ကျၢၢ်ဘၢပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်အဲၣ် ~ Cover Other’s Offense For Promoting Love

လါယူၤလံ ၁၅, ၂၀၂၁

ကျၢၢ်ဘၢပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်အဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧၤမိၣ် ၁, ဧၤမိၣ် ၂, ရိမ့ၤ ၂:၁၇-၂၉, ရိမ့ၤ ၃:၁-၈,                     ကတိၤဒိ ၁၇:၅-၁၄

‘‘ပှၤလၢအကျၢၢ်ဘၢတၢ်ကမၣ်န့ၣ်ဃုတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအစံးဘၣ်က့ၤတၢ်တမံၤန့ၣ် မၤလီၤဖးပှၤဒီတံၤဒီသကိးလီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၁၇:၉ 

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတဘျီတခီၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢပကကျၢၢ်ဘၢတၢ်ကမၣ်တနီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကမၣ်တနီၤ ပဘၣ်တဲ ဖျါထီၣ် ဒီးတၢ်ကမၣ်တနီၤ ပဘၣ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤ လၢတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်, တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, ဒီး တၢ်မၤဃူ မၤဖိးတၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကျၢၢ်ဘၢပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ် အဂ့ၢ်လၢ ယတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယနီၢ်ဆံးဒံးအခါ, ယမ့ၢ်ပှၤလၢဟးကွဲးလိာ်ကွဲတၢ်လၢတၢ်ဂီၤလၢ ပှၤဘျးလီၤစဲၤလၢ တၢ်ဒူၣ်ကပၤအလိၤန့ၣ်လီၤ. လၢယဟံၣ်န့ၣ်, ယကွဲးလိာ်ကွဲတၢ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်ဘၣ်. တဘျီယလဲၤထီၣ် တၢ်မၤလိလၢယသရၣ်မုၣ်အဟံၣ်ဒီး ယကွဲးလိာ်ကွဲ ဘၣ်တၢ်ဂီၤလၢအဝဲဒၣ်ဘျးလီၤလၢတၢ်ဒူၣ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါလၢအဝဲအံၤယသရၣ်မုၣ် တအဲၣ်ဒိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်အနံၤအသီယံာ်ဒီးယသရၣ်မုၣ်ထံၣ်လၢတၢ်ဂီၤ တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ကွဲးဘၣ်အၢလၢအလိၤဒီး အဝဲဒၣ်ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ လီၤဘၣ်လၢယသးဖိအပူၤန့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်လၢ အဟံၣ်တဂၤဂၤ ကွဲးဘၣ်အၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါသရၣ်မုၣ် အဖိဒိၣ်ခွါ လၢအအိၣ်လၢအဟံၣ်တဂၤသ့ၣ်ညါလၢ ယကွဲးဘၣ်အၢန့ၣ်လီၤ. အဝဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တတဲဖျါဘၣ်. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်လၢယကွဲးဘၣ်အၢတ့ၢ်အိၣ်တဘျုးသီလံ, ဒီးခီဖျိလၢ ယတသ့ၣ်ညါ ဒီးယမၤဘၣ်အဃိ အဝဲဒၣ်တတဲဖျါဝဲဒၣ်ဆူ အမုၢ်ဂၢ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး လၢအမ့ၢ်တဲဖျါထီၣ်ယတၢ်ကမၣ် ဒီးသရၣ်မုၣ် မ့ၢ်သ့ၣ်ညါအဃိ ကကဲထီၣ်တၢ်မဲာ်ဆှး လၢယဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢ ယကလဲၤမၤလိတၢ်အသီတဘျီလၢယသရၣ်မုၣ်အဟံၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲခီဖျိလၢ အဝဲတတဲဖျါအဃိ ယသးခုၣ်လီၤ ဒီးလၢယသးပူၤ ယစံးဘျုးအီၤန့ၣ်လီၤ. ယတံၤသကိး တဂၤအံၤကျၢၢ်ဘၢ ယတၢ်ကမၣ် လၢတၢ်ဒိ သူၣ်ဒိသး, တၢ်သးကညီၤ အဃိ, ယထံၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤယတၢ်ကမၣ် ဒီးယတမၤလၢၤအီၤနီတဘျီဘၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤမ့ၢ်ပကဃုထၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအကျဲဧါမ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဖးအကျဲဧါ, မ်ကပဆိကမိၣ်သကိးတက့ၢ်. ဃ့ယွၤလၢကဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢတၢ်ကမၣ်လၢလဲၣ်တခါနကြၢးကျၢၢ်ဘၢမ့တမ့ၢ်နကြၢးပာ်ဖျါန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, နဲၣ်လိပှၤ ဒ်သိးပကသ့မ့ၢ်ပှၤလၢအဃုတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအကျဲဒီးပကသ့မ့ၢ်ပှၤလၢအကျၢၢ်ဘၢ တၢ်ကမၣ်လၢအလီၢ်တအိၣ်လၢပကဘၣ်တဲဖျါထီၣ်က့ၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ထူဂ့ၤ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ 
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 15, 2021

COVER OTHER’S OFFENSE FOR PROMOTING LOVE

Bible in a Year: Amos 1, Amos 2; Romans 2:17-29, Romans 3:1-8;
Proverbs 17:5-14

“He who covers an offense promotes love; but he who repeats a matter separates best friends.”  
Proverbs 17:9 CEB

Sometimes in life, it is appropriate to cover some offenses. There are offenses that must be revealed and there are some offenses that must be concealed for the sake of forgiveness, consideration, love, and unity. I would like to give a testimony about my experience with covering an offense. When I was little, I played by drawing on pictures or posters hung on the wall. I did that at home all the time and there was no problem.  One time, I went to learn in a teacher’s home and I drew on her poster on the wall. I did not know she did not like that. Many days went by before the teacher noticed the drawing on the poster. Finally, the day came when she noticed and she was upset. My little heart was filled with worries. The teacher thought someone from her home did the drawing. However, her nephew knew I did it but he kept silent. He chose not to tell his aunt, maybe because he knew I did the offense many days ago and that I did not know it was not okay. He also knew that if he brought up my mistake, I would feel ashamed and would not return to the teacher’s home for learning. His silence cooled my heart down and I thanked him in my heart. Because my friend covered my offense considerately and mercifully, I realized my shortcoming and I never committed that offense again. 

Reflection

In life, there are choices to be made to choose love or division. Let us take time to think about that. Ask God to give you wisdom to know which offense to reveal or cover?

Prayer

Dear Father God, please guide us to promote unity and love and cover offenses that do not need to be revealed.  In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Htoo Gay
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Thailand