ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ ~ We Are God’s Children

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇

ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၄၁, ယၡါယၤ ၄၂, ကလၤတံ ၃:၁၀-၂၅, ကတိၤဒိ ၂၂:၂၈-၂၉, ကတိၤဒိ ၂၃:၁-၉

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုဝဲခဲလၢာ်သုမ့ၢ်ယွၤအဖိလၢတၢ်နာ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိလီၤ.’’
ကလၤတံ ၃:၂၆

ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. ပၢ်ကစၢ်အတၢ်အဲၣ်ဒိၣ်မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. သးမုာ်စီဆှံကစၢ် ပၢဆှၢ, မၤမုာ်မၤစၢၤ, သိၣ်လိပှၤသတးဒီး, ပနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ပၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ကတိၤဒိ ၂၂:၂၈ စံးဝဲ, ‘‘သုးကီၢ်အဃၢၤအပနီၣ်လၢပျၢၤလၢနပၢ်တဖၣ်ပာ်လီၤဝဲန့ၣ်တဂ့ၤ.’’ လီၤ. ကီၢ်အဃၢၤ အပနီၣ်အံၤ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ဒ်အမ့ၢ်ကပံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ကျဲတၢ်န့ၢ်သါမ့ၢ်ဂ့ၤ, မိၢ်ပၢ်ဖံဖုအတၢ်စံးပာ်, အတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကသ့ဝဲလီၤ. လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပကစၢ်ယွၤအတၢ်စံးပာ်, အတၢ်တိာ်ကျဲ, သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပဆီတလဲအီၤ, ပသုးဘူးသုးယံၤထီၣ်အီၤဖဲပသး, ပတၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢပဖးလံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ အလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်န့ၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်ဃးကစၢ်ယွၤအတၢ်ပာ်လီၤဆီပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ တကလုာ်ဒီးပှၤကလုာ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲလၢနီၢ်ခိသွံၣ်ထံပတမ့ၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပသးကဆံးဝဲလီၤ. တကးဒံးဘၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိနီၢ်နီၢ်ဒီးကုၢ်တဖၣ်အခွဲးအယာ်စ့ၢ်ကီးလီၤဆီဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဆီ လိာ်သးတဖၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲ လၢပှၤကူပှၤကညီအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤတစဲးဘၣ်တစဲး တုၤဒၣ်လဲာ် လၢနံၣ်ကယၤလၢ အပူၤကွံာ်တဖၣ်အပူၤဒၣ်လဲာ် ကုၢ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဆါအီၤ, ပှ့ၤအီၤ, ဆါအီၤဒီး အသးသမူဒၣ်လဲာ် တဘၣ်တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ခီဖျိလၢပကစၢ်သးဘိယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိ, ကီၢ်အဃၢၤအပနီၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢပျၢၤအံၤန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲသုးလဲၢ်ထီၣ်ဒီး မၤလၢပှဲၤ ထီၣ်ဝဲ ဒ်သိးကယဲၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဒူၣ်တဖၣ် ခဲလၢာ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်န့ၢ်သါတမံၤဃီအဂီၢ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ခဲလၢာ် မ့ၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်, လၢအမ့ၢ်ယွၤအဖိခွါ နီၢ်နီၢ်လၢအလုၢ်ထီၣ်တ့ၢ်အသးသမူ, ဒီး တၢ်ကဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢ ပှၤအတီအလိၤဒီးအစီဆှံဝဲန့ၣ်လီၤ. ကလုာ်ဒူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ, လီၢ်လၤအပတီၢ်အတၢ်လီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်မ့ၢ်မုၣ်ခွါအလုၢ်အပှ့ၤအတၢ်လီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်လၢၤဘၣ်. လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်, ပမ့ၢ်အတၢ်ဒီးပမ့ၢ် စီၤအၤဘြၣ်ဟၣ်အချံအသၣ်, ဒီးပကန့ၢ်သါဘၣ် တၢ်စံးပာ်တဖၣ် ဒ်ယွၤအဖိခဲလၢာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နထံၣ်ဆံးလီၤနသးတဘျီဘျီဧါ. ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်တ့ၢ်ပှၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကဲဘၣ်ယွၤအဖိတဖၣ်, လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤဒ်သိးသိးတဖၣ်, ဖဲပနာ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤလၢမူခိၣ်ဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနဟ့ၣ်လီၤပှၤနဖိခွါသးဘိယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒုးမူပှၤ, ပျဲပမၤလၤကပီၤနၤ, ဒီးဒုးကဲထီၣ်ပှၤလၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ခလံန် 
ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 17

WE ARE GOD’S CHILDREN

Bible in a Year: Isaiah 41, Isaiah 42; Galatians 3:10-25; Proverbs 22:28-29, Proverbs 23:1-9

“For you are all children of God, through faith in Christ Jesus.”  
Galatians 3:26 WEB

The grace that comes through Jesus Christ is abounding. The love of the Father God is everlasting. The direction, help, and teaching from the Holy Spirit guide us to understand the word of God. 

Proverbs 22:28 tells us, “Do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors.” We can understand the meaning of a boundary being applied to land or the wisdom imparted by our ancestors. We cannot change the word and plan of God to mean something else as we wish. When we read the Old Testament, a thought might occur in our mind why God set apart the Israelites from other groups of people. If we are not the Israelites, we might feel less of a people. We also read about unequal rights for family members versus slaves. This inequality persisted and grew to the point where people were not valued and traded even in the last few centuries. Thankfully, God Himself destroyed inequality through His Son, Jesus Christ, so all tribes and races would enjoy an equal and fair inheritance. Which race you belong to, where you come from, what position you hold, or whether you are a man or woman no longer matters.  All those who trust in Christ, the True Son of God, who sacrificed His life for sinners, will be justified to become holy. In Jesus Christ, we are descendents of Abraham and we will inherit God’s promises equally as children of God.

Reflection

Do you feel less of a person sometimes? Jesus Christ made a way for us to become children of God, who are equally valued, when we put our faith in Christ.

Prayer

Dear Father God in heaven, we thank you for giving us Your Son, Jesus Christ. Give us a life that honors You and becomes a blessing to others. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Clean
Karen Baptist Theological Seminary
Myanmar