စံးဘျုးယွၤလၢအမၤဂ့ၤနၤ ~ Praise God For Blessing You

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂

စံးဘျုးယွၤလၢအမၤဂ့ၤနၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၂၉, ယၡါယၤ ၃ဝ:၁-၁၈, ၂ကရံၣ်သူး ၁၂:၁၁-၂၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၁-၉

‘‘စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဂ့ၤဝဲလီၤ. မ့ၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်အဂ့ၢ်လီၤ.’’   
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၇:၁

ပဝဲပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်ပတၢ်မၤအမိၢ်ပှၢ်မ့ၢ်တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဂံၢ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢက စၢ်ယွၤမၤဘၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပဂံၢ်ထီၣ်အီၤတမ့ၢ်ကလၢာ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ထါ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၁) စံးဝဲအသိးကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်စံးထီၣ်ပ တြၢၤတၢ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်အတၢ်ခီဆၢလၢအမၤလၤကပီၤယွၤဒီးအဘၣ်ယွၤအသးန့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤမၤဂ့ၤယၤ, ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢယဂီၢ်လၢအကတီၢ်ကတီၢ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ.

ယသးအိၣ်တဲသးစၢ်ဖိတဂၤအတၢ်အုၣ်သးတဲပၠးယၤအတၢ်လဲၤခီဖျိဒီးကဲထီၣ်တၢ်မၤလိလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယမၤတၢ် လၢ တၢ်ကဟုကယာ်ဝဲၤကျိၤအသိးယတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်ဒီးတၢ်ကဟုကယာ်ဖိၣ်ဃဲကၠိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ်လၢပကီၢ်အဖီ လာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးစၢ်ဖိအံၤဖဲအဝဲဟဲတုၤဖဲတၢ်ကဟုကယာ်ကၠိအဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဒၣ်ဖိသၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟဲအိၣ်ဟဲဆိး ဘၣ်တကးဘၣ်မၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်မၤလိဒီးဟဲမၤလိဘၣ်တၢ်လၢဝ့ၢ်ပသံၣ်ပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီပကတိၤသ ကိးတၢ်ဒီးအဝဲတဲယၤလၢ‘‘ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢယလဲၤခီဖျိဘၣ် (Nargis) ကလံၤမုၢ်ဒီးယမိယပါ, ယဒီပုၢ် ဝဲၢ်တနီၤလီၤမၢ်လၢထံကျါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤယၤ, မၤဂ့ၤယၤအဃိယဟဲတုၤဘၣ်ဖဲတၢ်ကဟုကယာ်  အကၠိ, ဒိးန့ၢ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကဟုကယာ်, မၤလိဘၣ်တၢ်အဃိတၢ်အံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤယၤ, အတၢ် ဆိၣ်ဂ့ၤယၤန့ၣ်လီၤ.’’ ပှၤသးစၢ်ဖိအံၤအတၢ်လဲၤခီဖျိမ့ၢ်နးသနာ်က့အိၣ်ဒီးသးလၢအသ့ၣ်ညါစံးဘျုးယွၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲနၤ  ယၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးပကကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်တမ့ၢ်ထဲလၢပဘၣ်မုာ်ဘၣ် ခုၣ်အကတီၢ်ဘၣ်. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲကတီၢ်စ့ၢ်ကီးပကကျဲးစၢးသကိးလၢတၢ်စံးဘျုးယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ   

ကစၢ်ယွၤပာ်မူပှၤ, ဟ့ၣ်ဒံးပှၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ခွဲးယာ်ဒီးတၤလၣ်တဖၣ်လၢမနုၤအဂီၢ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်   

ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤလၢပကမ့ၢ်နဖိတဖၣ်လၢအသ့ၣ်ညါနၤတံၢ်နီၢ်, ဒီးမၤလၤကပီၤနၤ, ခီဖျိပတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလၢသူၣ်လၢသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ခရံးစတံ
ကီၢ်ပသံ့ၣ်မၠီမၠးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 12

PRAISE GOD FOR BLESSING YOU

Bible in a Year: Isaiah 29, Isaiah 30:1-18; 2 Corinthians 12:11-21:10; Psalm 107:1-9

Give thanks to Yahweh, for he is good, for his loving kindness endures forever.”  
Psalm 107:1 WEB

Praising God should be our main purpose in life. God’s blessings in our lives are incalculable. Just as Psalm 107:1 says, God’s loving kindness endures forever. Therefore, praising God is a loving response that honors and pleases Him. I can testify that God has been faithful to me and He provides for me time after time.

I would like to share with you a testimony of a young man that was an absolute inspiration for me. I served in the care and counseling department, which gave me the opportunity to care for orphans under our convention. This young man was just a child when he arrived in the orphanage. He not only had a place to stay, but also got to go to school even in Pathein City. One day I had a conversation with him and he said, “I am thankful I went through the Nargis Cyclone that took the lives of my mother, father, and some of my siblings. Because of God’s grace, I get to live in a caring place and study in school. This is indeed God blessing me and showing kindness to me.” This young man endured the worst experiences and yet he has the most grateful heart. Let us also have a thankful heart not only when things are going well for us, but in hardship may we try our very best to praise God.

Reflection

For what purposes do you think God allows us to live and gives us time, opportunities, and talents?

Prayer

Dear Father God, help us to be Your child steadfast in believing You, honoring You, and praising You with all our hearts. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Christine
Pathein Myaung Mya Karen Baptist Association

Myanmar