ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ် ~ Arise And Shine

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅

ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၆ဝ, ယၡါယၤ ၆၁, ယၡါယၤ ၆၂, အ့းဖ့းစူး ၄:၁-၁၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၉-၂၈

’’ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ကပီၤထီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၤဒ်အံၤ, နတၢ်ကပီၤဟဲလံ, ဒီးယွၤအလၤကပီၤထီၣ်ဘၣ်နလိၤလီၤ.’’
ယၡါယၤ ၆ဝ:၁

ယၡါယၤ ၆ဝ:၁ ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ, ‘‘ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ကပီၤထီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နတၢ်ကပီၤဟဲလံ, ဒီးယွၤအလၤကပီၤ ထီၣ်ဘၣ်နလိၤလီၤ.’’ ပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤတဘျီဘျီပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတုၤပတထံၣ်လၢၤ တၢ်ကပီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမၤသးဒ်ပအိၣ်လၢတၢ်ခံးယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပကတုၤဆူ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤန့ၣ်ယွၤလၢပစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤအသးတအိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အဝဲဒၣ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကကပီၤထီၣ်လၢတၢ်ခံးတၢ်နၤအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒုးလီၤဘၣ်အတၢ်ကပီၤလၢပလိၤဒ်သိးပကကပီၤ ထီၣ်လၢ တၢ်ခံးတၢ်နၤအံၤအကျါကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၆ န့ၣ်ယဒၢလီၢ်အပူၤဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အသၣ်တဖျၢၣ်  ဒီးကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ယၤလၢယကထုးထီၣ်ယဒၢလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယကွဲးယသးအခါန့ၣ်လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ ကသံၣ်သရၣ်ဆဲးလီၤန့ၢ်ယၤကသံၣ်မံအခါလဲၤဘၣ်ဒိဘၣ်ယပျိၢ်ဃံ (spinal cord) အဃိ, ဆါန့ၢ်ယၤတုၤယတူၢ် တန့ၢ်ခီၣ်တကဲလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ယဖီလာ်တကပၤကသံဝဲဒီး တမ့ၢ်ယဟးက့ၤကသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီန့ၣ်ယမိၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး မဲာ်ချံတၢ်ဆါ တုၤကသံၣ်သရၣ်စံးဝဲလၢမ့ၢ်တလဲၤယါဘျါအသးလၢစ့ကဖိဘၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်ထံၣ်က့ၤတၢ်ကသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢကတီၢ်ဝဲန့ၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဘၣ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတုၤဒၣ်လဲာ်မၤအသးဒ် ပအိၣ်လၢတၢ်ခံးတၢ်နၤယိာ်အပူၤဒီး ကတုၤဆူတၢ်ဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်လၢာ်လံအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢပဘါထုကဖၣ် သပှၢ်ပှၢ်ဒီးတံၤသကိးတဖၣ်ဂၢ်လီၤတၢ်ထုကဖၣ်လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်အဃိ, အသီ ၅၀ ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ယဟးထီၣ်က့ၤ န့ၢ်ဝဲဒၣ်တစဲးဘၣ်တစဲးဒီးစှၤလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ယဟးက့ၤသ့ မၤက့ၤတၢ်န့ၢ်က့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယမိ စ့ၢ်ကီးအမဲာ်ကပီၤထီၣ်က့ၤတစဲးန့ၣ်လီၤ. ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤအံၤ မ့ၢ်ယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်, မ့ၢ်ပတၢ်ကပီၤ အဂံၢ်ထံး, ဒီးထီဘိန့ၣ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ခံးတၢ်နၤဒၣ်လဲာ်လၢတၢ်လၤကပီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

နတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ နထံၣ်တ့ၢ်တၢ်ကပီၤမၤနၢၤတၢ်ခံးလၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ကပီၤဖဲလၢပအိၣ်လၢသးသမူအတၢ်ခံးတၢ်နၤအပူၤ, ဒီးကပီၤထီၣ်လၢ    တၢ်လၤကပီၤအဂီၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ထူခုၣ်ဖီ
ခ့ၣ်ဘ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 25

ARISE AND SHINE

Bible in a Year: Isaiah 60, Isaiah 61, Isaiah 62; Ephesians 4:1-1; Proverbs 23:19-28

Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.”  
Isaiah 60:1 NIV

In Isaiah 60:1, it is written ” Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.” In our daily life, we sometimes have to go through difficulties and face troubles until we no longer see any light. In these times, it feels like we are living in total darkness. But our God, Whom we trust, does not want us to go astray. God wants us to shine in this darkness. He shines His light on us so that we can shine in the darkness. In 2016, a tumor was found in my uterus and the doctor advised that it be removed. During the operation to remove the tumor, my spinal cord was accidentally injured when the anesthetic was administered. After the operation, I was in total pain and because of the spinal injury, the doctors thought that my lower part of the body would be paralyzed; I would not be able to walk. At about the same time, my mother had an eye problem and the doctor said that if she did not go to Singapore for treatment she would lose her eyesight. Our whole family was terribly worried at that time and we found ourselves living in total darkness and facing losses. But because of our fervent prayers and friends praying for our family, in 50 days I was able to walk slowly step by step. In a few months time, I was able to walk well again and resume working. My mother also regained her eyesight slightly. The God we worshipped is an almighty God and is the source of our light. Our God always wants us to arise and shine for His glory.  

Reflection

In your life, in what ways did you see light overcome darkness?

Prayer

Dear God, please help us to see the light when we feel like we are in the darkness and to shine for Your glory. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Htoo Khu Paw
K.B.C. Hospital
Myanmar