ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ ~ We Are God’s Children

လါယူၤလံ ၂၃, ၂၀၂၁

ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၈, ဟိၤၡ့ ၉, ရိမ့ၤ ၈:၁-၁၇,
ကတိၤဒိ ၁ရ:၂၅-၂၈, ကတိၤဒိ ၁၈:၁-၆

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲဒၣ်ပှၤလၢယွၤအသးဆှၢအီၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ယွၤအဖိလီၤ.’’                                                                
ရိမ့ၤ ၈:၁၄

ဖိသၣ်တဂၤအမိၢ်အပၢ်မ့ၢ်မတၤလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါဝဲခီဖျိဖိသၣ်အံၤအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလံာ်အုၣ်သး (Birth Certificate) လၢအအိၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤအမ့ၢ်အတီလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ်, ကစၢ်ခရံာ်စံးပာ်ဖျါဝဲလၢပကဘၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံစုတစု, လၢပကကဲထီၣ်ဘၣ်ယွၤအဖိလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီး ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါတၢ်လၢအစံးဝဲတဖၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်, ဒီးဒိးဘျၢအသးန့ၣ်လီၤ. ပကဲထီၣ်ဘၣ်ယွၤအဖိခီဖျိပအၢၣ်လီၤ တူၢ်လိာ်တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံစုတစု, ဒီးဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢပသးလၢထံ,  လၢ ယွၤသၢဂၤတဂၤဃီအမံၤအပူၤ, ဒီးမၤဘၣ်ထွဲက့ၤ ပသးဒီးခရံာ်, လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်အီၣ်ကိၣ်, ခီဖျိခရံာ်အနီၢ်ခိဒီးတၢ်အီစပံးထံ, ခီဖျိခရံာ်အသွံၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ် စံးဝဲတၢ်ကတိၤတဘီ, ယွၤဖိယွၤလံၤန့ၣ်ယွၤကွၢ်ဝဲလီၤ.  ဖဲ ၂၀၀၈ နံၣ်, ကီၢ်ပယီၤသုး ပဒိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျၢ ခိၣ်သ့ၣ်ဒီးဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲလၢတၢ်ကဟံးန့ၢ်ဝဲတၢ်ဖးခီဖျိထံဖိကီၢ်ဖိ အတၢ်ဘၣ်အသးလၢထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢပယီၤသုးပဒိၣ်အတၢ်မၤဝဲအံၤတမ့ၢ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်ဘၣ်အဃိ ပှၤအါဂၤပာ်လီၤအသးလၢ ကဟ့ၣ် တၢ်ဖးတြီတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤအလဲၤတုၤဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်သုးပ့ၢ်ဆှါတဖၣ်ဒီးပၢၤကီၢ်တဖၣ် အိၣ်ခိးအဃိပှၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဒီးဟ့ၣ်ဝဲတဘူၣ်လၢၤဘၣ်. ဖဲယလဲၤတုၤယဟံးထီၣ်ထိၣ်ဒံးဘိဒီး တၢ်ဖးအလံာ်က့လၢ တၢ်ပာ်လီၤအီၤတက့ဒီးယကွဲးလီၤ (x), တၢ်ဖးတြီတၢ်ဝံၤ, ယဟးထီၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤပှၤသံကွၢ်ယၤဒီး ယစံးဆၢ က့ၤ ‘‘မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤစံးဆၢတၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ.’’ လၢခံတနံၤ, ကီၢ်ခိၣ်ကိးထီၣ်ယၤဆူလွဲၢ်ကီၢ်, ဒ်သိးယကလဲၤဆူ ဝ့ၢ်တကူၣ်ဒီးလဲၤမၤန့ၢ်လံာ် ခီကီၢ် (Passport),  လၢတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပလဲၤတုၤဝ့ၢ်တကူၣ်ဒီး အနၤအဝဲန့ၣ်, ပနၢ်ဟူမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးအဂ့ၢ်လီၤ. လၢခံတနံၤမ့ၢ်ဝဲမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ, ယပၢၢ်ထီၣ်ဒီးယဘါထုကဖၣ်လၢ ယတၢ်ဟဲတဘျီအံၤအဂီၢ်, ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် Passport ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤကဆှၢယၤလၢ တနံၤအတၢ်အိၣ်မူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသကိးတဂၤကိးယၤလၢ ကလဲၤဟးဆူဝ့ၢ်ပူၤဒီးပလဲၤလီၤ. အဝဲအဲၣ်ဒိးလဲၤကွၢ်တၢ်ပိၢ်ဖး မနၤကၢာ်အလီၢ်န့ၣ်,  လဲၤဝဲတဂၤတဘူၣ်ဘၣ်အဃိကိးယၤလီၤ. ပလဲၤခီတၢ်လီၢ်န့ၣ်ဒီးတၢ်မဲာ်ချံလူၤပှၤအဃိ ယဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢယသးလီၤ. ပဃ့ၢ်နာ်က့ပတပူၤလၢၤဘၣ်. ယကွၢ်ဃီၤဆူယမဲာ်ညါ ယထံၣ်သရိာ်တဖျၢၣ်, ဒီးလဲၤလိၤလိၤဆူသရိာ်တဖျၢၣ်အံၤအအိၣ်ဒီးပနုာ်လီၤဘါတၢ်လီၤ. ပသးခုၣ်လီၤက့ၤဒီးယစံးဘျုးယွၤလၢ ယသးပူၤ တဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢအကွဲးလီၤအသး (ဧံးမၤနူၤအ့လးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်), ဖဲန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ‘‘ဧံးမၤနူၤအ့လး, ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ’’ န့ၣ်လီၤ. ယွၤဖိယွၤလံၤယွၤကွၢ်ကဒီးတဘျီလံဒီးပူၤဖျဲးကဒီးတဘျီ လံန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကိးမုၢ်နံၤနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢနမ့ၢ်ယွၤအဖိဒီးအဝဲအိၣ်ဒီးနၤတထံၣ်ဃီထဲလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢပဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢနပာ်ပနီၣ်ပှၤဒံးနဖိအဃိန့ၣ်လိၤ. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ဖီတၢၣ်                                                                               
နစၤရ့းကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 23, 2021

WE ARE GOD’S CHILDREN

Bible in a Year: Hosea 8, Hosea 9; Romans 8:1-17; Proverbs 17:25-28, Proverbs 18:1-6

“For as many as are led by the Spirit of God, these are children of God.”  
Romans 8:14 WEB

A child’s identity and parents are known by his or her birth registered  by a physician or a healthcare administrator. For believers, we must be born again as Jesus said to become God’s children and see the kingdom of God. Jesus also went through baptism and showed us a good example. We become God’s children by being born again and led by the Spirit of God. We get baptized in the Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit to manifest the evidence of our faith and participate in the ordinance of communion to commemorate the sacrifice of Jesus Christ. There was a saying by our forefathers: God takes care of God’s children.  

In 2008, the Burmese military drew a constitution and announced an election. Everyone knew the military’s corrupted schemes and was determined to vote against the ruthless dictator. However, once they got to the polling place to cast their ballots, they saw military spies and police and got scared. When I got there, I took a pen, quickly marked “X,” and voted against the military. Next day, people asked me about my ballot and I replied, “God answered it for me.”  The following day, a leader asked me to see him in Loikaw. He wanted me to go to Yangon and get a passport. There was a bomb explosion the night we arrived in Yangon. The next day was Sunday. I woke up and prayed to God to help me get a passport and to watch over me for the day ahead. After that, my friend asked me to go with him and check out the explosion site. He was afraid to go alone. After we passed the explosion site, we noticed the spies following us. I prayed hard silently in my heart. I knew we could not escape. We kept walking fast and saw a church in front of us and so we entered there and prayed. We calmed down and thanked God wholeheartedly. I finally noticed the name of the church, which was Immanuel Karen Baptist Church. Right away, I remembered Immanuel means “God with us.” Indeed, God takes care of God’s children. 

Reflection

How aware are you on a daily basis that you are God’s child and He is always looking after you?

Prayer

Dear God, thank you for adopting us as Your children. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Pastor Paw Ter
Nazareth Karen Baptist Church
St. Paul, Minnesota