ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ် ~ Therefore Turn To Your God

လါယူၤလံ ၂၅, ၂၀၂၁

ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဟိၤၡ့ ၁၁, ဟိၤၡ့ ၁၂, ဟိၤၡ့ ၁၃, ဟိၤၡ့ ၁၄,
ရိမ့ၤ ၉:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၉-၁၃

‘‘ခဲကနံၣ်အံၤ က့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ်, တိၢ်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်, ဒီးအိၣ်ခိးနကစၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်.’’
ဟိၤၡ့ ၁၂:၆

တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲဖဲ ချ.ခ.န ၇၉ဝ-၇၂၅ နံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ, ဖဲဝံဟိၤၡ့မၤတၢ်လၢအံၣ်စရ့လးအဘီအမုၢ် အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤအိၣ်ဘီၣ်အိၣ်ညီလၢစီၤပၤလၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်, စီၤပၤယၤရၤဘၣ်ခံဂၤတဂၤအစုပူၤလီၤ. ဝံအံၤ မၤတၢ်အနံၣ်(၆၀)လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်လံာ်ဝံဟိၤၡ့အဆၢဒိၣ် (၁-၄) န့ၣ် ပကသ့ၣ်ညါလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဃၣ်ဒူ ချၢအသးဒီးယွၤ, လဲၤသဒၣ်ယွၤ, တတီဒီးယွၤ, လူၤအသး, မၤတၢ်အၢတၢ်သီအကလုာ်လုာ်, မၤတၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် အသးတသုၣ်ဘၣ်, မၤသံပှၤကညီ, ဟုၣ်တၢ်, မၤတၢ်ကလုာ်ကလိၤ, အဲၣ်ဘၢမါအဲၣ်ဘၢဝၤ, ဘါတၢ်ဂီၤ, တၢ်အၢတၢ် သီလၢအဝဲသ့ၣ်တမၤဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီးမၤသးအုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးအတၢ်အိၣ်မူလီၤရၢၢ်လီၤ စၢၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. တသ့ၣ်ညါက့ၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢအဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ, လံာ်ဟိၤၡ့ပာ်ဖျါ ယွၤအတၢ်အဲၣ်, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဖီခိၣ်ဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒ်တၢ်အဒိဖိတခါအသိး, လၢဝံလဲၤဟံးန့ၢ်အမါဒီးပှၤဃဲသဲမုၣ်နီၢ်ကိမၢၤန့ၣ်လီၤ. ဝံအဲၣ်အမါ, သးတီဒီးအမါ, သးကညီၤအမါ, လုၢ်အီၣ်လုၢ် အီဝဲဂ့ၤဂ့ၤလီၤ.  အမါအဲၣ်ဘၢအီၤလူၤအသးထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဝံသးစူၤဝဲ, လူၤက့ၤဝဲ, ကဟုကယာ်ဝဲဒီးသိၣ်ဃီၣ် ဝဲလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးယွၤအဲၣ်စ့ၢ်ကီးနၤယၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ကိးဂၤဒဲးလီၤ. ယွၤမ့ၢ်အံၣ်စရ့လးအယွၤထဲတဂၤဧိၤလၢ အခီၣ်ထံးလံၤလံၤလီၤ. တုၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၤထီၣ်ဒီးအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အသးခံး, တၢ်အိၣ်မူလီၤရၢၢ်တသ့ၣ်ညါ က့ၤယွၤဘၣ်လီၤ. အဃိယွၤကူၣ်ကျဲၤက့ၤကျဲလၢတၢ်သိၣ်ဃီၣ်တုၤအဝဲသ့ၣ် ထံၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤယွၤ, ဃၣ်လိၤက့ၤ အကျဲဒီးဟဲက့ၤဆူယွၤအအိၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်စံးဝဲ ‘‘ယၣ်လိၣ်လၢအကံၣ်, ပှၤကညီလိၣ်လၢအသး,’’ မ်ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပလီၢ်ပဒီ, ကတီၤက့ၤပသးး, ဒီးဟဲက့ၤသကိးဆူယွၤအအိၣ်သုတစဲၤခံတဂ့ၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခဲကနံၣ်အံၤ မ့ၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢ နကဘၣ်က့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ်ဧါ. ကစၢ်ယွၤအိၣ်ခိးနၤလၢတၢ်အဲၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                       
ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, အိးထီၣ်န့ၢ်ယၤသးအမဲာ်ဒ်သိးကထံၣ်နၤ,  ဒီးဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤကျဲဒ်သိးယကဃၣ်လိၤက့ၤယသးဆူနအိၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်

သရၣ်မုၣ်ဖဲမလ့ၣ်နူ
ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိခီၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိးခ်ဒ့လ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 25, 2021

THEREFORE TURN TO YOUR GOD

Bible in a Year: Hosea 11, Hosea 12, Hosea 13, Hosea 14; Romans 9:1-21; Psalm 89:9-13

“Therefore turn to your God. Keep kindness and justice, and wait continually for your God.”  
Hosea 12:6 WEB

The time was around 790-725 BC, when Hosea served in the kingdom of Israel ruled by Jeroboam II and there was economic prosperity. Hosea served for 60 years. If we read Hosea 1-4, we will find that the Israelites turned their back on God; they engaged in infidelity, unrestrained self-indulgence, detestable wickedness, debauchery, murder, thievery, and idol worshipping. There was nothing evil that was not committed in the land of Israel. They did not remember the grace of God. Their lifestyle was utterly depraved. Their sinfulness brought deep sadness to God. Hosea portrayed the message of God’s love and kindness towards the Israelites by living out a personal life that chose to marry Gomer, the woman who engaged in adultery. Hosea faithfully loved his wife and took care of her. He went after her with love and taught her what real love was. Just like that, God loves you and me. God was the only God of the Israelites from the very beginning. Time passed and the Isralites embraced the darkness and forgot about God. Therefore, God planned to teach them to turn back to Him and to know Him. Our forefathers said, “The color makes the blanket beautiful and the heart makes humans beautiful.”  Let us carefully discipline our hearts and turn to God before it is too late.

Reflection

Therefore, is there a need for you to turn back to your God? He is waiting for you with love.

Prayer

Dear God, open my eyes so I see You. Give me understanding so I turn to You. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Tharah Mu Firmly New
First Karen Baptist Church
Oakdale, Minnesota