အီထဲကစၢ်ယွၤအလီခီ ~ Drink Only The Cup Of The Lord

လါအီကူး ၁၆

အီထဲကစၢ်ယွၤအလီခီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅:၂-၁၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၆, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ရ:၁-၁၀,  ၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၁၄-၃၃,
၁ကရံၣ်သူး ၁၁:၁, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၅-၁၄

“သုအီကစၢ်အလီခီဒီးတၢ်နါအလီခီတသ့ဘၣ်. သုအီၣ်တၢ်လၢကစၢ်အမ့ၤလၣ်ဒီးတၢ်နါအမ့ၤလၣ်တသ့ဘၣ်.”
၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၂၁

လံာ်စီဆှံဝဲအံၤပမၤလိန့ၢ်အခီပညီသ့လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယအဲၣ်ဒိးမၤလိသကိးထဲကျဲတဘိဧိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်နာ်ဒီးတၢ်မၤထဲကစၢ်တဂၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ. အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ပတဘၣ်နာ်ဒီးမၤတၢ်ဝံတၢ်နါအတၢ်မၤ ဘၣ်. ယအဲၣ်ဒိးတဲဖျါယတၢ်လဲၤခီဖျိတဆံးတက့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးလံာ်စီဆှံတဆၢအံၤန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢပှၤတစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. ယမိယပါမ့ၢ်ပှၤမိၢ်လုပၢ်လၢ်ဒီးမ့ၢ်ပှၤဘါတၢ် ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဒီးနာ်ဝဲတၢ်ဝံတၢ်နါအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယဲစ့ၢ်ကီးယနာ်ပိာ်ထွဲဝဲယမိယပါအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်စူၢ်တၢ် နာ်လၢယနီၢ်ဆံးလံၤလံၤအခါလံန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ယပၢ်စ့ၢ်ကီးသိၣ်လိယၤလၢအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂ့ၢ်ဒီး ဒုးနာ်ယၤလၢ တၢ်ဝံတၢ်နါအစိကမီၤလၢအဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးအဘၣ်ကတၢၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထီ ဘိယလဲၤလၢပှၢ်လၢ်ကျါဒီးလဲၤလုၢ်တၢ်ပာ်တၢ်လၢသ့ၣ်ကစၢ်, ဝၣ်ကစၢ်, လၢၢ်ကစၢ်ဒီးထံကျိကစၢ် န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ် ဆူးက့ဆါဘီတဘျီလၢ်လၢ်ယမိၢ်ယပၢ်လဲၤကွဲန့ၢ်ယကလၤဆူသ့ၣ်ကစၢ်, ဝၣ်ကစၢ်, လၢၢ်ကစၢ်ဒီးထံကျိကစၢ်အ

အိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယသးအိၣ် (၁၅) နံၣ်န့ၣ်ယဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးကစၢ်ခရံာ်ဒီးယစးထီၣ်တူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယတူၢ်လိာ်ခရံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံယကွံာ်တ့ၢ်တၢ်နာ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဒီးတၢ်ဝံတၢ်နါအစိကမီၤအံၤခဲလၢာ်ခဲဆ့ခီဖျိလံာ်စီဆှံတဲဘၣ်ယၤဖဲ (၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၂၁) လၢပတဘၣ်အီတၢ်နါအလီခီ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်ယအီတၢ်နါအလီခီ, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယတူၢ်လိာ်ခရံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံယအီက့ၤကစၢ်အလီခီန့ၣ်လီၤ. ဒီးယနာ်လၢတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဒီးတၢ်နါအစိကမီၤ န့ၣ်လၢခံကတၢၢ်ကဆှၢပှၤဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လၢခံကတၢၢ်ကဆှၢပှၤဆူ တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဝံတၢ်နါ, မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤအလီခီလၢလ့ပစီပှၤဒ်သိးပကအီအီၤမ့ၢ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်လၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်တဂၤဧၢ, နမ့ၢ်စီၤပၤတဖၣ်အစီၤပၤဒီးနမ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢပထိၣ် သတြီၤဒီးကစၢ်အဂၤတဖၣ်တသ့ဘၣ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကစဲဘူးဒီးနၤ, ပကနာ်ထဲနၤတဂၤဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်လ့ပစီမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, မ်ပကအီထဲနလီခီတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၣ်ဖျိးစိ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 16

DRINK ONLY THE CUP OF THE LORD

Bible in a Year: 2 Chronicles 5:2-14, 2 Chronicles 6, 2 Chronicles 7:1-10; 1 Corinthians 10:14-33, 1 Corinthians 11:1; Proverbs 20:5-14

“You can’t both drink the cup of the Lord and the cup of demons. You can’t both partake of the table of the Lord and of the table of demons.”
1 Corinthians 10:21 WEB

We can learn so many things from this Bible verse, but there is one way I want us to learn together: believe in and serve only God. This means we are not to believe in and serve the demons. I would like to share with you my experience related to this Bible verse. I grew up in a family that did not know the true God. My parents practiced animism and worshipped idols. They also believed in the power of demons. I had to follow their faith practices since I was a little child. My parents taught us about their religious beliefs and practices. They made us believe in the power of demons, which they said was the best and right thing for us. Frequently, I had to go into the jungle and make sacrifices to the gods of trees, bamboo, rocks, and rivers. Every time I was sick, my parents would invite gods of trees, bamboo, rocks and rivers to tend to my spirit. When I turned 15, I encountered Jesus and began to accept Him in my life. After receiving Jesus as my Savior I forsook all beliefs and practices related to animism and the power of demons, because 1 Corinthians 10:21 says we cannot drink the cup of demons.  In the past I drank the cup of demons, but after receiving Jesus in my heart I drink the cup of the Lord. I believe that idolatry and the power of demons will finally lead us to destruction. But, faith in Jesus Christ will lead us to eternal life.

Reflection

What are the cups of the demons that entice us to partake in their table?

Prayer

Father God, Who created heaven and earth, You are the King of kings and no other gods can be compared to You. Help us to always draw near You and trust in You alone. No matter what temptations we face, may we only drink Your cup.  In Jesus’ Name we pray, Amen.

Tharah Hsar Plo Soe
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand