တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ ~ Help Comes From God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉

တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဝံယၡါယၤ ၄၄:၂၄-၂၈, ဝံယၡါယၤ ၄၅, ဝံယၡါယၤ ၄၆, ကလၤတံ ၄:၂၁-၃၁, ကလၤတံ ၅:၁-၆,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၆-၁၃

‘‘ကနၣ်ယကလုၢ်တက့ၢ်, ယၤကိာ်အပှၤဟံၣ်ဖိ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်လၢအံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်, ပှၤလၢယစိာ်အီၤလၢပှၤအဟၢဖၢပူၤလံၤလံၤ, လၢအဘၣ်တၢ်စိာ်အီၤလၢအမိၢ်ဒၢလီၢ်လံၤလံၤသ့ၣ်ဧၢ, ဒီးယမ့ၢ်အဝဲဒၣ်တုၤလီၤသုသးပှၢ်, ဒီးတုၤသုခိၣ်ဝါ, ယကစိာ်သုလီၤ. ယဲဒၣ်ယမၤတ့ၢ်, ဒီးယကစိာ်တၢ်, မ့ၢ်မးယကဝံတၢ်ယိးတၢ်ဒီးယကမၤပူၤဖျဲးတၢ်လီၤ.’’
ဝံယၡါယၤ ၄၆:၃-၄

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤပမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်အနံၣ် ၁၀၀ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဘျီ ၁၀၀ သ့ဝဲလီၤ. ခ့ခါဆၢကတီၢ်မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအကီခဲန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်အဘူးကတၢၢ်, ဖဲ ၂၀၂၀နံၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ် ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး (COVID 19) လီၤ. ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်, ပှၤဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်, တၢ်မၤတအိၣ်, ကျိၣ်စ့တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢ ကအီၣ်ဘၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်လီၤ. ပအဲၣ်ဒိးထူၣ်ဖျဲးလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအပူၤလီၤ. စီၤဒၤဝံး ဖဲစီၤပၤစီၤစီလူးဃုမၤသံအီၤအခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, အဖိခွါစီၤအးဘၡါလိၣ်ပူထီၣ်အီၤအခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး  တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါ အဝဲသ့ၣ်ညါပှၤလၢကမၤစၢၤအီၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤအဃိအဝဲဃ့တၢ်လၢယွၤအအိၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၁၂) “လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအပူၤန့ၣ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ.” ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအခါ, ပမ့ၢ်ဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤ ကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီး ပကမၤနၢၤတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢယွၤအဂံၢ်အဘါလီၤ.

အပူၤကွံာ်အနံၣ် ၂၀ န့ၣ်, ယအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါကစဲးကစိးအကျးဖိတဖျၢၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်ဖိ တၢ်လံၤ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်သူတၢ်စွဲ လၢဟံၣ်အဂီၢ်တဖၣ် လၢဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ဟဲက့ၤစိာ်တၢ် ဃၢဒိၣ်မးလီၤ. ယဝံလၢ ယပျိၢ်တခီ, ယစိာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢယစုခံခီအပှဲၤလီၤ. ယဟံၣ်န့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်လူၢ်ဒီခိၣ်စီၤစုၤ ဒီးကျဲမုၢ်အဃိ ယဘၣ်က့ၤစိာ်တၢ်ဃၢဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဖိခွါမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ယၤဒီး ယဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဃၢ တဖၣ်ဒီး ယတၢ်ဝံတၢ်ယိးတဖၣ်ဖှံထီၣ်ဝဲလီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူပူၤစ့ၢ်ကီးပအိၣ်ဒီးတၢ်ဝံတၢ်ယိးအဃၢတဖၣ်တုၤဒၣ်လဲာ် ပစုကတၢၢ်ကွံာ်ခီၣ်ကတၢၢ်ကွံာ်သ့န့ၣ်လီၤ, ကစၢ်ယွၤစံးဝဲ, ‘‘မ့ၢ်မးယကဝံတၢ်ယိးတၢ်ဒီးယကမၤပူၤဖျဲးတၢ်လီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဝံတၢ်ယိးမနုၤတဖၣ်ဃၢလၢနဂီၢ်လဲၣ်. မ်ပကဟဲစိာ်ပတၢ်ဝံတၢ်ယိးအဃၢဆူကစၢ်လၢအဝံစၢၤယိးစၢၤတၢ်အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

 တၢ်ထုကဖၣ်   

အိၣ်လၢမူခိၣ်ပပၢ်ဧၢ, စံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနဝံစၢၤယိးစၢၤပတၢ်ဝံတၢ်ယိးအဃၢဒီးနဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကပာ်လီၤပတၢ်ဝံတၢ်ယိးအဃၢလၢနလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ကပီၤၡံ
စၢဖှိၣ်လူၢ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 19

HELP COMES FROM GOD

Bible in a Year: Isaiah 44:24-28, Isaiah 45; Isaiah 46; Galatians 4:21-31; Galatians 5:1-6;Psalm 108:6-13

““Listen to me, house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel,
that have been carried from their birth, that have been carried from the womb.
Even to old age I am he,  and even to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear.
Yes, I will carry, and will deliver.”  
Isaiah 46:3-4 WEB

We may not live for a hundred years, yet we might face a hundred hardships. Nowadays, we are in a difficult time. The most recent one was what happened in the year 2020. The whole world is faced with the COVID-19 pandemic. Many people faced death, lockdown, loss of business, unemployment, and financial instability. This created all kinds of hardships and burdens to bring food to the table everyday. We want to be out of these hardships. When David was chased by King Saul for his life, and when his son Absalom revolted against him, he was in trouble. He prayed to God because he knew God was the one who could help him (Psalm 108:12) “Give us help against the enemy, for the help of man is vain.”  In times of trouble, if we pray to God He will give us the strength we need and we will have victory over these perils. 

Twenty years ago, I ran a mini-store at my house. I had to shop for stocks, such as food and household items, from Yangon. After purchasing the items, I returned to my store carrying heavy loads. I carried some of them on my back and the rest with my hands. My house was on a hillside some distance from the main road. It was a very tiresome trip for me. But when my son came to meet me and took some loads, I felt immediately lighter. Similarly, in our lives, we have heavy burdens that could leave us feeling helpless. But, God says, “Yes, I will carry you and deliver you.”

Reflection

What burdens are heavy for you? 
Let us bring our heavy burdens to the Lord Who shares our load of trouble.

Prayer

Dear Father God in heaven, we thank you for helping us carry our burdens and delivering us. Help us to cast our cares on you.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Kapaw Shee
Ser Hpo Lu
Myanmar