မ်ပကအဲၣ်သကိးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ~ Let Us Love Christ’s Church

လါယူၤလံ ၉, ၂၀၂၁

မ်ပကအဲၣ်သကိးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၈, ၂စီၤပၤ ၁၉:၁-၁၃, မၤတၢ် ၂ရ:၁၃-၄၄,           စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၂:၁-၈

‘‘ယွၤဆၢထၢၣ်လၢကစၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်,…’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၂:၁-၂

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ပှၤစူၢ်နာ်ခရံာ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး လၢကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ, အဲၣ်ယွၤ, ပာ်ဒိၣ်ယွၤ, ဒီး လၢကအဲၣ်လိာ်သကိးသး, တိၤစၢၤမၤစၢၤလိာ်သကိးသးအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဘၣ်ရၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး ကဘၣ်ကဲခရံာ်အခၢၣ်စးလၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဘၣ်ကပီၤခရံာ်အတၢ်ကပီၤ လၢယွၤအဘျုး အဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ် ခရံာ်အနီၢ်ခိလၢခရံာ်ပှ့ၤတ့ၢ်လၢအသွံၣ် န့ၣ်လီၤ. အန့ၣ်သတး ဖဲပအိၣ်တလီၢ် လီၢ်န့ၣ်, ပကဘၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအအိၣ်ဖဲပအိၣ်အလီၢ် ဒီး ဂဲၤလိာ်သကိးလၢဘီမုၢ်အတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် လၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်လၢခရံာ်အပူၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒီး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢခရံာ် အပူၤတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢတဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် လီာ်ဂာ်ဒံး ဖိၣ်ဃဲလီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ် တၢ်ကဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအိၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ် တပာ်အမံၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နီတဖှိၣ်ဘၣ်. တလဲၤဘါယွၤနီတပူၤဘၣ်, စံးဝဲ ‘‘ယဟဲအိၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအိၣ်ဝဲလီၤ. ယအိးထီၣ်လီတဲစိဒီးဘါယွၤဒီး ယသရၣ်လၢကီၢ်ပယီၤလီၤ.’’ တနီၤစံးဝဲ, ‘‘ယမံၤအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤန့ၣ်ဘၣ်လံ. မ့တမ့ၢ်ယဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်အါမး လၢကီၢ်ပယီၤ, လၢကီၢ်အမဲရကၤ, ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အိၣ်အဂၤအါတဂ့ၤဘၣ်.’’ တနီၤစံးဝဲ, ‘‘ယလဲၤဘါယွၤလၢ သရိာ်တမုာ်ဘၣ်. ယဘါယွၤလၢယဟံၣ်, ယအိးထီၣ်ကွၢ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒီးဝံၤလီၤ.’’ တနီၤတပာ်လီၤတ့ၢ် အမံၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နီတဖှိၣ်ဘၣ်. လဲၤဘါဝဲလၢန့ၣ်တဖှိၣ်တဘျီလၢအံၤတဖှိၣ်တဘျီလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ် ပဝဲနၤယၤ လၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဃိ, ပတလၢပှဲၤဘၣ်. သနာ်က့ တၢ်ဘၣ်ထွဲ ဒီး တၢ်ဖံးသကိးမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢနီၢ်သး, တၢ်အဲၣ်ယွၤဒီးတၢ်အဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မၤလိာ်တ့ၢ်ပှၤလီၤ.  (ရိမ့ၤ၁ဝ:၄) စံးဝဲ, ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအကတၢၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအဂ့ၢ်, လၢကယဲၢ်ပှၤလၢအစူၢ်အနာ်က့ၤအီၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲ ဧ့ၤဘြံၤ ၁ဝ:၂၄-၂၅ န့ၣ်, ပမၤလိဘၣ်လၢ, ‘‘မ်ပကွၢ်လိာ်ပသးတဂၤဒီးတဂၤ, ဒ်သိးပကသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဆူတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဟးဆှဲး ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်, ဒ်ပှၤတနီၤနီၤအလုၢ်အလၢ်အသိးန့ၣ်တဂ့ၤ, ပသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဒီး, ပထံၣ်အမုၢ်တနံၤဒံးဘူးထီၣ်ဒီး မ်ပသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဒံးအါထီၣ်တက့ၢ်.’’ ယွၤဆၢထၢၣ်လၢကစၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. မ်ပကမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲပအိၣ်တလီၢ်လီၢ်ဒီးဟ့ၣ်လီၤပသးလၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢခရံာ်ပှ့ၤလၢအသွံၣ်လၢသူၣ်လၢသး တက့ၢ်. ခရံာ်အနီၢ်ခိ အက့အခီတဖၣ် လၢအမ့ၢ်နၤဒီးယၤ ကဘၣ်ခီဆၢခရံာ်အတၢ်အဲၣ်ဒီး ဟံးမူဟံးဒါလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နမ့ၢ်ပှၤဒိကနၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိဧါ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိဟ့ၣ်ဆၢဟ့ၣ်ကတီၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအအဲၣ်နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မုၢ်လါဆဲး
ဆူညါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဟယူၣ်ရီၣ်န်, စီးသ်ဒကိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 9, 2021

LET US LOVE CHRIST’S CHURCH

Bible in a Year: 2 Kings 18, 2 Kings 19:1-13; Acts 27:13-44; Psalm 82:1-8

“God presides in the great assembly;…”  
Psalm 82:1a WEB

The church is the body of believers coming together to worship, love and honor God and to love and help one another. The church must proclaim the Good News and represent Jesus Christ on earth. The church must shine the light of Christ in His grace. The church is the body of Christ that Christ redeemed with His blood.  Therefore, it is imperative we become a part of a local church wherever we are and participate in the kingdom work. We need fellowship with our brothers and sisters in Christ in the church and they need fellowship with us. A Christian without a church is like an orphan. Today, there is misunderstanding about being a church member. Some Christians do not belong to any church. Some do not go to any church, saying, “I live in America. My church is in Burma. My pastor is in Burma. I open my phone and worship with them.” Some reason, “Having my name registered with a church in Burma is enough. Otherwise, I have to give a lot of offerings to Burma and also in America. Having too many pastors is not good.” Yet, others admit, I don’t like going to church. I worship at home. I watch sermons online.” Some do not commit to any church and they hop from one church to another. The church is made up of very imperfect you and me, who are full of weaknesses. However, by coming together as a church, we grow spiritually in loving God and loving our neighbors, which our Lord Jesus Christ commanded. Romans 10:4 says, “For Christ is the fulfillment of the law for righteousness to everyone who believes.” As such, coming together in Christ is compulsory. We read in Hebrews 10:24-25, “Let’s consider how to provoke one another to love and good works, not forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.”  God presides in the assembly. Let us belong and commit to the assembly of a local church wherever we are and serve Christ’s church which He paid with His blood. In response to Christ’s love, let us, body parts of Christ, take responsibility and serve the Church of Christ. 

Reflection

Are you sermon-listeners or church members? 
Church members give their time and service to the church.

Prayer

Dear Jesus Christ, please give us the heart to love Your church.
In Jesus’ Name we pray.  Amen

Tharah Mu Mu La Sei
Su Nya Karen Baptist Church
Huron, South Dakota