They asked us for donations to contribute to the cost of offerings. Because we could not go along with them, we got interrogated by the police, soldiers, and even the township government. That was a fearful time. I informed my leaders, but they could not help me. There was no human who could help me. I did not have any theology to help me either. I only trusted God and surrendered myself to Him. When they were making offerings, the authority issued the rule for Christians to stay outside of the village. They even had a plot to poison and kill us. But, God delivered us through a pouring rain on that hot summer day, March 27. We did not blame any leaders. We were happy. We were grateful. I grew in faith. When we faced troubles and did not get help from man, let’s not blame them. Humans are only human like you and me. God is faithful in His promises. Matthew 28:20 says, “…And behold, I am with you always, to the end of age.”

Reflection

Although we may be lacking in education, talents, and money, when we come to God as we are, we see God working for us and those whom we love.

Prayer

God, give us the heart to discern who You are to us so we will rely more on You.  In Jesus’ Name, we pray. Amen.

Rev. Lay Maw
Patheing Myaung Mya Karen Baptist Association
Myanmar